Prosjektmidler 2021

Forbundet vil med dette invitere våre klubber til å søke om prosjektmidler til klubbutvikling med hovedvekt på rekruttering. Vi er selvfølgelig klar over at det er mye usikkerhet knyttet til restriksjoner i forbindelse med Covid-19. Det vil derfor være fornuftig å eventuelt planlegge prosjekter som lett kan flyttes i tid.

Med bakgrunn i gjeldende virksomhetsplan vil søknader som har tydelige mål om å bli flere bli prioritert i tildelingen. Det vil særlig legges vekt på rekrutteringstiltak for målgruppen ungdom fra 13 til 19 år og/eller tiltak for å rekruttere parautøvere. Dette er allikevel ikke begrensende og alle rekrutteringstiltak vil bli vurdert.

Det presiseres at det IKKE vil bli tildelt prosjektmidler på innkjøp av utstyr (bord, baller, duk o.l.) dersom dette ikke har en klar sammenheng med et bredere rekrutteringsprosjekt.

Følgende krav, leveranser og informasjon fra søkerklubben gjelder:

 1. Klubben må ha gjennomført utviklingsprogrammet «Bedre Klubb». Se informasjon lenger ned på siden. Dette må være gjennomført innen søknadsfristens utløp 31. januar 2021.
 2. Klubben må være – eller ha vedtatte planer om å bli – «Rent Idrettslag». Se informasjon lenger ned på siden . Dette må være gjennomført innen 30. juni 2021.
 3. Klubber som i løpet av de siste årene (2017, 2018 eller 2019) har mottatt prosjektmidler gjennom denne ordningen må innen søknadsfristens utløp 31. januar 2021 ha gjort avtale med egen idrettskrets om gjennomføring av kurset «Styrearbeid i praksis». Se informasjon lenger ned på siden .
 4. Klubber som fikk tildelt prosjektmidler forrige gang (2019) må levere sluttrapport for prosjektet – eventuelt søknad om å forlenge. Dette må være gjort innen søknadsfristens utløp 31. januar 2021.

I tillegg må klubbene – i forbindelse med søknad og gjennomføring – levere følgende:

 • Prosjektbeskrivelse med tydelige målbare mål
 • Prosjektets start og slutt
 • Budsjett
 • Delrapportering(er) underveis i prosjektet på oppfordring
 • Sluttrapport med beskrivelse av måloppnåelse
 • Presentasjon av prosjektet i relevante fora (på oppfordring)
 • Tilgjengeliggjøring av materiell som blir produsert i prosjektet

Vi ber de klubbene som ønsker å søke om støtte til tiltak om å fylle ut søknadsskjemaet som dere finner i denne lenken:

Søknadsfristen er satt til 31. januar 2021, og innkomne søknader vil bli behandlet så raskt som mulig etter søknadsfristens utløp. Tildelte midler vil så utbetales med 80% ved tildelingstidspunktet og 20% ved gjennomført prosjekt i henhold til kriteriene.

Klubber som eventuelt ikke gjennomfører det planlagte prosjektet må påberegne å måtte tilbakebetale tildelte prosjektmidler.

Bedre-klubb_rod.png

Bedre klubb er et utviklingsverktøy laget av Norges idrettsforbund, som skal gjøre det lettere å drive og utvikle idrettslag. Verktøyet er bygget opp som en spørreundersøkelse hvor idrettslagene skal svare på spørsmål innenfor syv grunnleggende organisasjonsområder.

Gjennom å svare på hvordan idrettslaget blant annet løser gjennomføring av årsmøter, medlemsregistrering, regnskap, politiattest og barneidrett skal «Bedre klubb» avdekke styrker og svakheter i idrettslaget. 

Alle idrettslag som gjennomfører undersøkelsen vil få en rapport som blir et viktig fundament for å utvikle idrettslaget videre til en «Bedre klubb».
Alle medlemmer i idrettslaget kan gå inn og se på spørsmålene som stilles, men det er kun idrettslagets leder som kan svare på vegne av idrettslaget. 

God aktivitet i en klubb krever god organisering. I kurset «Styrearbeid i praksis» får styret hjelp til å strukturere og effektivisere styrearbeidet.

 • Hva er styrets ansvar og arbeidsområde?
 • Hva innebærer det å være tillitsvalgt i en klubb? 
 • Klubben anbefales å ta dette kurset etter årsmøtet, slik at nye og gamle tillitsvalgte får et felles utgangspunkt og kommer best mulig i gang.

Normal varighet er ca. 3 timer og de fleste Idrettskretser tar seg ikke betalt for dette kurset. Normalt avtales det med Idrettskretsen at de sender en klubbutvikler ut til klubben.

Målgruppe:
Styret i klubben og gruppestyrene i fleridrettslag.
Valgkomiteèns medlemmer.
Daglig leder og ansatte dersom klubben har en administrasjon.
Andre tillitsvalgte som styret har delegert fullmakter og myndighet til.

Rent Idrettslag

Antidoping Norges forebyggende program som utfordrer klubber og lag til å utvikle sin egen antidopingpolicy.

Nye Rent IL ble lansert 7. mars 2019

Rent IL er et forebyggende program som retter seg mot de rundt 11 500 idrettslagene i Norge.

Programmet skal få trenere, ledere og utøvere til å diskutere utfordringer og dopingrisiko i eget lag, og til syvende og sist bli enige om en handlingsplan med konkrete tiltak.

Å gjennomføre programmet er beregnet til å ta 1-2 timer.

You may also like...