7.1.3 - Organisasjonsleddenes lover, lovnormer og lovendringer

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 7 - Regler for klubber > 7.1 - NIFs lov >

7.1.3 - Organisasjonsleddenes lover, lovnormer og lovendringer

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Organisasjonsledd tilsluttet NIF skal overholde NIFs regelverk og vedtak og vedta lover som pålegger sine egne medlemmer det samme. I tilfelle et organisasjonsledd har lovbestemmelser som er i strid med bestemmelser i NIFs lov, går NIFs lov foran.

 

2.Organisasjonsledd som er tilsluttet eller underordnet annet organisasjonsledd, plikter å overholde dette organisasjonsleddets regelverk og vedtak. NIFs organisasjonsledd plikter å bruke lovnorm fastsatt av Idrettsstyret. Særkretser/regioner plikter å bruke lovnorm fastsatt av særforbundet basert på NIFs lovnorm.

 

3.Idrettslag og særforbund skal ved opptak i NIF benytte NIFs lovnorm. Loven med tillegg av eventuelle suppleringer godkjennes av Idrettsstyret eller den Idrettstyret gir fullmakt.*

 

4.Endringer i et organisasjonsledds lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting etter å ha vært oppført på saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endring av § 2-23 krever ¾ av de avgitte stemmer. Lovendringer må sendes Idrettsstyret eller den Idrettstyret gir fullmakt.**

 

5.Lovendringer i et organisasjonsledds lov som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av organisasjonsleddet selv trer ikke i kraft før de er godkjent av Idrettsstyret eller den Idrettstyret gir fullmakt.*** I forbindelse med godkjenningen kan Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.

 

* Myndighet er delegert jf. NIFs delegasjonsreglement

** Myndighet er delegert jf. NIFs delegasjonsreglement

*** Myndighet er delegert jf. NIFs delegasjonsreglement og forskrift til NIFs lov § 2-4