20000 - Turnering

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Prosjektbeskrivelser > 2019 >

20000 - Turnering

 

 

 

 

Logo_NBPROSJEKTBESKRIVELSER

 

 

Prosjektnr.

20000

Prosjektnavn

Turnering

Budsjettår

2019

Budsjettsum

Kr.0.-

 

 

 

 

 
20000 Turnering

Bakgrunn og historikk

Hvert år har styret i Norges Biljardforbund gjennomgang av budsjettet for kommende år. I den prosessen har Turneringssjef ansvar for budsjettet for sitt fagområde.

 

Turneringsaktiviteten i Norges Biljardforbund er kjernen i driften. Overskuddet i budsjettet er stort sett kommet fra aktiviteten turnering. Det er lisensinntektene som gir overskudd. Turneringsbudsjettet er forsøkt å være et «null» budsjett.  

 

Styret i Norges Biljardforbund har vedtatt i styresak 29/18-20 at sesongen for turneringsaktiviteten ikke skal følge kalenderåret, men starte i august og avsluttes i juni året etter. Derfor er det en egen terminliste vi har valgt å kalle mellomsesong. Turneringsbudsjettet er satt opp for 2019, og inneholder inntekter og kostnader for mellomsesong og første halvår av sesong 19/20.  

 

Norgesmesterskapene er lagt opp til å være i valgte disipliner å følge et kalenderår, slik at man fremdeles kan kalla seg norgesmester det året arrangementene er avholdt. I mellomsesongen vil vi få et nytt Norgesmesterskap. Scotch double. En spennende nyvinning sammen med RT lag som skal skje i regionene.  

 

Budsjettet for turnering kan være noe usikkert, da vi jobber med nytt turneringssystem. I utgangspunktet har Forbundet ikke et ønske om å gjøre store endringer i aktivitetene, og heller ikke antall aktiviteter. Vi jobber med å gå over til «Rating», noe som kan føre noen justeringer.  

 

Pool 3.divisjon er tatt ut av terminlisten, 2.divisjon er nå laveste divisjon.  

 

Formål

Å lage et budsjett innenfor turneringsvirksomheten til Norges Biljardforbund som gir forutsigbarhet for klubbenes og utøverne sin økonomi og aktiviteter.

Referanse til virksomhetsplanen

Fokusområde turnering, men tilhørende støtteprosesser.

Prosedyrer og frister

Norges Biljardforbund har som mål å presentere budsjettet for kommende år i desember hvert år. Prosessen med budsjett begynner etter sommeren hvert år, i et styremøte med egen sak. Der blir det satt frister for innlevering av budsjett for hvert fagområde, og for administrasjonen. Det er Turneringssjef som forbereder budsjett for fagområde 20000 Turnering.

Kostnad

Ingen

Spesifikt for inneværende budsjettår

I Turneringsbestemmelse og regler (TBR) er det gjort en del endringer gjeldende fra 01.01.2019:

Lisenser for 2019 ble vedtatt på tinget 2018 og er implementert i budsjett tallene.

Startavgifter er på samme nivå som 2018 for de fleste aktivitetene. Norges Biljardforbund inngår avtale om ny betalingsløsning. Ordrene vil ha to linjer når man skal betale for en turnering. Startavgift og administrasjonsgebyr. Administrasjonsgebyr kommer som et tillegg til startavgiften, og dekkes av utøver. Administrasjonsutgiften vil være den samme om man betaler mange startavgifter i en ordre. Pool Elite startavgift er redusert til 675, sett i sammenheng med at årsavgift er tatt bort. Årsavgift har vært kjøpt av svært få, og har vært til irritasjon for arrangører, da utøverne har vært forhåndpåmeldt alle turneringer. Få gir beskjed om at de ikke deltar før trekning, noe som gir DIS. Startavgift for kvinner er økt til kr. 150,- sett i sammenheng med økte premiepenger. Startavgift Junior er økt til 150,-. Startavgiften har ikke økt på mange år.

Arrangørs andel er på samme nivå som 2018. Det er TL oppgaver og plikter som ligger til grunn for arrangørs andel. Maksimal andel oppnår man når disse er oppfulgt. (TBR om TL's oppgaver og plikter) Det vil i 2019 bli laget nytt rapporteringsskjema i CueScore for TL. Det har ikke vært økonomi til å realisere dette før. Det vil danne grunnlag for arrangørs andel. Inntil det skjemaet er på plass vil arrangører får maksimal andel om rapport i CueScore blir skrevet i slik som i dag. Blir det ikke skrevet rapport ved avslutning av turnering, vil det blir trukket 5% av arrangør sin andel.

Premiepenger i Pool Elite Åpen klasse er redusert fra 16.000,- til 13.000,-. Pool Elite NC er redusert til 8.000.-. NM Kvinner har fått en sterk økning, noe vi håper kan gi en positiv aktivitetsøkning. Snooker Masters har en liten øking i premiepenger, og det er nytt av året at Snooker NC får premiepenger. Dette for å stimulere til økt reising til nasjonale aktiviteter i Snooker. Det er forsøkt å jevne ut premiepenger mellom grenene og kjønnene. Forbundet har prøvd å regne på sammenhengen mellom betalte startavgifter i aktiviteten og ca. samme prosentandel av dette i premiepenger totalt for aktiviteten. Dette gjelder ikke for NM Kvinner. Der har vi jevnet ut litt av forskjellen i for å imøtekomme likestilling. Derfor er også startavgift høyere.

 

Robert Gelin Rysjedal

David Frew

 

Turneringssjef