Biljardting/Fagdag 2018

INNKALLING TIL ORDINÆRT FORBUNDSTING 29. APRIL 2018

Styret innkaller med hjemmel i forbundets lov § 14 Biljardtinget, til ordinært forbundsting i Norges Biljardforbund på Idrettens Hus, Ullevål Stadion søndag 29. april 2018. Tinget settes kl 10:00 og avsluttes senest kl 16:00. Registrering fra kl 09:00.

Det innkalles samtidig til Fagdag lørdag 28. april. Fagdagen starter med lunsj kl. 12:00. Agenda for fagdagen sendes ut senere, men vil ha fokus på rekruttering og turneringsaktivitet.

Saksliste Tinget

1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent og 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle forbundets beretning.
5. Behandle forbundets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette kontingenter og avgifter.
8. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett.
9. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere forbundets regnskap.
10. Foreta følgende valg:
– Styre
– Kontrollkomité
– Representanter til ting og møter NB er tilsluttet
– Valgkomité

Representasjon
På biljardtinget møter med stemmerett (§ 15 Representasjon på biljardtinget)
a) Forbundsstyret
b) Representanter fra klubbene etter følgende skala:
– 1-99 registrerte medlemmer: 1 representant
– 100+ registrerte medlemmer: 2 representanter
(Medlemstall per 31.12.16, Idrettsregistreringen 2017)

Klubber og særforbund som er medlem av Norges Idrettsforbund (NIF) er bundet av de representasjonsregler som står i NIFs Lov.

Vi gjør spesielt oppmerksom på § 2-4 Kjønnsfordeling. Den sier at klubber som har to representanter må stille med en av hvert kjønn. Stiller klubben med to av samme kjønn, får kun den ene representasjonsrett. Idrettskretsen kan gi dispensasjon fra § 2-4. Skriftlig dokumentasjon på dette må i så fall sendes inn sammen med fullmaktsskjemaet.

Vi gjør også oppmerksom på § 2-5 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv, § 2-6 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker og § 2-7 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til organisasjonsledd. Samt § 10-3 Representasjonsrett. Her fremgår det at en klubb må ha vært medlem av NIF i minst 6 mnd for å ha representasjonsrett. Og at en representant må ha vært medlem i klubben denne skal representere i minst en måned før møtet, og at vedkommende ikke kan være arbeidstaker i klubben eller forbundet, eller på noen måte ha økonomisk interesse i driften av samme.

Forslag og saker
Forslag og saker som skal behandles på Tinget må sendes forbundet (biljard@biljardforbundet.no) senest 4 uker før tinget. Forslag må altså være Norges Biljardforbund i hende senest 31. mars. Fullstendig saksliste og sakspapirer offentliggjøres senest 2 uker før tinget.

Påmelding
Påmelding innen 23. mars foretas på nettet HER. Dette gjelder både representanter og observatører. Deltakeravgiften er kr. 800,- pr person og inkluderer møterom, lunsj 2 dager, middag lørdag, kaffe/te og pauseservering. Dersom du ikke skal delta på fellesmiddagen lørdag, vil deltakeravgiften reduseres med kr. 250,-. Innkvartering med frokost på Thon Hotel Ullevål Stadion koster kr. 800,- for enkeltrom, kr. 450,- pr pers i dobbeltrom.

Fullmakt
Klubbrepresentantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, eller være oppnevnt av klubbstyret. Vedlagte fullmaktsskjema må fylles ut og signeres av leder og et styremedlem. Fullmaktsskjema må være forbundet i hende senest 1. april. Fullmaktsskjema er en bekreftelse fra klubben på hvem som kan møte for klubben.

Reiseutgiftsfordeling
Reiseutgiftsfordeling vil bli benyttet (gjelder representanter). Reiseutgiftsfordelingen baseres på billigste fornuftige reisemåte tur/retur og fungerer slik at reisen skal koste like mye per representant, uansett geografisk tilhørighet. Klubber som ikke stiller på tinget skal være med og dekke reiseutgifter som om de stilte med én representant. Reiseutgiftsfordelingsskjema fylles ut på tinget.

Dersom klubben er sent ute med bestilling av billetter, vil billettpris pr uke 12 benyttes dersom dette er billigere enn det klubben har kjøpt billetter for.

Klubbkontingenten for 2018 benyttes i sin helhet som tilskudd til reisefordelingskassen.

Vel møtt!

 

Vedlegg

  1. Fullmaktskjema

You may also like...