6.3 - NIFs og NBs bestemmelser om barneidrett

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 6 - Regler for utøvere >

6.3 - NIFs og NBs bestemmelser om barneidrett

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.NB er - på lik linje med alle andre særidretter - pliktige til å følge NIFs bestemmelser om barneidrett.

 

2.Alle NBs medlemsklubber må være vel fortroende med NIFs bestemmelser om barneidrett i sin helhet.

 

3.Opp til og med det året et barn fyller 10 år får det kun delta i lokale turneringer for barn (6-12 år). I slike turneringer kan resultaster og ranking ikke føres eller publiseres.

 

4.Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne turneringer for barn i Norge, Norden og Barentsregionen (og barn fra Norden og Barentsregionen kan delta i åpne turneringer for barn i Norge). Det kan benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer dersom dette er formålstjenlig.

5.Barn til og med det året det fyller 12 år kan ikke delta i Juniorliga, RT, NC, NM, EM, VM og tilsvarende (heller ikke i turneringer som etter søknad er godkjent av NB).

6.Klubb er ansvarlig for at egne barn og ungdommer som skal delta i turnering er klar over hvilke regler og retningslinjer (gjennomgang av TBR er anbefalt) som gjelder for oppførsel under selve turneringen og også oppholdet for øvrig. I forbindelse med turnering utenfor egen klubblokale skal klubb stille med minimum én voksen person som er ansvarlig (hvis jenter og gutter deltar er det anbefalt att klubb stiller med leder av begge kjønn).

7.Arrangør skal påse at utøverne får nødvendig informasjon om forventet oppførsel – under selve turneringen og ved oppholdet for øvrig, og påse at dette opprettholdes. Alle avvik må rapporteres til NB. I forbindelse med overnatting i regi av arrangør (f.eks. på skole eller samfunnshus) er arrangør ansvarlig for at regler (f.eks. ordensregler og forskrifter om våken brannvakt) og avtaler med utleier blir fulgt opp. Ved uønsket atferd skal arrangør alltid gripe inn og sørge for at det skapes ro og orden.

8.Turneringsleder er ansvarlig for at regler og bestemmelser for selve turneringen opprettholdes og må gripe inn og rapportere til NB ved alle avvik fra gjeldende reglement.

9.NB skal ved tildeling av arrangement sørge for at informasjon, reglement og retningslinjer for aktuell turnering gjøres tilgjengelig for arrangør. NB skal også kvalitetssikre overfor arrangør at nødvendige tiltak er iverksatt. Alle rapporter etter gjennomført turnering skal behandles av NB.

10.Klubber, arrangører og NB skal sammen virke for at regler som gjelder tobakk, alkohol og antidoping opprettholdes. Gjennom samarbeid med Antidoping Norge skal NB legge til rette for at antidopingarbeidet i klubbene blir styrket.

11.Alle ledere som arbeider med barn og ungdom i NBs medlemsklubber må forevise politiattest.