7.1.6 - Enkeltmedlemskap i idrettslag

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 7 - Regler for klubber > 7.1 - NIFs lov >

7.1.6 - Enkeltmedlemskap i idrettslag

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.For at en person skal opptas i et idrettslag må den:

 

a.akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

b.ha gjort opp de økonomiske forpliktelsene til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF.

 

2.Medlemskap i idrettslag er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt. For øvrig gjelder reglene i §§ 2-5, 2-6 og 2-7 i NIFs lov.

 

3.Medlemskap kan nektes i særlige tilfeller. Idrettslagets avgjørelse kan påklages til idrettskretsen. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Kretsens avgjørelse kan påklages til Idrettsstyret* innen 3 uker etter at rekommandert melding er mottatt.

4.fgh

5.Dersom det er aktuelt med midlertidig fratakelse av medlemskap, har NIF laget en veileder for dette (se NIFs veileder).

 

*Myndighet er delegert, jf. NIFs delegasjonsreglement.