Team Norway

Med bakgrunn i at det verserer en del uklarheter og misforståelser rundt temaet i sosiale medier, vil vi forsøke å komme med en presisering av styrets tanker om fremtiden og vedtak som er fattet.

Den viktigste presiseringen er at de vedtak som er fattet ikke medfører en vesentlig retningsendring av satsingen på våre unge talentfulle utøvere. Tvert i mot er styrets målsetting og ambisjon å kunne tilføre denne satsingen økte ressurser. Den faktiske endringen vil skje i organiseringen. Det er altså ikke snakk om en «helomvending». Vi er selvfølgelig ydmyke på at det er fullt mulig å være uenige i de vedtak som er fattet, men tanken er altså at den totale toppidrettsatsingen i forbundet styrkes – også satsingen på unge, talentfulle poolutøvere.

Videre vil vi presisere at utøvergruppen i Team Norway i denne perioden fremdeles har trener.  Vegar Kristiansen – som har vært engasjert helt siden prosjektet ble startet i 2016 – har en arbeidsavtale som opphører i sin nåværende form 31. desember 2021.  Når styrevedtaket er at det skal ansettes en 50% stilling som administrator av Team Norway samt klubbkontakt med rekrutteringsansvar, så betyr ikke det at vi skal slutte å dra veksler på de flinke fagfolkene som finnes i miljøet vårt. Som det ble beskrevet i den forrige publiseringen skal det dras veksler på fagpersoner i egne rekker. Kortene er ikke lagt for hvorden dette i praksis kommer til å se ut på nyåret, og vi kan derfor ikke på nåværende tidspunkt si hvilke(n) person(er) dette dreier seg om. Det er selvfølgelig ikke utelukket på noen som helst måte at personer som har vært sentrale frem til nå fremdeles vil være sentrale i den videre satsingen. Men dette må vi – som sagt – komme tilbake til.

Beslutningene som er tatt medfører altså ingen retningsendring – snarere en styrking av den påbegynte veien – og vi håper at organisasjonen stiller seg bak den fremtidige satsingen. Vi står alltid sterkest når vi står sammen.

You may also like...