9.3.4 - Oppgaver og plikter

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 9 - Turneringsleder, jury, dommer og hoveddommer > 9.3 - Regler for dommer >

9.3.4 - Oppgaver og plikter

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.I det følgende listes opp ulike oppgaver som påligger dommere i forbindelse med match (uten krav til prioritet og til å være komplett):

 

a.Være kledd i henhold til reglene.

b.Dersom en eller begge utøverne (lagene) ikke er på plass innen 5 minutter etter at en match har blitt annonsert må han informere TL om dette.

c.Kontrollere at utøverne er kledd i henhold til reglene.

d.Sjekke at alt utstyr, utøvernes personlige så vel som de som er gjort tilgjengelig av arrangørene, er i henhold til reglene.

e.Tilse at match kan avgjøres på en verdig måte i henhold til regler, arena, utrustning og annet som eventuelt kan ha innvirkning.

f.Opptre korrekt og være helt upartisk i sin vurdering av enhver situasjon som oppstår.

g.Alene å avgjøre hva som er korrekt og ikke i forhold til gjeldende regler, og hva som er å regne som sportslig og usportslig.

h.Være fri til å avgjøre situasjoner som ellers ikke er omfattet av reglene og med fair play som en retningslinje.

i.Agere, og hvis nødvendig, stanse videre spill som et resultat av regelbrudd, eller når det blir stilt spørsmål rundt en avgjørelse.

j.Informere aktiv utøver på tidligere feil-støt når 3-feil-regelen (Pool) brukes.

k.Sikre at ballene plasseres riktig - mellom hvert opplegg, når én eller flere baller skal gjenplasseres i henhold til reglene, eller etter rengjøring av ball eller baller som fortsatt er i spill.

l.Bistå aktiv utøver, og i noen tilfeller også ikke-aktiv utøver, med vurdering av en balls plassering (f eks pré ball, pré vant, over eller under hodelinje, innenfor eller utenfor trekantmarkering).

m.Fjerne brekkmatten (Pool) umiddelbart etter brekk, eller så snart ballenes plassering gjør dette mulig.

n.Kontrollere at poeng noteres korrekt og at resultattavle oppdateres jevnlig (når det ikke er en protokollfører som har det direkte ansvaret for denne oppgaven).

o.Kontrollere at publikum, trener, coach eller annen person ikke bistår en utøver med informasjon som kan anses som aktiv coaching.

p.Kontrollere at reglene for time out opprettholdes.

q.Rengjøre baller, bord og annen utrustning mellom matchene, og på forespørsel fra den aktive utøveren under en match.

r.Stå rett plassert før hvert støt, slik at en nøyaktig vurdering av hva som skjer er mulig.

s.Ikke stå direkte i en utøvers siktlinje.

t.Ikke stå mellom publikum og/eller TV-kamera, og det som skjer på bordet dersom en alternativ posisjon gir samme mulighet til å se og vurdere hva som skjer.

u.Avgjøre om shot-clock må brukes basert på reglene som gjelder for dette.

v.Repetere melding i disipliner hvor utøver skal melde støt og informere utøvere og publikum når en utøver har kommet til matchball.

w.Etter avsluttet match, tilse at protokoll, matchresultat og beskjed om at en match er ferdig, uten ytterligere forsinkelse, formidles til ansvarlig turneringsleder.

x.Sikre at ingen av utøverne glemmer personlig utstyr ved bordet.

y.Klargjøre biljardbord med alt tilbehør, resultattavle, protokoll og utøvernes bord og stoler, slik at en ny match kan startes innenfor rammene for gjeldende tidskjema.

z.Kontrolere at utøvere er på plass i gyldig antrekk for premieutdeling.

 

2.Dommeren skal overfor utøverne i utgangspunktet ikke tilby noen form for informasjon, råd eller tolkning av situasjoner og/eller regler, dersom han ikke har blitt bedt om å gjøre det.

 

3.Hver utøver har ansvar for å kjenne til alle regler og hvordan de skal tillempes. Basert på dette må en dommer være ekstra forsiktig for å unngå å bistå med informasjon som kan gi en utøver en fordel som han ellers ikke ville være i stand til å kreve.

 

4.Dersom en utøver har blitt informert av en dommer om en regel eller tolkning av en regel, og dette senere viste seg å være feil, kan utøveren ikke vise til dette for å få rett.

 

5.Dersom en utøver mener at en dommer har gjort en feil beslutning, kan han henvende seg til HD (eller TL dersom det ikke finnes noen HD) for å få en ny vurdering.

 

6.Som dommer, har man en rekke verktøy for å vurdere usportslig opptreden. Tidligere lovbrudd, irettesettelser og advarsler, hvor alvorlig et lovbrudd er vurdert, og informasjon som utøvere kan ha blitt annonsert før turneringen startet, osv, må tas i betraktning. Også nivået av en turnering kan være en indikasjon på hvordan en forseelse skal vurderes, da man med rette må kunne kreve mer av en utøver som er involvert i en turnering på høyere nivå.

 

7.Beslutninger tatt av HD (eller TL når HD ikke er til stede) kan bare etterprøves gjennom en skriftlig protest.