10115 - Utvikling Junior

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Prosjektbeskrivelser > 2019 >

10115 - Utvikling Junior

 

 

 

 

Logo_NBPROSJEKTBESKRIVELSER

 

Prosjektnr.

10115

Prosjektnavn

Utvikling Junior

Budsjettår

2019

Budsjettsum

60.000,-

Godkjent av

Styret

Dato

15.12.2018

10115 – Utvikling Junior

Bakgrunn og historikk

De tre siste årene har «Utvikling Junior» vært et prioritert prosjekt gjennom «Team Norway». På Forbundstinget 2018 ble prosjektet besluttet avviklet med bakgrunn i forbundets økonomi. Dette betyr ikke at det ikke skal satses på utviklingen av våre yngste utøvere.

Det må finnes former som stimulerer til utvikling i aldersgruppen i samarbeide med klubbene slik at vi opplever økt og bedret aktivitet på klubbnivå.

Formål

Satsing på denne aldersgruppen er naturlig i et rekrutteringsperspektiv, og det vil være naturlig – og fornuftig – å bruke ressurser til dette.

Det er ønskelig å utvide begrepet «Utvikling Junior» til også å gjelde de utøvere som ikke hører hjemme i den offisielle klassen «U19». Det er en vanskelig periode i alderen 20-25 før utøverne kan etablere seg i den ordinære seniorklassen.

Det er nødvendig og nyttig å se prosjektet i sammenheng med prosjektene «10212 – EM Junior Pool», «10214 – Nordisk Junior Pool» og «40300 – Klubbutvikling».

Referanse til virksomhetsplanen

I virksomhetsplanens avsnitt om «Kjerneprosesser» er «Ivareta og utvikle» og «Prestere» de to siste punktene i utviklingsløpet.

Under «Ivareta og utvikle» står det: «Med «ivareta og utvikle» menes oppfølging av medlemmene gjennom deres ulike livsfaser og aktivitetsvalg. Utvikling av kompetanse, ferdighet og mestring, samt tilbud om fellesskap og treningsaktivitet, er viktige deler i den helheten som utgjør denne prosessen. Vår ivaretakelse anses å ha stoppet når et medlem velger å slutte eller innta en passiv rolle.»

Under «Prestere» står det: «Med «prestere» menes den samlede tilretteleggingen for prestasjoner på et høyt idrettslig nivå med tanke på toppidrett og internasjonale prestasjoner.»

Det finnes også referanser til aktiviteten i begge fokusområdene «Organisasjon» og «Turnering».

Prosedyrer og frister

Det finnes ingen formelle prosedyrer eller frister. Prosjektet må derfor planlegges ut i fra vedtatte rammer fra år til år.

Kostnad

Det er i utgangspunktet ingen kjente kostnader. Prosjektet må derfor planlegges og budsjetteres i delprosjekter ut i fra vedtatte rammer fra år til år.

Spesifikt for inneværende budsjettår

Det legges opp til at det skal opprettes en gruppe av utøvere som – gjennom sesongen – får litt tettere oppfølging fra utvalgte trenerressurser.

Gruppen kan gjerne kalles en landslagsgruppe og kan totalt bestå av 15 - 20 utøvere i alle aldersgrupper under 25 år.

Hvordan oppfølgingen skal foregå planlegges i samarbeid med utvalgt(e) trenerressurs(er) og utøvernes klubber. Det er en forutsetning at aktiviteten skal skape høyere kvalitet på utviklingen av aldersgruppen i de lokale klubbmiljøene – også utover landslagsgruppen.

Det er i utgangspunktet fra denne landslagsgruppen det skal velges utøvere som skal representere forbundet i internasjonale mesterskap.