3.14 - Feil og en miss

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Snooker > Spilleregler for Snooker > 3 - Spillet >

3.14 - Feil og en miss

 

 

 

 

Logo_NBSNOOKER-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

a. Den aktive utøveren skal gjøre sitt beste for å treffe ballen som er «on», eller en ball som kan være «on» etter at en rød ball har blitt puttet. Dersom dommeren mener at denne regelen har blitt brutt, skal han erklære FEIL OG EN MISS, bortsett fra hvis:

i. en av utøverne trengte straffepoeng før, eller som et resultat av, støtet som ble spilt;
ii. poengene som er mulig å ta på bordet før eller etter støtet er lik poengdifferansen mellom utøverne, sett bort fra verdien til tilbakelagt svart på prikk ved uavgjort stilling; og dommeren mener at missen ikke var gjort med vilje.
iii. det oppstår en situasjon der det er umulig å treffe ballen som er «on».

I siste tilfelle må en anta at den aktive utøveren forsøker å treffe ballen som er «on», forutsatt at han, slik dommeren anser det, spiller, direkte eller indirekte, mot ballen som er «on» med nok styrke til å nå frem, sett bort fra den obstruerende ballen eller ballene.
 
b. Etter at en FEIL OG EN MISS har blitt erklært, kan neste utøver be regelbryteren om å spille igjen fra posisjonen ballene ligger i, eller dersom han ønsker det, fra den posisjonen ballene opprinnelig lå i. Alle ballene skal da replasseres og ballen som var «on» skal være den samme som før forrige støt, det vil si:

i. en hvilken som helst rød ball, dersom det var en rød ball som var «on»;
ii. den fargen som var «on», dersom alle røde baller er borte fra bordet; eller
iii. en farget ball, fritt valgt av den aktive utøveren, dersom ballen som var «on» var en farget ball etter at en rød ball hadde blitt puttet.

c. Hvis den aktive utøveren i et støt mislykkes med å treffe en ball som er «on» når det er en klar bane i en rett linje fra køballen til en hvilken som helst del av en hvilken som helst ball som er eller kunne vært «on», skal dommeren alltid erklære FEIL OG EN MISS, bortsett fra i tilfeller som beskrevet i avsnittene (a)(i) og (a)(ii).
 
d. Hvis det erklæres en miss på grunn av forhold som beskrevet i avsnitt (c) da det var en klar bane i en rett linje fra køballen til en ball som var «on» eller kunne vært «on», på en slik måte at det var mulig å treffe ballen midt på og med hel kontakt (når det gjelder røde baller må dette anses som den fulle diameteren av en hvilken som helst rød ball som ikke er dekket av en farget ball), vil:

i. et nytt mislykket forsøk på å først treffe en ball som er «on» ved å støte fra den originale posisjonen bli erklært som FEIL OG EN MISS, uansett differansen mellom poengsummene;
ii. hvis den aktive utøveren blir bedt om å spille igjen fra den originale posisjonen, skal regelbryteren bli advart av dommeren om at et tredje mislykket forsøk vil føre til at motstanderen vinner partiet; og
iii. hvis den aktive utøveren blir bedt om å spille videre fra posisjonene ballene ligger i, vil en ny FEIL OG EN MISS-situasjon starte.

e. Etter at køballen har blitt replassert som en følge av denne regelen, og den aktive utøveren gjør en feil på en hvilken som helst ball, inkludert køballen i forberedelsene til å støte, vil det ikke bli erklært miss hvis støtet ikke har blitt gjort. I slike tilfeller vil straffen som følger av reglene gjelde. Neste utøver kan da velge å spille videre selv, eller spørre regelbryteren om å spille igjen fra posisjonen ballene ligger i, eller fra den originale posisjonen. Hvis regelbryteren blir bedt om å spille igjen, skal ballen som er «on» være den samme som før forrige støt, det vil si:

i. en hvilken som helst rød ball, dersom det var en rød ball som var «on»;
ii. den fargen som var «on», dersom alle røde baller er borte fra bordet; eller
iii. en farget ball, fritt valgt av aktive utøveren, dersom ballen som var «on» var en farget ball etter at en rød ball hadde blitt puttet.

Hvis den ovenfor nevnte situasjonen skjer i en sekvens av misser, som beskrevet i avsnitt (d), skal alle advarsler om mulig tap av partiet til motstanderen fortsatt gjelde.
 
f. Både regelbryteren og neste utøver skal bli konsultert for å finne ballenes posisjon dersom de blir replassert etter en miss. Dommerens beslutning er endelig.
 
g. Dersom en av utøverne berører en hvilken som helst ball som er i spill under en slik konsultasjon, skal han straffes som om han var den aktive utøveren, uten at rekkefølgen på utøverne endres. Ballen som er blitt berørt skal replasseres av dommeren, selv om den ble plukket opp, 3.10(d)(iii).