7 - Regler for klubber

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser >

7 - Regler for klubber

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.I dette kapittelet redegjøres for hvordan idrettslag (klubb) med biljard som aktivitet kan opptas i NIF og derigjennom bli medlem i NB, likeså også et sammendrag av de statutter og regler som disse klubbene har å forholde seg til. For øvrig henvises til NIFs lover og bestemmelser, NIFs Lovnorm for idrettslag (bokmål/nynorsk) og Lov for Norges Biljardforbund.

 

2.Alle klubber tilsluttet NIF er pålagt å følge NIFs lover og bestemmelser. Alle klubber tilsluttet NB er i tillegg forpliktet til å følge NBs lover og regler.

 

 

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

 

7.1 - NIFs lov

 

7.2 - Medlemsklubbers plikter

 

7.3 - Medlemsklubbers rettigheter