Informasjon Blackball

Norges Biljardforbund observerer at det har startet et konkurrerende forbund under navnet Norwegian Blackball Association – utenfor idretten – som har planlagt aktivitet i Blackball for sesongen 2017.

Forbundsstyret har ved flere anledninger behandlet Blackball med det resultat at det er lagt til rette for denne disiplinen i vår ordinære aktivitet fra og med 2017. Se vedtak i sak 41/16-18. Vedtakene er bl.a. fattet med bakgrunn i at et samlet styre mener at Blackball – som disiplin – kan være en veldig god arena for rekruttering til både Snooker og øvrige Pooldisipliner. Vedtakene er også fattet i samarbeid med ressurspersoner i Blackballmiljøet.

Med bakgrunn i observasjoner kan Biljardforbundet dog ikke akseptere formatet på internasjonale Blackballturneringer slik de gjennomføres i dag da disse ikke avvikles i samsvar med verdiene i norsk idrett. Styret har derfor også fattet vedtak som omhandler dette. Vi vil arbeide opp mot de internasjonale organisasjoner vi er medlem av for å få disse turneringene inn akseptable rammer slik at våre utøvere også kan delta internasjonalt.

Vi anser det som lite hensiktsmessig å ha konkurrerende biljardaktivitet utenfor Norges Biljardforbund. Klubber som opprettes og innlemmes i et forbund utenfor idretten mister muligheten til en rekke støtteordninger som finnes i idretten. Dette er bl.a. tilgang til lokale aktivitetsmidler, momskompensasjon, utstyrsmidler o.a. Ved at aktivitet eventuelt flyttes ut av forbundet, vil også vår egen økonomiske plattform kunne svekkes.

Videre er det slik at Biljardforbundet kan nekte våre klubber og medlemmer å delta i aktivitet i konkurrerende virksomhet – i dette tilfellet aktivitet i regi av Norwegian Blackball Association. Dette er hjemlet i NIFs lov § 14-6 «Bestemmelser om konkurranseforbud» som lyder slik:

«Idrettsstyret og styret i særforbund kan nekte organisasjonsledd og medlem av organisasjonsledd tilsluttet NIF rett til å utøve eller medvirke i konkurrerende virksomhet gjennom deltakelse, medlemskap eller samarbeid med andre rettssubjekter. Nektelse krever saklig grunn.»

Forbundet ønsker i utgangspunktet ikke å benytte denne retten, da vi mener at vi burde kunne løse dette gjennom dialog med alle berørte parter. Derfor vil vi i første omgang kun på det sterkeste oppfordre våre medlemmer til å delta i den Blackballaktiviteten som er besluttet og terminfestet av Norges Biljardforbund og ikke aktiviteten i Norwegian Blackball Association.

Forbundet vil følge saken nøye og kontinuerlig vurdere om det er nødvendig med ytterligere presiseringer og eventuelle vedtak.