7.2 - Medlemsklubbers plikter

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 7 - Regler for klubber  >

7.2 - Medlemsklubbers plikter

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Medlemsklubber har plikt til å;

 

a.forholde seg korrekt i samsvar med de regler og bestemmelser som styrer deres egen virksomhet, og da spesielt sine egne statutter,

b.årlig å betale sin medlemskontingent til NB, dersom dette er påkrevd, i god tid før og aller senest i forbindelse med at frist utløper,

c.snarest mulig, og senest 1 (én) måned etter gjennomført årsmøte, sørge for at

 

iii)NB mottar signert årsmøtereferat, virksomhets- og årsberetning, samt regnskap,

i)endrede statutter tilsendes berørt idrettskrets for godkjenning,

ii)endringer når det gjelder kontaktinformasjon, statutter og styrets sammensetning kommer enhets- og frivillighetsregisteret (Brønnøysundregistrene) i hende, og;

 

d.at endret kontaktinformasjon blir oppdatert så vel på minidrett.nif.no som på NBs hjemmeside*,

e.årlig, i tidsrommet 2. januar – 31. januar, gjennomføre idrettsregistreringen,

f.meddele sin deltakelse, eller forhindring, i forbindelse med innkallinger og innbydelser til kurs, seminarer, møter og ting,

g.tilse at alle utøvere som gjennom deltakelse i NBs turneringsvirksomhet skal representere klubben, registrerer seg via CueScore for korrekt lisens avhengig av alder og divisjonstilhørighet**. A-, B-, D- og E-lisens er forbundet med avgift, som skal betales i forbindelse med registrering,

h.informere sine utøvere om alle offisielle turneringer og tilse at de, i slike tilfeller, blir korrekt påmeldt innen tidsfristen utløper,

i.tilse at samtlige utøvere, uten videre forsinkelser og i passende form, får generell og spesifikk informasjon som sendes ut via regionalt forbund eller NB.

j.se til at alle som deltar i klubbens aktivitet er underlagt antidopingbestemmelsene, selv om de ikke er medlem.

 

* Dersom informasjon og/eller sanksjoner av ulike slag ikke når berørt part på grunn av at medlemmets kontaktinformasjon savnes eller ikke har blitt oppdatert etter endring, så er det medlemmet som har ansvar for alle problemer og ulemper som kan oppstå. Bøter kan idømmes.

 

** Medlemmet er ansvarlig for at dets utøvere har registrert seg for rett kategori lisens, og at alle personlige data er korrekte. Dette gjelder spesielt utøverens navn, fødselsdato og statsborgerskap.