9.2 - Regler for jury

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 9 - Turneringsleder, jury, dommer og hoveddommer >

9.2 - Regler for jury

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.TL utpeker en jury på tre personer inklusiv seg selv. Juryen kan bare ta opp sportslige protester, og kan ikke foreta endringer i på forhånd definerte regler.

 

2.I spesielle tilfeller (f.eks turneringer med liten deltakelse eller få deltakende klubber) kan TL tillates å velge seg en jury først når en situasjon krever dette.

 

3.De tre personene i juryen må representere tre forskjellige klubber, forutsatt at minst tre klubber er representert i turneringen. Hvis ikke, gjøres det unntak fra denne regelen.

 

4.Som en grunnleggende regel gjelder at de personer som tilhører en jury for en turnering;

 

a.generelt skal ha god kjennskap til regler og turneringsbestemmelser,

b.skal kjenne til eller gjøre seg kjent med eventuelle avvik med hensyn til aktuell turnering, og

c.bare har grunn til å opptre som jury når den innkalles av ansvarlig TL.

 

5.Dersom et jurymedlem erklærer seg inhabil eller av andre grunner er forhindret skal de resterende jurymedlemmene utpeke et nytt medlem.

 

6.Når både dommere og HD er satt til å overvåke en turnering, er TL øverste myndighet og noen jury nomineres ikke.