Støtteordninger

På denne siden finner du bestemmelser sjekkliste og søknadsprosedyrer for idrettsanlegg. Du finner også støtteordninger under klubbutvikling.

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Kulturdepartementet, Idrettsavdelingen

Publikasjonskode: V-0732 B

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2013 V-0732N_2013_Føresegner_2013.pdf 568 kB

 

Spillemidler til utstyr

Alle særforbund har utarbeidet lister over utstyr som er omfattet av ordningen. For idrettsskolene er det de respektive idrettskretser som godkjenner hvilket utstyr som kan kjøpes inn. Utstyret skal være til bruk i idrettsskolen.
Utstyret må være kjøpt inn tidligst 01.januar det året du søker.

Du finner mer informasjon om ordningen, kontaktpersoner i særforbund og idrettskretser og en brukerveiledning for hvordan en søker på linkene nedenfor.

NIF spillemidler til utstyr

 

Sjekkliste

På denne siden finner du sjekkliste for søknad om spillemidler.

 Du finner alle bestemmelser i publikasjoner fra idrettsavdelingen her:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/tema/idrett/publikasjoner-fra-idrettsavdelingen.html?id=86915

Sjekkliste for søknad om spillemidler 2013_sjekkliste_anlegg.pdf 186,24 kB

 

Søknadsprosedyrer

Søknader om tilskudd til anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, med aktuelle vedlegg, skal leveres elektronisk gjennom http://www.idrettsanlegg.no/

 Det skal søkes gjennom den kommunen der anlegget geografisk er plassert. For å kunne søke, er det et vilkår at anlegger er innarbeidet i kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Før det kan søkjes om tilskudd til et anlegg, må kommunen registrere anlegget i idrettsanleggregisteret. Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning må være i orden.

Følgende vedlegg må følge søknaden:

Vedlegg 1:

Idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjente planer for anlegget med behovsoppgave

 Vedlegg 2:

Detaljert kostnadsoverslag

 Vedlegg 3:

Finansieringsplan – utgreiing og dokumentasjon for hver av de enskilde postene.

All finansiering skal være dokumentert.

 Vedlegg 4 :

Plan for forvaltning, drift, vedlikehold med budsjett

 Vedlegg 5:

Tinglyst skøte eller tinglyst dokumentasjon på rett til bruk av grunn.

 

Det er eit grunnleggjande prinsipp at tilskot i form av spilemidler ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer