7.1.1 - Stiftelsesmøte

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 7 - Regler for klubber > 7.1 - NIFs lov >

7.1.1 - Stiftelsesmøte

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.En bør på et tidligst mulig tidspunkt ta kontakt med idrettskretsen som er den som behandler og godkjenner søknad om opptak av idrettslag i Norges Idrettsforbund. Dette bør gjøres for å unngå vanlige feil som f.eks. gammel lovnorm som ikke er gyldig lenger, navn på idrettslaget som ikke kan bli godkjent, ikke valgt tilstrekkelig antall tillitsverv etc. og som vil kunne forsinke opptaket og i visse tilfeller at idrettslaget må gjennomføre et ekstraordnært årsmøte for å rette opp formelle feil før søknaden kan godkjennes.

 

2.Initiativtakerne innkaller til stiftelsesmøte. Innkallingen kan stilles til et begrenset antall personer eller skje ved annonsering i media.

 

3.Forslag til sakliste for stiftelsesmøte (kan være aktuelt også med andre saker, men dette er et forslag til minimumsliste):

 

a.Åpning med orientering om bakgrunn for møtet.

 

b.Opplisting av hvem som er til stede med navn, adresse og fødselsdato (skal være med i protokollen).

 

c.Sak 1: Valg av ordstyrer / dirigent, møtesekretær og to personer til å underskrive protokollen (Ved møteslutt kan det være lurt at alle som var til stede underskriver stiftelseprotokollen – tenk historie! Hvis en følger et slikt opplegg trenger en ikke å velge to til å underskrive protokollen på vegne av alle).

 

d.Sak 2: Etablering av nytt idrettslag (Diskuter om det er riktig å stifte et nytt idrettslag eller om man bør vurdere å gå inn som en gruppe i et allerede eksisterende idrettslag. Den sistnevnte løsningen er i mange tilfeller å foretrekke da kravene til drift av aktiviteten blir enklere og en unngår de formalia krav som kreves for å opprette og drifte et eget idrettslag).

 

e.Sak 3: Navn på idrettslaget (Vedta navn på idrettslaget. Husk NIFs forskrifter for idrettslagsnavn. Kontakt idrettskretsen før møte om dere er i tvil om navnet).

 

f.Sak 4: Lov for idrettslaget (Lovnorm for idrettslag (bokmål/nynorsk) må følges. Fyll inn det som mangler: Navn og stiftelsesdato, kommunenavn og navn på idrettsråd, hvilken måned årsmøte skal avholdes hvert år (januar-juni), og hvor mange styremedlemmer og vara medlemmer man skal ha).

 

g.Sak 5: Medlemskontingent (medlemskontingentens størrelse skal vedtas). Husk å skille mellom medlemskap og kontingent – det er kun en type medlemskap (medlem eller ikke medlem), men det kan skilles mellom mange typer kontingenter).

 

h.Sak 6: Valg (foreta valg i henhold til loven, som er vedtatt i sak 4 og i henhold til lovnormen for idrettslag). Det skal velges leder, nestleder, minimum 1 styremedlem, minimum 1 varamedlem, to (2) revisorer og en valgkomité med leder, to (2) medlemmer og en (1) varamedlem. Samme person kan ikke velges til flere av vervene jf. lovnorm § 6 (3).).

 

i.Sak 7: Medlemskap (Her skal man vedta at man skal melde seg inn i Norges Idrettsforbund og aktuelle særforbund (NB)).

 

4.Andre aktuelle saker for stiftelsesmøte kan være; Organisasjonsplan for idrettslaget, budsjett, utbygging av idrettsanlegg, draktfarge, logo, etc.

 

5.Søknad om medlemskap i NIF sendes idrettskretsen som innhenter uttalelse fra særidretten(e) og idrettsrådet.