Prosjektmidler 2022

Forbundet vil også i år invitere klubber til å søke prosjektmidler til rekrutteringsarbeid og klubbutvikling. Vi håper at en slik støtte skal stimulere til mer aktivitet og flere medlemmer til det norske biljardmiljøet!

«Biljarden vil!» er vårt styringsdokument der mål og visjoner for biljardsporten er vedtatt og formidlet. Det overordnede målet som vi skal arbeide etter er: «Rekruttere – ivareta og utvikle – prestere». Dette innebærer at rekruttering av nye medlemmer er høyeste prioritet – et grunnleggende arbeid som denne tilskuddsordningen ønsker å støtte. Dette leder i sin tur til mer aktivitet og sterkere økonomi for klubbene.

Spesielt fokus, og noe som vektlegges på de innkomne søknadene, er rekrutterings- og klubbutviklingsprosjekter rettet mot barn/ungdom, kvinner og parautøvere. Dette er likevel ikke begrensende, og alle søknader vil bli vurdert.

Vi håper at dette tilbudet inspirerer dere til å sette i gang prosjekter, og ønsker dere alle velkomne inn med deres søknad. Nedenfor vises det hvordan dere søker, hvilke krav som gjelder, forslag på prosjekter, og annen relevant informasjon.

Søknadsfristen er satt til søndag 1. mai 2022.

Her følger noen eksempler som har fått tildeling tidligere år, og andre gode tiltak og ideer som dere kan inspireres av når dere skal starte opp et prosjekt:

 • Regelmessige treningsturneringer (Særlig for de prioriterte gruppene barn/kvinner/para).
 • Organisering av bedriftsidrett (Lokke til seg lokale bedrifter som kommer og spiller i deres lokaler. Dette kan både lede til økt rekruttering og mer inntekter.).
 • Matservering på biljardklubben (Gjør det mulig for barn og unge å komme direkte til trening og samhold rett etter skolen).
 • Innføring av regelmessige kvelder for barn og unge (Der de sammen med instruktører kan få en innføring i biljardsporten).
 • «Pool in School» (Arrangere aktivitet og undervisning sammen med den lokale skolen som avsluttes med en turnering. Prosjektet kan rette seg mot ungdommer i alderen 13-19 år som ikke allerede deltar i organisert aktivitet).
 • Bruk av visuelle medier (Lage instruksjonsvideoer i klubben som kan deles i deres sosiale kanaler og brukes for innføring til nye målgrupper).
 • Samarbeid med andre lokale aktører og nettverk (Ta kontakt med et lokalt kvinnenettverk og invitere dem på biljardkvelder hos dere).
 • Tilby aktivitet for de lokale fritids- og ungdomsklubbene.
 • Gjennomføre biljardkurs for voksne nybegynnere (Introkurs over to dager med spill og gjennomgang av regler og teknikker).
 • Ta kontakt med deres idrettsråd eller idrettskrets for å se på mulig samarbeid eller tips på rekrutteringstiltak og klubbutviklingsmuligheter i deres region/kommune.
 • Samarbeide med andre lokale idrettslag- og klubber (Hvilke synergieffekter kan oppstå når dere kommer sammen?).

Hva slags prosjekter som IKKE får tildeling:

 • Innkjøp av utstyr (bord, baller, duk, o.l.) hvis dette ikke har en klar sammenheng med et bredere rekrutteringsprosjekt.
 • Betalte medlems- og deltagerkontingenter.
 • Reisekostnader til turneringer, etc.
 • Generelle driftskostnader.

Følgende krav fra søkerklubben gjelder:

 • Klubben må ha gjennomført utviklingsprogrammet «Bedre Klubb». Se informasjon lenger ned på siden. Dette må være gjennomført innen søknadsfristens utløp 1. mai 2022.

 • Klubben må være – eller ha vedtatte planer om å bli – «Rent Idrettslag». Se informasjon lenger ned på siden. Dette må være gjennomført innen 1. oktober 2022.

 • Klubber som tidligere har blitt tildelt prosjektmidler må i tillegg ha gjennomført – eller ha vedtatte planer om å gjennomføre – kurset «Styrearbeid i praksis». Klubben må avtale dette nærmere med egen idrettskrets, men kurset må være gjennomført innen 1. oktober 2022. Se informasjon om idrettskretsene lenger ned på siden.

For å søke må klubben levere følgende:

 • Prosjektbeskrivelse med tydelige målbare mål
 • Prosjektets start- og sluttdato
 • Budsjett
 • Delrapportering(er) underveis i prosjektet (på oppfordring)
 • Sluttrapport med beskrivelse av måloppnåelse
 • Presentasjon av prosjektet i relevante fora (på oppfordring)
 • Tilgjengeliggjøring av materiell som blir produsert i prosjektet

Klubbene kan velge prosjektperiode. Prosjektstart kan f.eks. være umiddelbart, ved sesongstart 2022/23 eller 1. januar. Prosjektet skal i utgangspunktet være avsluttet i løpet av sesongen 2022/23.

Vi ber de klubbene som ønsker å søke om tildeling å fylle ut søknadsskjemaet via lenken nedenfor:


I tillegg er det ønskelig med dokumentasjon av prosjektet i form av bilder, video og tekst som forbundet kan ta i bruk for å promotere deres arbeid og for å inspirere andre til lignende arbeid. Det opplyses også om at de søkerklubbene som får tildeling, vil bli presentert i forbundets sosiale kanaler. Tildelte midler vil så utbetales med 80% ved tildelingstidspunktet og resterende 20% ved gjennomført prosjekt. Klubber som eventuelt ikke gjennomfører det planlagte prosjektet må påberegne å måtte tilbakebetale tildelte prosjektmidler. NB! Det er sannsynlig at den totale søknadssummen overskrider rammen for tildeling slik at søkebeløpene kan bli avkortet. Klubber som ev. mottar midler må regne med egenandel.

Bedre-klubb_rod.png

«Bedre klubb» er et utviklingsverktøy som skal gjøre det lettere å drive og utvikle idrettslag. Verktøyet er bygget opp som en spørreundersøkelse hvor idrettslaget skal svare på spørsmål innenfor syv grunnleggende organisasjonsområder.

Gjennom å svare på hvordan idrettslaget blant annet løser gjennomføring av årsmøter, medlemsregistrering, regnskap, politiattest og barneidrett skal «Bedre klubb» avdekke styrker og svakheter i laget. Alle idrettslag som gjennomfører «Bedre klubb» vil få en rapport som blir et viktig fundament for å utvikle idrettslaget videre til. Spørsmålene er tilgjengelige for alle å se. «Bedre klubb» er en undersøkelse som tar ca 30 min å gjennomføre. Det er kun leder/styre som kan svare på spørsmålene på vegne av idrettslaget.«Rent idrettslag» er Antidoping Norges forebyggende program som utfordrer klubben til å utvikle sin egen antidopingpolicy. Programmet skal få trenere, ledere og aktive til å diskutere utfordringer og dopingrisiko i eget lag, og til syvende og sist bli enige om en handlingsplan med konkrete tiltak.

Det må settes av ca 1-2 timer, der styret, sentrale ledere og andre ressurspersoner i idrettslaget samles for gjennomføring. Etter gjennomført kurs får dere en sertifisering som er gyldig i to år, og i blir satt opp som «et rent idrettslag» på nettsiden.

Styrearbeid i praksis

God aktivitet i klubben krever god organisering. I kurset «Styrearbeid i praksis» får styret hjelp til å strukturere og effektivisere styrearbeidet; hva er styrets ansvar og arbeidsområde? Hva innebærer det å være tillitsvalgt i en klubb? 

Klubben anbefales å ta dette kurset etter årsmøtet, slik at nye og gamle tillitsvalgte får et felles utgangspunkt og kommer best mulig i gang. Gjennomføring av kurset avtales nærmere med egen regional idrettskrets. Normal varighet er ca. 3 timer og de fleste idrettskretser tar seg ikke betalt for kurset. Målgruppe for kurset er styret i klubben (ev. gruppestyrene i fleridrettslag) og andre tillitsvalgte som styret har delegert fullmakter og myndighet til.


Spørsmål?

Har du spørsmål eller funderinger som gjelder utlysningen kan disse rettes til Julius Strömberg, på julius@biljardforbundet.no eller på telefon 482 40 532. Vedlegg til søknaden, som budsjett og sertifiseringer, kan sendes til biljard@biljardforbundet.no.

You may also like...