11.5.6 - Saksbehandling

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 11 - Disiplinære instanser, rettsvei og sanksjonering > 11.5 - Disiplinærutvalgets behandling >

11.5.6 - Saksbehandling

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Protest/klage på forhold regulert i TBR behandles og eventuelt avgjøres slik dette foreskriver, normalt sett på stedet av dommer, hoveddommer, turneringsleder, jury, ansvarlig representant fra arrangørklubb og/eller eventuelt en representant fra forbundet. Grunnlag for protest/klage er gitt i TBR §10.2.4 og §13.3.1, respektive i reglene for de forskjellige grenene.

 

2.DU kan henlegge/avvise en protest/anmeldelse i følgende tilfeller:

 

a.Der det er åpenbart at det ikke foreligger noe sanksjonerbart forhold.

b.Der den ikke gjelder forhold underlagt dette reglement.

c.Der det påståtte sanksjonerbare forholdet er av en helt uvesentlig karakter.

d.Der den er fremsatt av andre enn dem som er anmeldelsesberettigede etter 12.5.5 i dette reglementet.

 

3.Protesten/anmeldelsen skal være skriftlig og må inngis innen tre dager etter at den berørte ble eller burde ha blitt kjent med forholdet. Anmeldelsen skal sendes per e-post eller på annen etterviselig måte til DU.

 

4.Enhver sak skal avgjøres så raskt som mulig. DU skal påse at saken under forberedelsen ikke forsinkes ugrunnet og kan i den forbindelse sette frister og foreta annen forberedende saksbehandling.

 

5.DU skal snarest sende kopi av anmeldelsen/protesten til den anmeldelsen/protesten er rettet med en rimelig frist for svar, 3 uker. Gjelder saken en klubb skal klubbens styreleder, med kopi til hele klubbens styre, tilskrives. Gjelder saken et klubbmedlem/utøver under 18 år, skal dette sendes utøverens foreldre/foresatte.

 

6.DU kan, på eget initiativ eller etter begjæring fra den saken gjelder, beslutte at det skal holdes muntlig forhandling.

 

7.Holdes muntlig forhandling, skal den som kan bli ilagt sanksjoner ha adgang til å være tilstede. Gjelder saken et klubbmedlem/utøver under 18 år, har utøverens foreldre/foresatte rett til å være tilstede. En klubb skal være representert ved styrets leder eller et annet styremedlem med fullmakt fra styret.

 

8.Saker etter dette reglement avgjøres i DU.

 

9.DU kan velge å sende en sak videre til forbundsstyret dersom DU anser at det er behov for det, eller dersom habilitetshensyn tilsier det.

 

10.Mener DU og forbundsstyret at det bør anvendes sanksjoner som overskrider maksimumsbestemmelsen i 12.5.4, punkt 1 og/eller forholdet kan omfattes av straffebestemmelsen i NIFs lov, skal saken anmeldes som straffesak iht. NIFs lov kapittel 11 og behandles i NIFs lov- og domsutvalg.