40300 - Klubbutvikling

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Prosjektbeskrivelser > 2019 >

40300 - Klubbutvikling

 

 

 

 

Logo_NBPROSJEKTBESKRIVELSER

 

 

Prosjektnr.

40300

Prosjektnavn

Klubbutvikling

Budsjettår

2019

Budsjettsum

450.000,-

Godkjent av

Styret

Dato

15.12.2018

40300 - Klubbutvikling

Bakgrunn og historikk

Prosjektnummer «40300 Klubbutvikling» og «40700 Klubbesøk» slås sammen til et – «40300 Klubbutvikling».

Det er veldig mange av Biljardforbundets klubber som aldri har hatt besøk av noen representant for forbundet (styremedlem, ressursperson, ansatt).

De siste årene har det blitt laget en digital klubbundersøkelse for å ta pulsen på klubbene. Denne undersøkelsen er også grunnlag for eventuell behandling om støtte til prosjektmidler. Prioritering av prosjekter vil til en hver tid være gjenstand for vedtak i virksomhetsplanen.

Formål

Klubbesøk er ofte den første reelle kontakten mellom klubb og forbund, og et mål for en slik første kontakt vil være: Bli kjent med klubben.

Det kan være et mangfold av innfallsvinkler til et klubbesøk ut i fra klubbens ståsted, men hovedpunktene vil være felles:

Skape bevissthet rundt klubbens behov

Bli enige om hva som er viktig for klubben

Lage en plan for hvordan klubben kan utvikles

Formidle kjennskap til hva Biljardforbundet kan bidra med i en klubbutviklingsprosess

Formidle kunnskap om hva idrettskretsene kan bidra med i en klubbutviklingsprosess

Formidle kunnskap om økonomiforvaltning og støtteordninger

Generell klubbutvikling vil styrke alle deler av organisasjonen og alle involverte parter.

Det er nødvendig og nyttig å se prosjektet i sammenheng med prosjektene «10213 – VM Junior Pool», «10115 – Utvikling Junior», «10212 – EM Junior Pool», «10214 – Nordisk Junior Pool» og «40300 – Klubbutvikling».

Referanse til virksomhetsplanen

Klubbutvikling gjenspeiles i hele virksomhetsplanen – både i visjon og verdier samt i fokusområdet «Organisasjon».

Prosedyrer og frister

Gjennomføringen av den digitale klubbundersøkelsen sier en hel del om hvordan driften i klubben er. Ut i fra dette bør det opprettes kontakt mellom forbund og klubb for å se på mulighet for ytterligere tiltak for å styrke klubbenes evne til å oppnå felles mål som er nedfelt i virksomhetsplanen.

Klubbesøk er en naturlig del av en utviklingsprosess i den enkelte klubb, og et klubbesøk kan gjerne utvides til å også inneholde flere elementer – som for eksempel utvikling av utøvere (trening) og/eller opplæring (kurs).

Klubbundersøkelsen foretas hver høst med tilhørende prosjektmiddelsøknader for kommende år.

Kostnad

Kostnader er ikke presisert i prosjektet, men ressurser kan hele tiden allokeres til områder som oppfattes som viktig i et helhetsperspektiv.

Minimum halvparten av de budsjetterte kostnaden bør kun stilles til rådighet til klubbenes godkjente prosjektmiddelsøknader.

Det bør søkes å finne ressurspersoner som har kompetanse til å håndtere flere av følgende momenter:

Generell klubbutvikling med de elementene som er listet under «Formål»

Spillerutvikling/trening av enkeltutøvere eller grupper av utøvere

Coaching av lokale/regionale trenerressurser for å opprettholde utvikling i klubbene

Utdanning på ulike nivåer

oStyrearbeid i praksis

oKurs for valgkomité

oKurs i avvikling av årsmøte

oKurs i «Klubbadmin»

oØkonomistyring

oLover, regler og retningslinjer

oLederkurs for ungdom

oTurneringsleder

oAktivitetsleder

oTrener I

 

Spesifikt for inneværende budsjettår

Ingen planlagt aktivitet.  Se info under «Kostnad».