Biljardting/Fagdag 2020

Etter at styret i Biljardforbundet 18. mars 2020 vedtok utsettelse av Biljardtinget, har det kommet en rekke oppdateringer av restriksjonene rundt Covid-19 som sakte har gjenåpnet Norge.

Sammen med Thon Hotels føler vi oss derfor trygge på at vi nå kan innkalle til Fagdag og Biljardting i trygge og hyggelige omgivelser.


INNKALLING TIL ORDINÆRT BILJARDTING 23. AUGUST 2020

Styret innkaller med hjemmel i forbundets lov § 14 Biljardtinget (se lenke til høyre), til Ordinært Forbundsting i Norges Biljardforbund på Thon Hotel Oslo Airport søndag 23. august 2020. Tinget settes kl 10:00 og avsluttes senest kl 16:00. Registrering fra kl 09:00. Vi ber de klubbene som har detaljerte spørsmål vedr. saker til behandling (f.eks. regnskap) om å sende inn disse i god tid før Biljardtinget slik at vi kan få en god og informativ behandling.

Det innkalles samtidig til Fagdag lørdag 22. august. Fagdagen starter med lunsj kl. 11:30. Agenda for fagdagen sendes ut senere, men vil ha fokus på rekruttering og turneringsaktivitet.

Saksliste Tinget

 1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to representanter til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle beretning for Norges Biljardforbund, herunder beretninger fra tingvalgte organer.
 9. Behandle Norges Biljardforbunds regnskap i revidert stand, styrets økonomiske beretning, revisors beretning og kontrollutvalgets beretning.
 10. Behandle forslag og saker.
 11. Fastsette kontingent.
 12. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett.
 13. Engasjere revisor til å revidere Norges Biljardforbunds regnskap.
 14. Foreta følgende valg:
  1. Biljardstyre med president og visepresident, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
  2. Kontrollutvalg med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.
  3. Representanter til Idrettstinget og møter i de organisasjoner Biljardforbundet er tilsluttet eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  4. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.
  5. Disiplinærutvalg med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Representasjon
På biljardtinget møter med stemmerett
a) Forbundsstyret
b) Representanter fra klubbene etter følgende skala:
– 1-99 registrerte medlemmer: 1 representant
– 100+ registrerte medlemmer: 2 representanter
(Medlemstall per 31.12.19, Idrettsregistreringen 2020)

For øvrige bestemmelser om møterett, talerett og forslagsrett, se § 15 i lenken til høyre.

Klubber og særforbund som er medlem av Norges Idrettsforbund (NIF) er bundet av de representasjonsregler som står i NIFs Lov (se lenke til høyre).

Vi gjør spesielt oppmerksom på § 2-4 Kjønnsfordeling. Den sier at klubber som har to representanter må stille med en av hvert kjønn. Stiller klubben med to av samme kjønn, får kun den ene representasjonsrett. Idrettskretsen kan gi dispensasjon fra § 2-4. Skriftlig dokumentasjon på dette må i så fall sendes inn sammen med fullmaktsskjemaet.

Vi gjør også oppmerksom på § 2-5 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv, § 2-6 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og § 2-7 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til organisasjonsledd. Samt § 10-3 Representasjonsrett. Her fremgår det at en klubb må ha vært medlem av NIF i minst 6 mnd for å ha representasjonsrett og at en representant må ha vært medlem i klubben denne skal representere i minst en måned før møtet.

Forslag og saker
Forslag og saker som skal behandles på Tinget må sendes forbundet (biljard@biljardforbundet.no) senest 4 uker før tinget. Forslag må altså være Norges Biljardforbund i hende senest 25. juli. Fullstendig saksliste og sakspapirer offentliggjøres senest 2 uker før tinget.

Påmelding
Påmelding innen 3. juli foretas på vår hjemmeside hvor vi har publisert et påmeldingsskjema (se lenke til høyre). Dette gjelder både representanter og observatører. Alle kostnader i forbindelse med deltakelse på Fagdag og Biljardting står oppført i påmeldingsskjemaet.

Fullmakt
Klubbrepresentantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, eller være oppnevnt av klubbstyret. Vedlagte fullmaktsskjema (se lenke til høyre) må fylles ut og signeres av leder og et styremedlem. Fullmaktsskjema må være forbundet i hende senest 3. august. Fullmaktsskjema er en bekreftelse fra klubben på hvem som kan møte for klubben.

Reiseutgiftsfordeling
Reiseutgiftsfordeling vil bli benyttet (gjelder representanter). Reiseutgiftsfordelingen baseres på billigste fornuftige reisemåte tur/retur og fungerer slik at reisen skal koste like mye per representant, uansett geografisk tilhørighet. Med bakgrunn i Biljardforbundets lov § 15-2 (se lenke til høyre) skal klubber som ikke stiller på Biljardtinget være med og dekke reiseutgifter som om de stilte med én representant. Reiseutgiftsfordelingsskjema fylles ut på Biljardinget.

Dersom klubben er sent ute med bestilling av billetter og derfor må kjøpe dyre billetter, vil billettpris pr uke 28 benyttes dersom dette er billigere enn det klubben har kjøpt billetter for.

Klubbkontingenten for 2020 benyttes i sin helhet som tilskudd til reisefordelingskassen.

Vel møtt!

Vedlegg/Lenker

You may also like...