7.1.4 - Søknad om medlemskap

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 7 - Regler for klubber > 7.1 - NIFs lov >

7.1.4 - Søknad om medlemskap

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Søknad om medlemskap i NIF sendes idrettskretsen som innhenter uttalelse fra idrettsrådet og særforbundet eller den særforbundet gir fullmakt.

 

2.For at laget skal opptas må det:

 

a.Ha til formål å drive idrett.

b.Være selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Gruppe av idrettslag regnes ikke som idrettslag. Startfelleskap eller annen samarbeidsform mellom idrettslag regnes ikke som idrettslag.

c.Forplikte seg til å overholde NIFs og dets organisasjonsledds regelverk (jfr.§ 2-2 i NIFs lov)

d.Ha lov som er i samsvar med NIFs lovnorm. Lovnormen med eventuelle tillegg må godkjennes av idrettskretsen.

e.Ha et navn som er i samsvar med forskrift om navn på idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret.

f.Ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til NIF og andre organisasjonsledd i NIF.

 

3.Idrettslag må være medlem i de(t) særforbund som lagets idrettsgrener omfatter, med mindre laget utelukkende driver mosjonsidrett som ikke tilrettelegges av et særforbund i NIF. Idrettskretsen treffer avgjørelse om opptak og godkjenning av navn. Opptak kan nektes hvis det foreligger saklig grunn. Avgjørelsen kan påklages av idrettslaget eller særforbundet til Idrettsstyret eller den Idrettstyret gir fullmakt.* Klagefristen er 3 uker fra vedtak ble mottatt. Klagen sendes til idrettskretsen.

 

*Myndighet er delegert, jf. NIFs delegasjonsreglement.