Endringslogg 23-24

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser >

Endringslogg 23-24

 

 

 

 

 

clip0040

ENDRINGSLOGG

Endringer til TBR 1.august 2023

Gjeldende sesongen 2023-2024

 

 

Sammendrag om endringer i TBR

Etter at turneringssystemet ble endret og innført til sesongen 22/23 har Turneringsutvalget (TU) over tid samlet informasjon og ønsker fra organisasjonen for eventuelt å komme med forbedringer og endringer før sesongen 23/24. TU la frem sine forslag til endringer på Ledermøtet som ble avholdt elektronisk mandag 8. mai og de faktiske endringer i Turneringsbestemmelsene ble vedtatt av styret i sak nr. 48.

 

Hovedtrekkene i endringene finner vi i Pool hvor disvisjonsbegrepet med opprykk og nedrykk er gjeninnført. Norgesratingen blir videreført samtidig som rankinglister for de ulike klasser, nivåer og regioner igjen er på plass.

Pengepremiene i våre turneringer er økt betraktelig. For å kompensere noe for dette er startavgifter – som har ligget tilnærmet urørt lang tid – økt noe samtidig som arrangørenes andel av startavgiften er redusert noe.

 

Vi har også endret fristen for trekning i alle våre turneringer slik at trekningen kan foretas nærmere turneringsstart. Dette vil forhåpentligvis hjelpe noe med tanke på å få med seg forfall før trekningen foretas.

 

Av andre interessante endringer i Pool kan vi nevne:

Justering av regionsinndelingen

Endring av dresskoden når det gjelder sko (samsvarer nå med EPBF)

Endring av rankingtabeller

Det innføres «Mastersturnering» som siste individuelle turnering i sesongen

Innføring av tre disvisjonsnivåer: Elite, 1.divisjon og 2. divisjon

Divisjonsmesterskap gjeninnføres og regionsmesterskap fjernes

I forbindelse med opp- og nedrykksregler, gjeninnføres Elitekvalifisering

I Carambole og Snooker er det kun mindre endringer.

 

Vi ønsker alle en riktig god sommer og velkommen til ny sesong i august 12

 

 

4.2.2 – Regioninndeling

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.NB har ikke regionale forbund, men deler inn landet i et antall geografiske regioner og medlemsklubbene fordeles i disse etter opptak. Se hjemmeside for oversikt over klubbene.

 

Nåværende inndeling ser slik ut:

 

a.Region Øst

Klubber tilhørende i fylkene Viken, Oslo, Innlandet og Vestfold og Telemark.

 

b.Region Sør

Klubber tilhørende i fylkene Agder og Rogaland.

 

c.Region Vest

Klubber tilhørende i fylkene Vestland og Møre og Romsdal.

 

d.Region Midt

Klubber tilhørende i Trøndelag fylke.

 

e.Region Nord 1

Klubber tilhørende i Nordland fylke.

 

f.Region Nord 2

Klubber tilhørende i Troms og Finnmark fylke.

1.NB har ikke regionale forbund, men deler inn landet i et antall geografiske regioner og medlemsklubbene fordeles i disse etter opptak. Se hjemmeside for oversikt over klubbene.

 

Nåværende inndeling ser slik ut:

 

a.Region Øst

Klubber tilhørende i fylkene Viken, Oslo, Innlandet, og Vestfold og Telemark og Agder.

 

b.Region Sør

Klubber tilhørende i fylkene Agder og Rogaland.

 

b.Region Vest

Klubber tilhørende i fylkene Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal (til og med Sunnmøre).

 

c.Region Midt

Klubber tilhørende i Trøndelag fylke og Nordmøre.

 

d.Region Nord 1

Klubber tilhørende i Nordland fylke.

 

e.Region Nord 2

Klubber tilhørende i Troms og Finnmark fylke.

 

4.3.4 – Pool, nasjonalt og regionalt

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

3. Det finnes elleve klasser i Pool:

 

a. U17 gutter

b. U19 jenter og U19 gutter

c. U23 jenter og U23 gutter

d. Senior kvinner og senior menn

e. Veteran kvinner og veteran menn

f. Superveteran kvinner og superveteran menn

 

4. Hvert kalenderår skal det, dersom det er tilstrekkelig antall deltakere, arrangeres Norgesmesterskap i følgende kategorier, klasser og disipliner:

 

a. U17 – 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1

b. U19 – 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1

c. U23 – 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1

d. Åpen klasse – 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1

e. Senior Kvinner – 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1

f. Veteran – 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1

g. Superveteran – 9-Ball

h. Lag

i. Scotch doubles

 

5. Hver sesong skal det i tillegg arrangeres:

 

a. Turneringer i Topp 16

b. Grand Prix (åpen nasjonal turnering)

c. Pool-Liga PL1200 (ratingturnering)

d. Pool-Liga PL1199 (ratingturnering)

e. Regionsmesterskap

3. Det finnes elleve klasser i Pool:

 

a. U17 gutter

b. U19 jenter og U19 gutter

c. U23 jenter og U23 gutter

d. Senior kvinner og senior menn

e. Veteran kvinner 45+ og veteran menn 45+

f. SupervVeteran kvinner 55+ og supervVeteran menn 55+

 

4. Hvert kalenderår skal det, dersom det er tilstrekkelig antall deltakere, arrangeres Norgesmesterskap i følgende kategorier, klasser og disipliner:

 

a. U17 – 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1

b. U19 – 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1

c. U23 – 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1

d. Åpen klasse – 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1

e. Senior Kvinner – 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1

f. Veteran 45+ – 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1

g. SupervVeteran 55+ – 9-Ball

h. Lag

i. Scotch doubles

 

5. Hver sesong skal det i tillegg arrangeres:

 

a. Turneringer i Topp 16

a. Eliteturneringer

b. Grand Prix (åpen nasjonal turnering)

b. Masters

c. Pool-Liga PL1200 (ratingturnering)

c. 1. divisjonsturneringer

d. Pool-Liga PL1199 (ratingturnering)

d. 2. divisjonsturneringer

e. Regionsmesterskap

f. Divisjonsmesterkap (1. og 2. divisjon)

 

4.3.5 – Snooker, nasjonalt og regionalt

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

4. Hver sesong skal det arrangeres Norgesmesterskap i følgende kategorier og disipliner:

 

a. 15 Rød (åpen klasse)

b. 6 Rød (åpen klasse)

c. Lag (åpen klasse)

 

NM avholdes generelt på datoer som ellers er fri fra andre nasjonale og regionale turneringer i samme gren.

4. Hver sesong skal dDet skal arrangeres Norgesmesterskap i følgende kategorier og disipliner:

 

a. 15 Rød (åpen klasse) – hver sesong

b. 6 Rød (åpen klasse) – hver sesong

c. Lag (åpen klasse) – hver tredje sesong (21/22, 24/25, osv.)

 

NM avholdes generelt på datoer som ellers er fri fra andre nasjonale og regionale turneringer i samme gren.

 

6.2.2 – Pool

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1. I Pool er det for øyeblikket seks aldersklasser:

 

e. Veteran = Alle kvinner/menn som fyller 44 år det året som mesterskapet arrangeres, eller er eldre. Fra 1. januar 2015 oppjusteres alderen med ett år hvert annet år (2017; 42 år , 2019; 43 år, 2021; 44 år) til aldersgrensen har nådd 45 år i 2023.

 

f. Superveteran = Alle kvinner/menn som fyller 54 år det året som mesterskapet arrangeres, eller er eldre. Alderen oppjusteres til 55 år i 2023.

1. I Pool er det for øyeblikket seks aldersklasser:

 

e. Veteran 45+ = Alle kvinner/menn som fyller 445 år det året som mesterskapet arrangeres, eller er eldre. Fra 1. januar 2015 oppjusteres alderen med ett år hvert annet år (2017; 42 år , 2019; 43 år, 2021; 44 år) til aldersgrensen har nådd 45 år i 2023.

 

f. SupervVeteran 55+ = Alle kvinner/menn som fyller 545 år det året som mesterskapet arrangeres, eller er eldre. Alderen oppjusteres til 55 år i 2023.

 

6.3 – NIFs og NBs bestemmelser om barneidrett

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1. NB er - på lik linje med alle andre særidretter - pliktige til å følge NIFs bestemmelser om barneidrett.

 

2. Alle NBs medlemsklubber må være vel fortroende med NIFs bestemmelser om barneidrett i sin helhet.

 

3. Opp til og med det året et barn fyller 10 år får det kun delta i lokale turneringer for barn (6-12 år). I slike turneringer kan resultaster og ranking ikke føres eller publiseres.

 

4. Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne turneringer for barn i Norge, Norden og Barentsregionen (og barn fra Norden og Barentsregionen kan delta i åpne turneringer for barn i Norge). Det kan benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer dersom dette er formålstjenlig.

 

5. Barn til og med det året det fyller 12 år kan ikke delta i Juniorliga, RT, NC, NM, EM, VM og tilsvarende (heller ikke i turneringer som etter søknad er godkjent av NB).

 

6. Klubb er ansvarlig for at egne barn og ungdommer som skal delta i turnering er klar over hvilke regler og retningslinjer (gjennomgang av TBR er anbefalt) som gjelder for oppførsel under selve turneringen og også oppholdet for øvrig. I forbindelse med turnering utenfor egen klubblokale skal klubb stille med minimum én voksen person som er ansvarlig (hvis jenter og gutter deltar er det anbefalt att klubb stiller med leder av begge kjønn).

 

7. Arrangør skal påse at utøverne får nødvendig informasjon om forventet oppførsel – under selve turneringen og ved oppholdet for øvrig, og påse at dette opprettholdes. Alle avvik må rapporteres til NB. I forbindelse med overnatting i regi av arrangør (f.eks. på skole eller samfunnshus) er arrangør ansvarlig for at regler (f.eks. ordensregler og forskrifter om våken brannvakt) og avtaler med utleier blir fulgt opp. Ved uønsket atferd skal arrangør alltid gripe inn og sørge for at det skapes ro og orden.

 

8. Turneringsleder er ansvarlig for at regler og bestemmelser for selve turneringen opprettholdes og må gripe inn og rapportere til NB ved alle avvik fra gjeldende reglement.

 

9. NB skal ved tildeling av arrangement sørge for at informasjon, reglement og retningslinjer for aktuell turnering gjøres tilgjengelig for arrangør. NB skal også kvalitetssikre overfor arrangør at nødvendige tiltak er iverksatt. Alle rapporter etter gjennomført turnering skal behandles av NB.

 

10. Klubber, arrangører og NB skal sammen virke for at regler som gjelder tobakk, alkohol og antidoping opprettholdes. Gjennom samarbeid med Antidoping Norge skal NB legge til rette for at antidopingarbeidet i klubbene blir styrket.

 

11. Alle ledere som arbeider med barn og ungdom i NBs medlemsklubber må forevise politiattest.

1. NB er - på lik linje med alle andre særidretter - pliktige til å følge NIFs bestemmelser om barneidrett.

 

2. Alle NBs medlemsklubber må være vel fortroende med sette seg godt inn i NIFs bestemmelser om barneidrett i sin helhet.

 

3. Opp til og med det året et barn fyller 10 år får det kun delta i lokale turneringer for barn (6-12 år). I slike turneringer kan resultaster og ranking ikke føres eller publiseres.

 

4. Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne turneringer for barn i Norge, Norden og Barentsregionen (og barn fra Norden og Barentsregionen kan delta i åpne turneringer for barn i Norge). Det kan benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer dersom dette er formålstjenlig.

 

5. Barn til og med det året det fyller 12 år kan ikke delta i Juniorliga, RT, NC, NM, EM, VM og tilsvarende (heller ikke i turneringer som etter søknad er godkjent av NB).

 

6. Klubb er ansvarlig for at egne barn og ungdommer som skal delta i turnering er klar over hvilke regler og retningslinjer (gjennomgang av TBR er anbefalt) som gjelder for oppførsel under selve turneringen og også oppholdet for øvrig. I forbindelse med turnering utenfor egen klubblokale skal klubb stille med minimum én voksen person som er ansvarlig (hvis jenter og gutter deltar er det anbefalt att klubb stiller med leder av begge kjønn).

 

7. Arrangør skal påse at utøverne får nødvendig informasjon om forventet oppførsel – under selve turneringen og ved oppholdet for øvrig, og påse at dette opprettholdes. Alle avvik må rapporteres til NB. I forbindelse med overnatting i regi av arrangør (f.eks. på skole eller samfunnshus) er arrangør ansvarlig for at regler (f.eks. ordensregler og forskrifter om våken brannvakt) og avtaler med utleier blir fulgt opp. Ved uønsket atferd skal arrangør alltid gripe inn og sørge for at det skapes ro og orden.

 

8. Turneringsleder er ansvarlig for at regler og bestemmelser for selve turneringen opprettholdes og må gripe inn og rapportere til NB ved alle avvik fra gjeldende reglement.

 

9. NB skal ved tildeling av arrangement sørge for at informasjon, reglement og retningslinjer for aktuell turnering gjøres tilgjengelig for arrangør. NB skal også kvalitetssikre overfor arrangør at nødvendige tiltak er iverksatt. Alle rapporter etter gjennomført turnering skal behandles av NB.

 

10. Klubber, arrangører og NB skal sammen virke for at regler som gjelder tobakk, alkohol og antidoping opprettholdes. Gjennom samarbeid med Antidoping Norge skal NB legge til rette for at antidopingarbeidet i klubbene blir styrket.

 

11. Alle ledere som arbeider med barn og ungdom i NBs medlemsklubber må forevise politiattest.

 

6.4.3.2 – Utenfor overgangsvinduet

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

2. Uansett når en utøver ønsker å bytte klubb, skal samme dokument presenteres og behandling gjennomføres, som beskrevet i 6.4.4.1 (punkt 3) med unntak for når moderklubb har meldt opphør.

2. Uansett når en utøver ønsker å bytte klubb, skal samme dokument presenteres og behandling gjennomføres, som beskrevet i 6.4.43.1 (punkt 3) med unntak for når moderklubb har meldt opphør.

 

6.6.4.3 – Sko og strømper

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

a. Formelle sko av lær, med gummi- eller lærsåle, eller mørke sportssko laget av lær, eller i læraktig materiale.

 

b. Sko som ikke tilsvarer beskrivelsen i 1.a ovenfor, eller som er ødelagt eller slitt på en slik måte at de ikke lenger kan betraktes som hele, rene og presentable, kan ikke benyttes.

a. Formelle sko av lær, med gummi- eller lærsåle, eller mørke sportssko laget av lær, eller i læraktig materiale.

 

a. Skoene kan være dressko eller sportssko. Dressko kan ha hvilken som helst farge, men må være laget av lær. Sportssko må være helt svarte, også såle og eventuelle logoer. Det er ikke tillatt å bruke sneakers eller sandaler.

 

b. Sko som ikke tilsvarer beskrivelsen i 1.a ovenfor, eller som er ødelagt eller slitt på en slik måte at de ikke lenger kan betraktes som hele, rene og presentable, kan ikke benyttes.

 

6.6.4.4 – Unntak

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

2. Ved deltakelse i PL1199 kreves kun klubbskjorte. Denne behøver ikke være stukket ned i buksen (se 6.6.1 punkt d).

2. Ved deltakelse i PL1199 2. divisjon kreves kun klubbskjorte. Denne behøver ikke være stukket ned i buksen (se 6.6.1 punkt d).

 

6.6.6 – Reklame

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

2. En utøvers spillebekledning kan være utstyrt med reklame, så lenge denne reklamen ikke på noe vis vanskeliggjør identifikasjon av klubbtilhørighet. Logo(er) som reklamerer for bedrift og/eller produkt skal være plassert på draktens/skjortens høyre bryst eller arm. Hver enkelt logo kan ikke være større enn 100x50 mm (dersom kvadratisk eller rektangulær) eller 100 mm i diameter (dersom rund). Det er tillatt med maksimalt 5 slike logoer.

2. En utøvers spillebekledning kan være utstyrt med reklame, så lenge denne reklamen ikke på noe vis vanskeliggjør identifikasjon av klubbtilhørighet. Logo(er) som reklamerer for bedrift og/eller produkt skal være plassert på draktens/skjortens høyre bryst eller arm. Hver enkelt logo kan ikke være større enn 100x50 mm (dersom kvadratisk eller rektangulær) eller 100 mm i diameter (dersom rund). Det er tillatt med maksimalt 5 slike logoer.

 

9.1.2 – Utdanning og eksaminering

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

5. Autorisert TL mottar fra NB kursbevis og lisens. Lisens skal presenteres i forbindelse med turnering dersom dette blir etterspurt.

 

7. Autorisasjon kan av NB tilbaketrekkes når som helst, dersom det bedømmes at en TL ikke har oppfylt minimumskrav til innsats, har brutt sine plikter, eller har brutt mot gjeldende forskrifter hva angår bekledning, oppførsel og forholdsregler. Når autorisasjon tilbaketrekkes skal lisens returneres til NB umiddelbart.

5. Autorisert TL mottar fra NB kursbevis/diplom og lisens. Lisens skal presenteres i forbindelse med turnering dersom dette blir etterspurt.

 

7. Autorisasjon kan av NB tilbaketrekkes når som helst, dersom det bedømmes at en TL ikke har oppfylt minimumskrav til innsats, har brutt sine plikter, eller har brutt mot gjeldende forskrifter hva angår bekledning, oppførsel og forholdsregler. Når autorisasjon tilbaketrekkes skal lisens returneres til NB umiddelbart.

 

10.1.5 – Internasjonale turneringer i Norge

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

5. Avgift for godkjenning, dersom slik er fastsatt, skal innbetales på NBs konto (1813 34 01403 - Nytt kontonr.) i forbindelse med at søknad blir sendt til NB. Søknaden behandles så snart betaling er registrert. Se 12.1.3 - Avgift for godkjenning av turnering

5. Avgift for godkjenning, dersom slik er fastsatt, skal innbetales på NBs konto (1813 34 01403 - Nytt kontonr.) i forbindelse med at søknad blir sendt til NB. Søknaden behandles så snart betaling er registrert. Se 12.1.32 - Avgift for godkjenning av turnering

 

10.2.1 – Ansvarlig arrangør

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1. Turneringer i Norge kan arrangeres kun av NB, NBs medlemsklubber eller av regionalt forbund tilhørende NB.

1. Godkjente Tturneringer (se 10.1.1) i Norge kan arrangeres kun av NB, NBs medlemsklubber eller av regionalt forbund tilhørende NB.

 

10.2.6 – Regler og turneringsbestemmelser

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

2. For godkjente regionale og nasjonale turneringer gjelder IBSFs, UMBs, WPAs eller WPBSAs regler, avhengig av gren, og NBs turneringsbestemmelser. I de tilfeller NBs turneringsbestemmelser ikke helt kan gi en konkret avgjørelse, skal bestemmelser for verdensforbund eller europeiskt forbund benyttes i gitt rekkefølge.

2. For godkjente regionale og nasjonale turneringer gjelder IBSFs, UMBs, WPAs (eller i enkelte tilfeller EPBFs – se 10.3.8 punkt 2) eller WPBSAs regler, avhengig av gren, og NBs turneringsbestemmelser. I de tilfeller NBs turneringsbestemmelser ikke helt kan gi en konkret avgjørelse, skal bestemmelser for verdensforbund eller europeiskt forbund benyttes i gitt rekkefølge.

 

10.2.9 – Reklame i arenaen

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

2. Reklame må være utformet i henhold til NBs lov §27

2. Reklame må være utformet i henhold til NBs lov §2718

 

10.2.10 – Tilgjengelighet og inngangsbilletter

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

5. Det må være mulig for en utøver med en gyldig lisens å delta i en turnering som er organisert i regi av NB, også om utøveren er belagt med et besøksforbud i det aktuelle lokalet. Lokal arrangør må sørge for at utøveren har tilgang til lokalet, eller bare arena og toalett, for varigheten av turneringen eller i det minste frem til aktuell utøver er slått ut av turneringen.

5. Det skal ikke være mulig for en utøver med en gyldig lisens å delta i en turnering som er organisert i regi av NB, også dersom om utøveren er belagt med et besøksforbud i det aktuelle lokalet. Lokal arrangør må sørge for at utøveren har tilgang til lokalet, eller bare arena og toalett, for varigheten av turneringen eller i det minste frem til aktuell utøver er slått ut av turneringen.

 

10.3.6 – Kleskode

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1. Kleskode B gjelder i alle offisielle turneringer som arrangeres av NB direkte eller indirekte via medlemsklubb, uavhengig av gren og nivå, og om det spilles lagspill eller individuelt. Unntak: I forbindelse med NM i Snooker og PL1199 - se 6.6.4.4.

1. Kleskode B gjelder i alle offisielle turneringer som arrangeres av NB direkte eller indirekte via medlemsklubb, uavhengig av gren og nivå, og om det spilles lagspill eller individuelt. Unntak: I forbindelse med NM i Snooker og PL1199 2. divisjon pool - se 6.6.4.4.

 

10.4.1 – Spilleformer

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

4. For gjennomføring av turneringer i regi av NB må et minimum av deltakere være påmeldt for at turnering skal gjennomføres:

 

a. Ved nasjonale turneringer, må minimum åtte deltakere være påmeldt for at turnering skal bli avholdt. (Unntak: NM Junior og Kvinner - minimum fem)

 

b. Ved PL1200 (Pool) må minimum åtte deltakere være påmeldt for at turnering skal bli avholdt.

 

c. Ved PL1999 (Pool) må minimum fem deltakere være påmeldt for at turnering skal bli avholdt.

 

d. Ved godkjente turneringer skal ansvarlig arrangør i innbydelse ha angitt minimum antall deltakere for gjennomføring av turnering.

4. For gjennomføring av turneringer i regi av NB må et minimum av deltakere være påmeldt for at turnering skal gjennomføres:

 

a. Ved nasjonale turneringer, må minimum åtte deltakere være påmeldt for at turnering skal bli avholdt. (Unntak: NM Junior og Kvinner - minimum fem)

 

b. Ved PL1200 1. divisjon (Pool) må minimum åtte deltakere være påmeldt for at turnering skal bli avholdt.

 

c. Ved PL1999 2. divisjon (Pool) må minimum fem deltakere være påmeldt for at turnering skal bli avholdt.

 

d. Ved RT (Snooker) må minimum 8 deltakere være påmeldt for at turnering skal bli avholdt.

 

de. Ved godkjente turneringer skal ansvarlig arrangør i innbydelse ha angitt minimum antall deltakere for gjennomføring av turnering.

 

10.4.2 – Puljespill generelt

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1. I alle Caramboleturneringer som arrangeres av NB er det gjeldende at det innledes med puljespill og avsluttes med enkelcup.

 

2. I alle Pool-turneringer (unntatt Blackball - se punkt 3 under) som arrangeres av NB, er det gjeldende at det innledes med dobbelcup eller puljespill og avsluttes med enkelcup.

 

3. I alle Snooker-turneringer som arrangeres av NB er det gjeldende at det innledes med dobbelcup eller puljespill basert på antallet tilgjengelige bord, antallet deltakere og den tid som står til rådighet, og avsluttes med enkelcup.

 

4. For at en turnering som innledes med puljespill skal kunne avsluttes med enkelcup, og at samtlige deltakere som har kvalifisert seg skal ha kunnet gjort dette under så like forutsetninger som mulig, er det gjeldende at antall puljer er 1, 2, 4 eller 8 (etc.). Dette innebærer at enkelcup kan spilles med 2, 4, 8 eller 16 utøvere (etc.), ved at et likt antall utøvere har kvalifisert seg fra hver pulje.

 

5. Generelt gjelder at minimum halvparten av totalt antall mulige deltakere i puljespillet går videre til sluttspill. TL kan ta beslutning om dette.

1. I alle Caramboleturneringer som arrangeres av NB er det gjeldende at det innledes med puljespill og avsluttes med enkelcup.

 

2. I alle Pool-turneringer (unntatt Blackball - se punkt 3 under) som arrangeres av NB, er det gjeldende at det innledes med dobbelcup eller puljespill og avsluttes med enkelcup.

 

31. I alle Snooker-turneringer som arrangeres av NB er det gjeldende at det innledes med dobbelcup eller puljespill basert på antallet tilgjengelige bord, antallet deltakere og den tid som står til rådighet, og avsluttes med enkelcup.

 

4. For at en turnering som innledes med puljespill skal kunne avsluttes med enkelcup, og at samtlige deltakere som har kvalifisert seg skal ha kunnet gjort dette under så like forutsetninger som mulig, er det gjeldende at antall puljer er 1, 2, 4 eller 8 (etc.). Dette innebærer at enkelcup kan spilles med 2, 4, 8 eller 16 utøvere (etc.), ved at et likt antall utøvere har kvalifisert seg fra hver pulje.

 

2. Dersom en turnering som innledes med puljespill skal få likt antall kvalifiserte fra hver pulje, må antall puljer være 1, 2, 4, 8 osv. Turneringsleder kan allikevel velge et annet antall puljer dersom forutsetningene i punkt 1 (over) tilsier det. Ved ulikt antall kvalifiserte utøvere fra den enkelte pulje, må kvalifiseringen foretas ved trekning mellom det antall utøvere som skal til for å fylle den avsluttende enkeltcupen.

 

53. Generelt gjelder at minimum halvparten av totalt antall mulige deltakere i puljespillet går videre til sluttspill. TL kan ta beslutning om dette.

 

10.4.2.4 – Plassering i pulje

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1. For å avgjøre en deltakers plassering i puljespill i en individuell turnering i Pool (8-Ball, 9-Ball og 10-Ball) og i Snooker gjelder følgende kriterier i gitt rekkefølge:

 

 

1. For å avgjøre en deltakers plassering i puljespill i en individuell turnering i Pool (8-Ball, 9-Ball og 10-Ball) og i Snooker gjelder følgende kriterier i gitt rekkefølge:

 

2. For å avgjøre en deltakers plassering i puljespill i en individuell turnering i Snooker gjelder følgende kriterier i gitt rekkefølge:

 

a. Flest vunnede matcher.

b. Score (vunnede partier minus tapte partier).

c. Innbyrdes oppgjør.

d. Flest vunnede partier.

e. Færrest tapte partier

f. Innbyrdes oppgjør.

g. Utslagsspill mellom de utøverne som ikke kan skilles ut ifra ovennevnte kriterier.

 

34.

 

45.

 

10.5.1 – Seeding generelt

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

2. Seeding baserer seg på den til enhver tid gjeldende Norgesrating. Dette gjelder i alle grener, disipliner og klasser.

 

a. NM for lag har egne regler for seeding. Se 10.14 - Norgesmesterskap lag

2. Seeding baserer seg på den til enhver tid gjeldende Norgesrating eller ranking – avhengig av gren og aktuell turnering. Dette gjelder i alle grener, disipliner og klasser.

 

Carambole: Alle turneringer benytter Norgesratingen som grunnlag for seeding.

 

Pool: Alle Norgesmesterskap og Divisjonsmesterkap benytter Norgesratingen som grunnlag for seeding.

 

Snooker: Alle turneringer benytter Norgesratingen som grunnlag for seeding.

 

a. NM for lag har egne regler for seeding. Se 10.143 - Norgesmesterskap lag

 

10.9 – Avgifter og utbetalinger Arrangørs andel

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

 

1. Forutsatt at det ikke foreligger grunnlag for annet, utbetaler NB arrangørs andel av turneringen, og eventuell støtte, senest 1 (én) måned etter avsluttet turnering til arrangørs innmeldte kontonummer.

 

2. Arrangørs andel er oppført som «maksimum». Maksimum utbetales dersom alle pliktige arrangøroppgaver utføres. Andelen kan – etter skjønn og basert på de rapportene NB får – reduseres med inntil 30%.

 

3. Fordelingsnøkler:

clip0041

 

10.9.1 – Betaling via nett

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

 

 

 

10.9.2 – Arrangørs andel

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

 

 

 

10.10.1 – Norgesrating generelt

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

2. Fordeling av startplasser, seeding og trekning baseres på Norgesratingen i de ulike grenene - Carambole, Pool og Snooker.

2. Fordeling av startplasser, seeding og trekning kan baseres på Norgesratingen i de ulike grenene. - Carambole, Pool og Snooker.

 

10.10.3 – Ratinglister pr. klasse og region

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

Carambole og Snooker er ikke delt i klasser og vil kun ha en totalrating.

 

Alle klasser i Pool vil ha egen rating trukket ut fra Norgesratingen. Ratingen for hver klasse vil oppdateres etter hver turnering gjennom hele sesongen og inneholde alle tellende matcher i henhold til 10.10.2 – Matcher som gir poeng

 

Følgende klasser vil ha egen ratingliste i Pool:

 

•        Kvinner

•        Veteran

•        Superveteran

•        U23 Gutter/Jenter

•        U19 Gutter/Jenter

•        U17 Gutter

Carambole og Snooker er ikke delt i klasser eller regioner og vil kun ha en totalrating. Snooker er ikke delt i klasser og vil kun ha toralrating og regionsrating.

 

Alle klasser og regioner i Pool vil ha egen rating trukket ut fra Norgesratingen. Ratingen for hver klasse og region vil oppdateres etter hver turnering gjennom hele sesongen og inneholde alle tellende matcher i henhold til 10.10.2 – Matcher som gir poeng.

 

Følgende klasser og regioner vil ha egen ratingliste i Pool:

 

•        Kvinner

•        Veteran 45+

•       SupervVeteran 55+

•        U23 Gutter/Jenter

•        U19 Gutter/Jenter

•        U17 Gutter

 

•        Region Øst

•        Region Vest

•        Region Midt

•        Region Nord 1

•        Region Nord 2

 

10.10.4 – Ratinglister pr. nivå

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

2. Grunnlaget for hvilket nivå man tilhører i Pool er den til enhver tid offisielle Norgesratingen.

2. Grunnlaget for hvilket nivå man tilhører i Pool ved sesongstart 23/24 er den til enhver tid offisielle Norgesratingen.

 

10.10.5 – Foreløpig rating

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

NB! En spiller med foreløpig rating vil ikke vises med ratingtall i noen lister og vil heller ikke kunne seedes i noen turneringer. Dersom en spiller med foreløpig rating oppnår høyere (foreløpig) ratingtall enn 1199, vil han ikke kunne melde seg på PL1199.

NB! En spiller med foreløpig rating vil ikke vises med ratingtall i noen lister og vil heller ikke kunne seedes i noen turneringer. Dersom en spiller med foreløpig rating oppnår høyere (foreløpig) ratingtall enn 1199, vil han ikke kunne melde seg på PL1199.

 

10.10.10 – Sesongranking

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

Det lages sesongrankinglister i alle tre grener basert på utvalgte turneringer med tilhørende poengskalaer i henhold til nedenforstående tabeller. Disse rankinglistene benyttes til å rangere utøvere per sesong.

 

<Tabeller>

Det lages sesongrankinglister i alle tre grener basert på utvalgte turneringer med tilhørende poengskalaer i henhold til nedenforstående tabellerne i 10.10.10.1, 10.10.10.2 og 10.10.10.3. Disse rankinglistene benyttes til å rangere utøvere per sesong.

 

1. Fordeling av startplasser og seeding baseres på NBs rankinglister i de ulike grenene. Unntak kan forekomme i sesongens første turnering.

 

2. Rankinglistene benyttes som et av flere verktøy for å nominere utøvere til de forskjellige landslagene (fordelt på gren og kategori).

 

3. En utøvers plassering i rankinglisten er utregnet etter følgende kriterier i gitt rekkefølge:

 

a. antall poeng oppnådd basert på tellende turneringer,

b. snitt basert på plassering i tellende turneringer (unntatt i Carambole hvor snitt basert på antall poeng dividert med antall innings skal benyttes), og

c. flest 1. plasser, deretter 2. plasser, osv.

 

<Tabeller fjernes>

 

10.10.10.1 – Carambole

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

 

1. Ranking 3-vant på helmatch- og halvmatchbord:

 

a. NC og NM gir rankingpoeng.

 

b. Ranking består av et antall NC som bestemmes i forbindelse med terminlistearbeidet og to NM, og alle er tellende.

 

clip0042

 

10.10.10.2 – Pool

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

 

1. Ranking Elite:

 

a. Ranking Elite består av to Eliteturneringer, fire NM og Masters. De 6 turneringene med høyest poengsum ved sesongslutt er tellende.

 

b. Rankingen gir grunnlag for seeding i Eliteturneringer. Dersom første Eliteturnering blir gjennomført før første turnering i NM Åpen klasse, vil Norgesratingen danne grunnlag for seeding i denne turneringen.

 

2. Ranking 1. divisjon:

 

a. RT 1. divisjon gir rankingpoeng kun til 1. divisjonsutøvere og kun ved deltakelse i egen region.

 

b. Ranking i 1. divisjon består av seks RT, ett Divisjonsmesterskap og fire Norgesmesterskap i åpen klasse. De 6 turneringene med høyest poengsum ved sesongslutt er tellende.

 

c. Rankingen gir grunnlag for seeding i 1. divisjonsturneringene. Dersom første 1. divisjonsturnering blir gjennomført før første turnering i NM Åpen klasse, vil Norgesratingen danne grunnlag for seeding i denne turneringen.

 

3. Ranking 2. divisjon:

 

a. RT 2. divisjon gir rankingpoeng kun ved deltakelse i egen region.

 

b. Ranking i 2. divisjon består av seks RT, ett Divisjonsmesterskap og fire Norgesmesterskap i åpen klasse. De 6 turneringene med høyest poengsum ved sesongslutt er tellende.

 

c. Rankingen gir grunnlag for seeding i 2. divisjonsturneringene. Dersom første 2. divisjonsturnering blir gjennomført før første turnering i NM Åpen klasse, vil Norgesratingen danne grunnlag for seeding i denne turneringen.

 

4. Ranking Kvinner:

 

a. Rankingen består av fire NM Kvinner og alle er tellende.

 

b. Rankingen blir ikke benyttet som grunnlag for seeding.

 

5. Ranking Ungdom:

 

a. NM Ungdom gir rankingpoeng ved deltakelse i respektiv klasse og kategori.

 

b. Rankingen består av fire NM og alle er tellende.

 

c. Rankingen blir ikke benyttet som grunnlag for seeding.

 

6. Ranking Veteran 45+:

 

a. NM Veteran 45+ gir rankingpoeng.

 

b. Rankingen består fire NM og alle er tellende.

 

c. Rankingen blir ikke benyttet som grunnlag for seeding.

 

clip0043

 

10.10.10.3 – Snooker

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

 

1. Ranking Snooker Elite:

 

a. NC, RT, Masters og NM gir rankingpoeng.

 

b. Ranking består av fem NC, tre RT Elite, én Masters og to NM og alle er tellende. En utøver kan kun delta i én RT pr. runde (se 6.4.2 punkt 3.

 

c. Rankingen blir ikke benyttet som grunnlag for seeding.

 

clip0044

 

10.11.1 – Carambole

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

5. Påmelding:

 

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 fem dager før turneringsstart.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 tre dager før turneringsstart.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 to dager før turneringsstart.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6. Startavgift:

 

a. Alle deltakere, menn Kr. 400,-.

b. Ungdom U17/U19, Student og Honnør        Kr. 200,-.

 

7. Rating og seeding foretas i henhold til 10.5 – Seeding og 10.10 – Norgesrating.

 

8.Premier:

 

a. Medaljer til 1. til 3. plass. (det spilles ingen bronsefinale, 2 utøvere får 3. plass).

b. Pokal til 1.plass.

c. Pengepremier i NM 3-vant Helmatch totalt kr. 1.500.-

 

• 1. plass kr. 1.000,-

• 2. plass kr. 500,-

 

 

5. Påmelding:

 

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 fem dager før turneringsstart.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 tre to dager før turneringsstart.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 to én dager før turneringsstart.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6. Startavgift:

 

a. Alle deltakere utøvere, menn kr. 400,- 450,-.

b. Ungdom U17/U19, Student og Honnør        Kr. 200,-.

 

7. Ranking, Rrating og seeding foretas i henhold til 10.10.10.1, 10.5 – Seeding og 10.10 – Norgesrating.

 

8.Premier:

 

a. Medaljer til 1. til 3. plass. (det spilles ingen bronsefinale, 2 utøvere får 3. plass).

b. Pokal til 1.plass.

c. Pengepremier i NM 3-vant Helmatch totalt kr. 1.500.- 4.000,-

 

• 1. plass kr. 1.000,- 2.000,-

• 2. plass kr. 500,- 1.000,-

• 3. plass kr. 500,-

 

10.11.2.1 – Pool, Åpen klasse

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

5. Påmelding:

 

a.  Påmeldingsfrist er kl. 17:59 fem dager før turneringsstart.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 tre dager før turneringsstart.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 to dager før turneringsstart.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6. Startavgift:

 

a. Utøvere i PL1200 kr. 500,-

b. Utøvere i PL1199 kr. 400,-

c. Ungdom U17/U19, student og honnør                kr. 300,-

 

7. Rating og seeding foretas i henhold til 10.5 - Seeding og 10.10 - Norgesrating

 

8. Premier:

 

a. Medaljer til 1. til 3. plass. (det spilles ingen bronsefinale, 2 utøvere får 3. plass).

b. Pokal til 1.plass.

c. Pengepremier totalt kr. 10.000.-.

 

• 1. plass kr. 4.000,-.

• 2. plass kr. 2.000,-.

• 3. plass kr. 1.000,-.

• 5. plass kr. 500,-.

5. Påmelding:

 

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 fem dager før turneringsstart.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 tre to dager før turneringsstart.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 to én dager før turneringsstart.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6. Startavgift:

 

a. Utøvere i Elite kr. 750,-

ab. Utøvere i PL1200 1. divisjon kr. 500,- 550,-

bc. Utøvere i PL1199 2. divisjon kr. 400,- 450,-

cd. Ungdom U17/U19, student og honnør                kr. 300,-

 

7. Ranking, Rrating og seeding foretas i henhold til 10.10.10.2, 10.5 – Seeding og 10.10 – Norgesrating.

 

8. Premier:

 

a. Medaljer til 1. til 3. plass. (det spilles ingen bronsefinale, 2 utøvere får 3. plass).

b. Pokal til 1.plass.

c. Pengepremier totalt kr. 10.000.- 20.000,-

 

• 1. plass kr. 4.000,- 8.000,-

• 2. plass kr. 2.000,- 4.000,-

• 3. plass kr. 1.000,- 2.000,-

• 5. plass kr. 500,- 1.000,-

 

10.11.2.2 – Pool, Kvinner

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

5. Påmelding:

 

a.  Påmeldingsfrist er kl. 17:59 fem dager før turneringsstart.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 tre dager før turneringsstart.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 to dager før turneringsstart.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6. Startavgift:

 

a. Utøvere i PL1200 kr. 500,-

b. Utøvere i PL1199 kr. 400,-

c. Ungdom U17/U19, student og honnør                kr. 300,-

 

7. Rating og seeding foretas i henhold til 10.5 - Seeding og 10.10 - Norgesrating

 

8. Premier:

 

a. Medaljer til 1. til 3. plass. (det spilles ingen bronsefinale, 2 utøvere får 3. plass).

b. Pokal til 1.plass.

c. Pengepremier totalt kr. 3.000.-.

 

• 1. plass kr. 2.000,-.

• 2. plass kr. 1.000,-.

 

5. Påmelding:

 

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 fem dager før turneringsstart.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 tre to dager før turneringsstart.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 to én dager før turneringsstart.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6. Startavgift:

 

a. Utøvere i Elite kr. 750,-

ab. Utøvere i PL1200 1. divisjon kr. 500,- 550,-

bc. Utøvere i PL1199 2. divisjon kr. 400,- 450,-

cd. Ungdom U17/U19, student og honnør                kr. 300,-

 

7. Ranking, Rrating og seeding foretas i henhold til 10.10.10.2, 10.5 – Seeding og 10.10 – Norgesrating.

 

8. Premier:

 

a. Medaljer til 1. til 3. plass. (det spilles ingen bronsefinale, 2 utøvere får 3. plass).

b. Pokal til 1.plass.

c. Pengepremier totalt kr. 3.000.- 5.000,-

 

• 1. plass kr. 2.000,- 2.500,-

• 2. plass kr. 1.000,- 1.250,-

• 3. plass kr. 625,-

 

10.11.2.3 – Pool, Ungdom

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

6. Påmelding:

 

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 fem dager før turneringsstart.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 tre dager før turneringsstart.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 to dager før turneringsstart.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

7. Startavgift:

 

a. U23, alle deltakere kr. 300,-

b. U19/U17, alle deltakere kr. 150,-

 

8. Rating og seeding foretas i henhold til 10.5 - Seeding og 10.10 - Norgesrating

6. Påmelding:

 

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 fem dager før turneringsstart.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 tre to dager før turneringsstart.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 to én dager før turneringsstart.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

7. Startavgift:

 

a. U23, alle deltakere utøvere kr. 300,-

b. U19/U17, alle deltakere utøvere kr. 150,-

 

8. Ranking, Rrating og seeding foretas i henhold til 10.10.10.2, 10.5 – Seeding og 10.10 – Norgesrating.

 

10.11.2.4 – Pool, Veteran 45+

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

4. Deltakelse: NM Veteran er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a. Norsk statsborgerskap eller norsk bostedsadresse registrert i folkeregisteret i de siste 12 måneder (se også 6.5.4 - Utenlandske utøvere).

b. Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

c. Innehar gyldig lisens i NB.

d. 44 år eller eldre (mesterskap i 2022) og 45 år eller eldre (mesterskap i 2023) (se også 6.2.2 - Aldersklasser/Pool punkt 1.e).

 

5. Påmelding:

 

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 fem dager før turneringsstart.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 tre dager før turneringsstart.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 to dager før turneringsstart.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6. Startavgift:

 

a. Alle deltakere        Kr. 400,-

 

7. Rating og seeding foretas i henhold til 10.5 - Seeding og 10.10 - Norgesrating

4. Deltakelse: NM Veteran 45+ er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a. Norsk statsborgerskap eller norsk bostedsadresse registrert i folkeregisteret i de siste 12 måneder (se også 6.5.4 - Utenlandske utøvere).

b. Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

c. Innehar gyldig lisens i NB.

d. 44 år eller eldre (mesterskap i 2022) og 45 år eller eldre. (mesterskap i 2023) (se også 6.2.2 - Aldersklasser/Pool punkt 1.e).

 

5. Påmelding:

 

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 fem dager før turneringsstart.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 tre to dager før turneringsstart.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 to én dager før turneringsstart.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6. Startavgift:

 

a. Alle deltakere utøvere kr. 400,- 450,-

 

7. Ranking, Rrating og seeding foretas i henhold til 10.10.10.2, 10.5 – Seeding og 10.10 – Norgesrating.

 

10.11.2.5 – Pool, SupervVeteran 55+

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

4. Deltakelse: NM Veteran er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a. Norsk statsborgerskap eller norsk bostedsadresse registrert i folkeregisteret i de siste 12 måneder (se også 6.5.4 - Utenlandske utøvere).

b. Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

c. Innehar gyldig lisens i NB.

d. 54 år eller eldre (mesterskap i 2022) og 55 år eller eldre (mesterskap i 2023) (se også 6.2.2 - Aldersklasser/Pool punkt 1.e).

 

5. Påmelding:

 

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 fem dager før turneringsstart.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 tre dager før turneringsstart.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 to dager før turneringsstart.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6. Startavgift:

 

a. Alle deltakere        Kr. 400,-

 

7. Rating og seeding foretas i henhold til 10.5 - Seeding og 10.10 - Norgesrating

4. Deltakelse: NM Veteran 55+ er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a. Norsk statsborgerskap eller norsk bostedsadresse registrert i folkeregisteret i de siste 12 måneder (se også 6.5.4 - Utenlandske utøvere).

b. Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

c. Innehar gyldig lisens i NB.

d. 54 år eller eldre (mesterskap i 2022) og 55 år eller eldre. (mesterskap i 2023) (se også 6.2.2 - Aldersklasser/Pool punkt 1.e).

 

5. Påmelding:

 

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 fem dager før turneringsstart.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 tre to dager før turneringsstart.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 to én dager før turneringsstart.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6. Startavgift:

 

a. Alle deltakere utøvere kr. 400,- 450,-

 

7. Ranking, Rrating og seeding foretas i henhold til 10.10.10.2, 10.5 – Seeding og 10.10 – Norgesrating.

 

10.11.3 – Snooker

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

2. Distanser:

 

a. 15 Rød

• 2-3 (innledende puljespill)

• 3-4 (avsluttende enkelcup)

 

b. 6 Rød

• 3-4 (innledende puljespill)

• 5-6 (avsluttende enkelcup)

 

5.Påmelding:

 

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 fem dager før turneringsstart.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 tre dager før turneringsstart.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 to dager før turneringsstart.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6. Startavgift:

 

a. Eliteutøvere kr. 400,-

b. Ungdom U17/U19, Student og Honnør kr. 200,-

 

7.Rating og seeding foretas i henhold til 10.5 - Seeding og 10.10 – Norgesrating

 

8.Premier:

 

a. Medaljer til 1. til 3. plass. (det spilles ingen bronsefinale, 2 utøvere får 3. plass).

b. Pokal til 1.plass.

c. Pengepremier totalt kr. 6.000.-

 

• 1. plass kr. 3.000,-.

• 2. plass kr. 1.500,-.

• 3. plass kr. 750,-.

2. Distanser:

 

a. 15 Rød

• 2-34 (innledende puljespill)

• 3-45 (avsluttende enkelcup)

 

b. 6 Rød

• 3-45 (innledende puljespill)

• 5-67 (avsluttende enkelcup)

 

Turneringsleder bør vurdere å ikke starte nytt parti i kamp når det er mindre enn 20 minutter til opprinnelig tidsskjema for neste runde.

 

5.Påmelding:

 

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 fem dager før turneringsstart.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 tre to dager før turneringsstart.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 to én dager før turneringsstart.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6. Startavgift:

 

a. Eliteutøvere kr. 400,- 450,-

b. Ungdom U17/U19, Student og Honnør kr. 200,-

 

7. Ranking, Rrating og seeding foretas i henhold til 10.10.10.3, 10.5 – Seeding og 10.10 – Norgesrating.

8.Premier:

 

a. Medaljer til 1. til 3. plass. (det spilles ingen bronsefinale, 2 utøvere får 3. plass).

b. Pokal til 1.plass.

c. Pengepremier totalt kr. 6.000.- 10.000,-

 

• 1. plass kr. 3.000,- 4.000,-

• 2. plass kr. 1.500,- 2.000,-

• 3. plass kr. 750,- 1.000,-

• 5. plass kr. 500,-

 

10.11.4 – Regler for utdeling av H.M. Kongens Pokal

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1. Idrettsstyret fordeler Kongepokalene etter følgende regler:

 

a. H.M. Kongens Pokal kan deles ut i NM for senior kvinner og senior menn. Særforbund som arrangerer NM både for kvinner og menn kan søke NIF om tildeling av to Kongepokaler – en til kvinner og en til menn.

 

b. Dersom særforbundet organiserer/administrerer flere idretter som er meget ulike hva gjelder egenart, anleggsbruk, utstyr, regelverk, internasjonal organisering og konkurranseform, kan Idrettsstyret ut fra søknad åpne for en tildeling av maks to (2) nye Kongepokaler – en til kvinner og en til menn.

 

c. Søknad om tildeling av H.M. Kongens Pokal må sendes NIF innen 1. oktober hvert år og vil bli vurdert uavhengig av eventuelle tildelinger tidligere år.

 

2. H.M. Kongens Pokal skal alltid være den høyest rangerede premie i NM.

 

a. NIF vil ikke tillate at Kongepokal deles ut i NM med dårlig kvalitet og kvantitet og det er NBs ansvar å sørge for at dette ikke skjer.

 

b. Det er en forutsetning at NM tilrettelegges slik at de beste utøverne har/får anledning til å delta og ikke prioriterer andre stevner/mesterskap foran NM.

 

c. Det må delta minst 15 utøvere (kvinner og menn regnes hver for seg) i individuelle øvelser, og minst åtte (8) lag av hvert kjønn i lag. Ved vurdering av Kongepokal for utøvere med funksjonsnedsettelser må det være minimum 15 individuelle deltakere.

 

d. Kongepokal kan der helt spesielle forhold krever det tildeles på annen måte enn til beste prestasjon under NM (for eksempel beste prestasjon under respektive år), men må godkjennes av NIF.

 

3. Særforbundene skal ha egne bestemmelser for utdeling av H.M. Kongens Pokal.

 

a. NB søker Kongepokal kun for individuelle mesterskap.

 

b. NB arrangerer NM for kvinner hvert år, men før det søkes Kongepokal for kvinner skal minst et NM per år (av fire) ha flere enn 15 deltakere i minst to på hverandre følgende sesonger.

 

c. Så lenge det ikke er aktuelt å søke om Kongepokal for kvinner separat, søker NB Kongepokal for NM i Pool åpen klasse og Snooker åpen klasse. NB avgjør i terminlistearbeidet hvilken disiplin kongepokalen skal deles ut i.

1. Idrettsstyret fordeler Kongepokalene etter følgende regler: NIFs regler for tildeling av Kongepokal

 

a. H.M. Kongens Pokal kan deles ut i NM for senior kvinner og senior menn. Særforbund som arrangerer NM både for kvinner og menn kan søke NIF om tildeling av to Kongepokaler – en til kvinner og en til menn.

 

b. Dersom særforbundet organiserer/administrerer flere idretter som er meget ulike hva gjelder egenart, anleggsbruk, utstyr, regelverk, internasjonal organisering og konkurranseform, kan Idrettsstyret ut fra søknad åpne for en tildeling av maks to (2) nye Kongepokaler – en til kvinner og en til menn.

 

c. Søknad om tildeling av H.M. Kongens Pokal må sendes NIF innen 1. oktober hvert år og vil bli vurdert uavhengig av eventuelle tildelinger tidligere år.

 

2. H.M. Kongens Pokal skal alltid være den høyest rangerede premie i NM.

 

a. NIF vil ikke tillate at Kongepokal deles ut i NM med dårlig kvalitet og kvantitet og det er NBs ansvar å sørge for at dette ikke skjer.

 

b. Det er en forutsetning at NM tilrettelegges slik at de beste utøverne har/får anledning til å delta og ikke prioriterer andre stevner/mesterskap foran NM.

 

c. Det må delta minst 15 utøvere (kvinner og menn regnes hver for seg) i individuelle øvelser, og minst åtte (8) lag av hvert kjønn i lag. Ved vurdering av Kongepokal for utøvere med funksjonsnedsettelser må det være minimum 15 individuelle deltakere.

 

d. Kongepokal kan der helt spesielle forhold krever det tildeles på annen måte enn til beste prestasjon under NM (for eksempel beste prestasjon under respektive år), men må godkjennes av NIF.

 

32. Særforbundene skal ha egne Biljardforbundets bestemmelser for utdeling av H.M. Kongens Pokal.

 

a. NB søker Kongepokal kun for individuelle mesterskap.

 

b. NB arrangerer NM Pool for kvinner hvert år, men før det søkes Kongepokal for kvinner skal minst et NM per år (av fire) ha flere enn 15 deltakere i minst to på hverandre følgende sesonger.

 

c. Så lenge det ikke er aktuelt å søke om Kongepokal for kvinner separat, søker NB Kongepokal for NM i Pool åpen klasse og Snooker åpen klasse. Styret i NB avgjør i forbindelse med terminlistearbeidet hvilken gren, klasse og disiplin kongepokalen det skal søkes om kongepokal til skal deles ut i.

 

d. Parautøvere kan delta i alle åpne NM.

 

10.12.1 – Carambole

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

5. Påmelding:

 

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 fem dager før turneringsstart.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 tre dager før turneringsstart.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 to dager før turneringsstart.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6. Startavgift:

 

a. Alle deltakere kr. 330,-

b. Ungdom U17/U19, Student og Honnør kr. 220,-

 

7.Rating og seeding foretas i henhold til 10.5 - Seeding og 10.10 - Norgesrating

5. Påmelding:

 

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 fem dager før turneringsstart.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 tre to dager før turneringsstart.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 to én dager før turneringsstart.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6. Startavgift:

 

a. Alle deltakere kr. 330,- 400,-

b. Ungdom U17/U19, Student og Honnør kr. 220,- 200,-

 

7. Ranking, Rrating og seeding foretas i henhold til 10.10.10.1, 10.5 – Seeding og 10.10 – Norgesrating.

 

10.12.2 – Topp 16 Masters

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

 

1. Disipliner: Det arrangeres én Masters hver sesong i disiplinen 9-Ball.

 

2.Distanser:

 

a. 9-Ball        9

 

3.Spilleform:

 

a. Innledende dobbelcup: 24-8 skjema hvor utøvere plassert fra 9 – 32 i Elite spiller om 8 plasser til sluttspillet (frem til kvartfinale).

 

b. Avsluttende sluttspill: enkeltcup 16 skjema hvor de 8 kvalifiserte fra innledende dobbeltcup møter utøvere plassert 1 – 8 i Elite.

 

4. Deltakelse: Masters er åpen for alle Eliteutøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a. Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b. Innehar gyldig lisens i NB.

 

5. Påmelding:

 

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 fem dager før turneringsstart.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 to dager før turneringsstart.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 én dag før turneringsstart.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6. Startavgift:

 

a. Alle utøvere kr. 750,-

 

7. Ranking, rating og seeding foretas i henhold til 10.10.10.2, 10.5 og 10.10.:

 

Utøvere ranket fra 1 til og med 8 på Eliterankingen seedes direkte til sluttspillet.

 

8. Premier:

 

a. Pengepremier totalt kr. 100.000,-

 

• 1. plass kr. 27.000,-

• 2. plass kr. 13.000,-

• 3. plass kr. 7.000,-

• 5. plass kr. 3.500,-

• 9. plass kr. 2.000,-

• 17. plass kr. 1.500,-

• 21. plass kr. 1.000,-

• 25. plass kr. 750,-

 

b. Plass i Eurotourturnering

i. Blant de 32 utøverne som deltar i Masters vil det bli trukket ut en tilfeldig vinner av en finansiert plass i én turnering i Eurotour påfølgende kalenderår.

 

ii. NB dekker flyreise, overnatting og startavgift til en turnering i Eurotour valgt av NB.

iii. Dersom uttrukket utøver ikke kan eller vil delta i aktuell turnering i Eurotour, faller premien bort.

iv. Dersom uttrukket utøver allerede får dekket kostnader til Eurotour, faller premien bort.

v. For å kunne være med i trekningen må utøveren ha deltatt i minimum 5 av 7 turneringer i sesongen.

 

c. Nr. 1 på sesongrankingen ved sesongslutt tildeles kr. 10.000,- i form av stipend. Stipendet skal dekke kostnader til biljardrelatert aktivitet og utbetales mot bilag.

 

9.Turneringsleder: Godkjent turneringsleder.

 

10.12.3 – Grand Prix Elite

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

 

1. Disipliner: Det arrangeres to Eliteturneringer hver sesong i disiplinene 8-Ball og 10-Ball.

 

2. Distanser:

 

a. 8-Ball        8

b. 10-Ball      8

 

3. Spilleform:

 

a. Dobbelcup eller puljespill.

b. Ved dobbelcup se 10.4.3.3. - Spilleskjema.

c. Dersom antall tilgjengelige bord, antall deltakere og den tiden som står til rådighet tilsier at det ikke er mulig å gjennomføre turneringen fordelt på stipulert antall puljer, skal turneringen innledes med dobbelcup.

 

4. Deltakelse: Eliteturneringene er åpen for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a. Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b. Innehar gyldig lisens i NB.

c. Er blant de 32 høyst plasserte på Norgesratingen ved sesongslutt 22/23 som har bekreftet sin deltakelse i Elite.

 

5. Påmelding:

 

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 fem dager før turneringsstart.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 to dager før turneringsstart.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 én dag før turneringsstart.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

 

a. Alle utøvere kr. 750,-

 

7. Ranking, rating og seeding foretas i henhold til 10.10.10.2, 10.5 og 10.10.

 

8. Nedrykk og kvalifisering

 

a. Plass 29-32 etter endt sesong rykker direkte ned i 1. divisjon.

b. Plass 21-28 etter endt sesong spiller kvalifisering for å beholde plassen i Elite mot 8 utøvere fra 1. divisjon.

c. Elitekvalifiseringen spilles samme helg som Masters. Se 10.12.6.

 

9. Premier:

 

a. Pengepremier totalt kr. 20.000,-

 

• 1. plass        Kr. 8.000,-

• 2. plass        Kr. 4.000,-

• 3. plass        Kr. 2.000,-

• 5. plass        Kr. 1.000,-

 

10. Turneringsleder: Godkjent turneringsleder.

 

10.12.4 – Pool, Regionsmesterskap

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

 

 

 

10.12.4 – 1. divisjonsmesterskap

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

 

1. Disipliner: Det arrangeres divisjonsmesterskap i hver sesong, disiplinen kan variere.

 

2. Distanser:

 

a. 8-Ball                5-7

b. 9-Ball                6-8

c. 10-Ball              5-7

d. 14.1                75-100*

 

*Begrensning av antall innings kan benyttes kun i dobbelcup og kun på tapersiden ved distanse 75. Maksimalt 30 innings. Ved likt antall poeng i en match med støtbegrensning avgjør høyeste serie (2. høyeste serie, 3. høyeste, osv.)

 

3.Spilleform:

 

a. Dobbelcup eller puljespill.

b. Ved dobbelcup se 10.4.3.3. - Spilleskjema.

c. Dersom antall tilgjengelige bord, antall deltakere og den tiden som står til rådighet tilsier at det ikke er mulig å gjennomføre turneringen fordelt på stipulert antall puljer, skal turneringen innledes med dobbelcup.

 

4. Deltakelse: Divisjonsmesterskapet er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a. Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b. Innehar gyldig lisens i NB.

c. 1. divisjonsutøvere som har deltatt i 1. divisjon inneværende sesong.

 

5. Påmelding:

 

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 fem dager før turneringsstart.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 to dager før turneringsstart.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 én dager før turneringsstart.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

 

a. Alle utøvere bortsett fra punkt b. kr. 500,-

b. Ungdom U17/U19, Student og Honnør        Kr. 300,-

 

7. Ranking, rating og seeding foretas i henhold til 10.10.10.2, 10.5 og 10.10.

 

8. Premier:

 

a. Medaljer til 1. til 3. plass (det spilles ingen bronsefinale, 2 utøvere får 3. plass).

b. Pokal til 1.plass.

c. Pengepremier totalt Kr. 20.000,-

 

• 1. plass kr. 8.000,-

• 2. plass kr. 4.000,-

• 3. plass kr. 2.000,-

• 5. plass kr. 1.000,-

 

9. Turneringsleder: Godkjent turneringsleder.

 

10.12.5 – 2. divisjonsmesterskap

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

 

1. Disipliner: Det arrangeres divisjonsmesterskap i hver sesong, disiplinen kan variere.

 

2. Distanser:

 

a. 8-Ball                4-6

b. 9-Ball                5-7

c. 10-Ball              4-6

d. 14.1                50-75*

 

*Begrensning av antall innings kan benyttes kun i dobbelcup og kun på tapersiden ved distanse 75. Maksimalt 30 innings. Ved likt antall poeng i en match med støtbegrensning avgjør høyeste serie (2. høyeste serie, 3. høyeste, osv.)

 

3.Spilleform:

 

a. Dobbelcup eller puljespill.

b. Ved dobbelcup se 10.4.3.3. - Spilleskjema.

c. Dersom antall tilgjengelige bord, antall deltakere og den tiden som står til rådighet tilsier at det ikke er mulig å gjennomføre turneringen fordelt på stipulert antall puljer, skal turneringen innledes med dobbelcup.

 

4. Deltakelse: Divisjonsmesterskapet er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a. Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b. Innehar gyldig lisens i NB.

c. 2. divisjonsutøvere som har deltatt i 2. divisjon inneværende sesong.

 

5. Påmelding:

 

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 fem dager før turneringsstart.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 to dager før turneringsstart.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 én dager før turneringsstart.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

 

a. Alle utøvere bortsett fra punkt b. kr. 400,-

b. Ungdom U17/U19, Student og Honnør        Kr. 200,-

 

7. Ranking, rating og seeding foretas i henhold til 10.10.10.2, 10.5 og 10.10.

 

8. Premier:

 

a. Medaljer til 1. til 3. plass (det spilles ingen bronsefinale, 2 utøvere får 3. plass).

b. Pokal til 1.plass.

c. Pengepremier totalt Kr. 10.000,-

 

• 1. plass kr. 4.000,-

• 2. plass kr. 2.000,-

• 3. plass kr. 1.000,-

• 5. plass kr. 500,-

 

9. Turneringsleder: Godkjent turneringsleder.

 

10.12.6 – Elitekvalifisering

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

 

1. Disipliner: Det arrangeres elitekvalifisering i hver sesong i 9-Ball.

 

2. Distanser:

 

a. 9-Ball                6-8

 

3.Spilleform:

 

a. Dobbelcup 16-8. Skjemaet opprettholdes i alle tilfeller hvor flere enn 8 utøvere melder seg på.

 

4. Deltakelse: Elitekvalifiseringen er åpen for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a. Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b. Innehar gyldig lisens i NB.

c. Innehar en plassering fra 21-28 i gjeldende Eliteranking.

d. Innehar 2. eller 3. plass i 1. divisjon Øst, Vest eller Midt i gjeldende 1. divisjonsranking.

e. Tapende utøver i kvalifisering til Elite mellom nr. 1 i 1. divisjon Nord 1 og Nord 2.

f. Den nr. 2 i 1. divisjon Nord 1 og Nord 2 som har flest antall poeng på Norgesratingen.

 

5. Påmelding:

 

a. Påmeldingsfrist er umiddelbart etter Masters

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge umiddelbart etter påmelding.

c. Klagefrist er umiddelbart etter trekning.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge umiddelbart etter klagebehandling.

 

6.Startavgift:

 

a. Alle utøvere kr. 500,-

 

7. Ranking, rating og seeding:

 

a. Elitespillere seedes.

b. De 8 beste i Elitekvalifiseringen rykker opp eller beholder plassen i Elite.

 

c. Resterende rykker ned eller forblir i 1. divisjon.

d. Alle kamper gir poeng på Norgesratingen.

 

8. Premier:

 

Ingen

 

9. Turneringsleder: Godkjent turneringsleder.

 

10.12.57Pool, PL1200 1. divisjon

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1. Disipliner: Det arrangeres PL1200 i de ulike disiplinene. Antall og valg av disipliner bestemmes i forbindelse med terminlistearbeidet.

 

4. Deltakelse: PL1200 er åpent for alle utøvere i regionen (se 10.10 - Norgesrating) som innfrir følgende vilkår:

 

a. Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b. Innehar gyldig lisens i NB.

 

5. Påmelding:

 

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 torsdag før turnering.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6. Startavgift:

 

a. PL1200-utøvere Kr. 300,-

b. PL1199-utøvere Kr. 250,-

c. Ungdom U17/U19, Student og Honnør Kr. 150,-

 

7. Rating og seeding foretas i henhold til 10.5 - Seeding og 10.10 - Norgesrating

 

8. Premier:

 

a. Pengepremie i PL1200 pr. turnering totalt kr. 1.500,-

 

▪ 1. plass kr. 1.000,-

▪ 2. plass kr. 500,-

 

9. Turneringsleder: Godkjent turneringsleder.

1. Disipliner: Det arrangeres PL1200 1.divisjonsturneringer i de ulike disiplinene. Antall og valg av disipliner bestemmes i forbindelse med terminlistearbeidet.

 

4. Deltakelse: PL1200 1. divisjon er åpent for alle 1. og 2. divisjonsutøvere i regionen (se 10.10 - Norgesrating) som innfrir følgende vilkår:

 

a. Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b. Innehar gyldig lisens i NB.

c. 1. divisjonsutøvere er de som ved sesongslutt 22/23 har 1151 eller flere poeng på Norgesratingen og samtidig ikke er Eliteutøver.

d. 2. divisjonsutøvere kan delta i 1. divisjon.

 

5. Påmelding:

 

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag 3 dager før turnering.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme 2 dager før turnering.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 torsdag én dag før turnering.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6. Startavgift:

 

a. PL12001. divisjonsutøvere kr. 300,- 350,-

b. PL11992.divisjonsutøvere kr. 250,- 300,-

c. Ungdom U17/U19, Student og Honnør Kr. 150,-

 

7. Ranking, Rrating og seeding foretas i henhold til 10.10.10.2, 10.5 – Seeding og 10.10 – Norgesrating. 2. divisjonsutøvere mottar ikke rankingpoeng.

 

8. Opprykk, kvalifisering og nedrykk

 

a. Nr. 1 i 1. divisjon Øst, Vest og Midt rykker direkte opp i Elite.

b. Vinner av kvalifisering til Elite mellom nr. 1 i 1. divisjon Nord 1 og Nord 2 rykker direkte opp i Elite.

c. Nr. 2 og 3 i 1. divisjon Øst, Vest og Midt i gjeldende 1. divisjonsranking kvalifiserer til Elitekvalifisering. Se 10.12.6

d. Tapende utøver i kvalifisering til Elite mellom nr. 1 i 1. divisjon Nord 1 og Nord 2 kvalifiserer til Elitekvalifisering. Se 10.12.6

e. Den nr. 2 i 1. divisjon Nord 1 og Nord 2 som har flest antall poeng på Norgesratingen kvalifiserer til Elitekvalifisering. Se 10.12.6

f. Dersom noen kvalifiserte utøvere ikke ønsker å delta i Elitekvalifiseringen, vil ingen plasser overføres til andre.

g. De tre laveste på 1. divisjonsrankingen i de regioner som har 2. divisjon, rykker ned i 2. divisjon.

 

89. Premier:

 

a. Pengepremie i PL1200 1. divisjon pr. turnering totalt kr. 1.500,-

 

▪ 1. plass kr. 1.000,-

▪ 2. plass kr. 500,-

 

910. Turneringsleder: Godkjent turneringsleder.

 

10.12.68 – Pool, PL1199 2. divisjon

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1. Disipliner: Det arrangeres PL1199 i de ulike disiplinene. Antall og valg av disipliner bestemmes i forbindelse med terminlistearbeidet.

 

4. Deltakelse: PL1199 er åpent for de utøverne i regionen som har færre enn 1200 ratingpoeng (se 10.10 - Norgesrating) og som innfrir følgende vilkår:

 

a. Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b. Innehar gyldig lisens i NB.

 

5.Påmelding:

 

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 torsdag før turnering.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6. Startavgift:

 

a. Alle utøvere bortsett fra punkt b.                kr. 250,-

b. Ungdom U17/U19, Student og Honnør kr. 150,-

 

7. Rating og seeding foretas i henhold til 10.5 - Seeding og 10.10 - Norgesrating

 

8. Premier:

 

a. Nr. 1 i den enkelte turnering blir kostnadsfritt påmeldt i de to påfølgende PL1199.

b. Nr. 2 i den enkelte turnering blir kostnadsfritt påmeldt i den påfølgende PL1199.

c. Det er Ikke mulig overføre premieringen til senere turneringer.

d. Premieringen gjelder også ved overgang til ny sesong.

e. Gravert pokal til 1. plass.

f. Eventuell øvrig premiering er arrangørs ansvar.

g. Pengepremier er ikke tillatt.

 

9. Turneringsleder: Godkjent turneringsleder.

1. Disipliner: Det arrangeres PL1199 2.divisjonsturneringer i de ulike disiplinene. Antall og valg av disipliner bestemmes i forbindelse med terminlistearbeidet.

 

4. Deltakelse: PL1199 2. divisjon er åpent for de 2. divisjonsutøverne i regionen som har færre enn 1200 ratingpoeng (se 10.10 - Norgesrating) og som innfrir følgende vilkår:

 

a. Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b. Innehar gyldig lisens i NB.

c. 2. divisjonsutøvere er de som ved sesongslutt 22/23 har 1150 eller færre poeng på Norgesratingen.

 

5. Påmelding:

 

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag 3 dager før turnering.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme 2 dager før turnering.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 torsdag én dag før turnering.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6. Startavgift:

 

a. Alle utøvere bortsett fra punkt b. kr. 250,- 300,-

b. Ungdom U17/U19, Student og Honnør Kr. 150,-

 

7. Ranking, Rrating og seeding foretas i henhold til 10.10.10.2, 10.5 – Seeding og 10.10 – Norgesrating.

 

8. Opprykk

 

a. De 3 øverste på 2. divisjonsrankingen fra den enkelte region rykker opp i 1. divisjon.

 

89. Premier:

 

a. Nr. 1 i den enkelte turnering blir kostnadsfritt påmeldt i de to påfølgende PL1199.

b. Nr. 2 i den enkelte turnering blir kostnadsfritt påmeldt i den påfølgende PL1199.

c. Det er Ikke mulig overføre premieringen til senere turneringer.

d. Premieringen gjelder også ved overgang til ny sesong.

ea. Gravert pokal til 1. plass.

fb. Eventuell øvrig premiering er arrangørs ansvar.

gc. Pengepremier er ikke tillatt.

 

910. Turneringsleder: Godkjent turneringsleder.

 

10.12.79 – Snooker, Masters

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

2.Distanser: 

 

a.Minimum best av fem (innledende dobbelcup eller puljespill)

b.Minimum best av sju (avsluttende enkelcup)

 

5. Påmelding:

 

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 fem dager før turneringsstart.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 tre dager før turneringsstart.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 to dager før turneringsstart.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6. Startavgift: Det betales ingen startavgift i Masters for de utøvere som ved påmelding er plassert topp 16 på gjeldende rankingliste for inneværende sesong. Øvrige utøvere betaler kr. 400,-. Denne startavgiften faktureres utøverens klubb i etterkant.

 

7. Seeding foretas i henhold til 10.5 - Seeding.

 

8. Premier: Pengepremier totalt Kr. 4.000,-:

 

• 1 . plass kr. 2.000,-.

• 2. plass kr. 1.000,-.

• 3. plass kr. 500,-.

2.Distanser: 

 

a.Minimum best av fem (innledende dobbelcup eller puljespill)

b.Minimum best av sju (avsluttende enkelcup)

 

Turneringsleder bør vurdere å ikke starte nytt parti i kamp når det er mindre enn 20 minutter til opprinnelig tidsskjema for neste runde.

 

5. Påmelding:

 

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 fem dager før turneringsstart.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 tre to dager før turneringsstart.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 to én dager før turneringsstart.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6. Startavgift: Det betales ingen startavgift i Masters for de utøvere som ved påmelding er plassert topp 16 på gjeldende rankingliste for inneværende sesong. Øvrige utøvere betaler kr. 400,- 450,-. Denne startavgiften faktureres utøverens klubb i etterkant.

 

7. Ranking, rating og Sseeding foretas i henhold til 10.10.10.3, 10.5 – Seeding og 10.10.

 

8. Premier: Pengepremier totalt Kr. 4.000,- 8.000,-:

 

• 1. plass kr. 2.000,- 4.000,-

• 2. plass kr. 1.000,- 2.000,-

• 3. plass kr. 500,- 1.000,-

 

10.12.810 – Snooker, NC

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

2.Distanser:

 

a. 2-3 (innledende dobbelcup eller puljespill)

b. 3-4 (avsluttende enkelcup)

 

5. Påmelding:

 

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 fem dager før turneringsstart.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 tre dager før turneringsstart.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 to dager før turneringsstart.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6. Startavgift:

 

a. Eliteutøvere kr. 330,-

b.Ungdom U17/U19, Student og Honnør        kr. 220,-

 

7. Rating og seeding foretas i henhold til 10.5 - Seeding og 10.10 - Norgesrating

 

8. Premier:

 

a. Pengepremier totalt kr. 2.000,-.

 

▪ 1. plass kr. 1.000,-

▪ 2. plass kr. 500,-

▪ 3. plass kr. 250,-

2.Distanser:

 

a. 2-34 (innledende dobbelcup eller puljespill)

b. 3-45 (avsluttende enkelcup)

 

Turneringsleder bør vurdere å ikke starte nytt parti i kamp når det er mindre enn 20 minutter til opprinnelig tidsskjema for neste runde.

 

5. Påmelding:

 

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 fem dager før turneringsstart.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 tre to dager før turneringsstart.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 to én dager før turneringsstart.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6. Startavgift:

 

a. Eliteutøvere kr. 330,- 400,-

b.Ungdom U17/U19, Student og Honnør        kr. 220,- 200,-

 

7. Ranking, Rrating og seeding foretas i henhold til 10.10.10.3, 10.5 – Seeding og 10.10 – Norgesrating.

 

8. Premier:

 

a. Pengepremier totalt kr. 2.000,- 4.000,-

 

▪ 1. plass kr. 1.000,- 2.000,-

▪ 2. plass kr. 500,- 1.000,-

▪ 3. plass kr. 250,- 500,-

 

10.12.911 – Snooker, RT

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

2. Distanser:

 

a. 2 (innledende dobbelcup eller puljespill)

b. 3 (avsluttende enkelcup)

 

5. Påmelding:

 

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 torsdag før turnering.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6. Startavgift:

 

a. Eliteutøvere kr. 250,-

b. Ungdom U17/U19, Student og Honnør kr. 150,-

 

7. Rating og seeding foretas i henhold til 10.5 - Seeding og 10.10 - Norgesrating

2. Distanser:

 

a. 2-4 (innledende dobbelcup eller puljespill)

b. 3-5 (avsluttende enkelcup)

 

Turneringsleder bør vurdere å ikke starte nytt parti i kamp når det er mindre enn 20 minutter til opprinnelig tidsskjema for neste runde.

 

5. Påmelding:

 

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag 3 dager før turnering.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme 2 dager før turnering.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 torsdag én dag før turnering.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6. Startavgift:

 

a. Eliteutøvere kr. 250,- 300,-

b. Ungdom U17/U19, Student og Honnør kr. 150,-

 

7. Ranking, Rrating og seeding foretas i henhold til 10.10.10.3, 10.5 – Seeding og 10.10 – Norgesrating.

 

10.13.2 – Pool, NM Lag

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

5. Påmelding:

 

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 fem dager før turneringsstart.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 tre dager før turneringsstart.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 to dager før turneringsstart.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

7.Rating: Kampene NM Lag gir poeng til Norgesratingen.

 

9. Premier:

 

a. Medaljer til alle utøvere 1. til 3. plass (det spilles ingen bronsefinale, 2 lag får 3. plass).

b. Pokal til klubb 1. til 3. plass.

5. Påmelding:

 

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 fem dager før turneringsstart.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 tre to dager før turneringsstart.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 to én dager før turneringsstart.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

7.Rating: Kampene NM Lag gir ikke poeng til Norgesratingen.

 

9. Premier:

 

a. Medaljer til alle utøvere 1. til 3. plass (det spilles ingen bronsefinale, 2 lag får 3. plass).

b. Pokal til klubb 1. til 3. plass.

 

10.13.3 – Pool, NM Scotch doubles

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

5. Påmelding:

 

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 fem dager før turneringsstart.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 tre dager før turneringsstart.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 to dager før turneringsstart.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

9. Premier:

 

a. Medaljer til alle utøvere 1. til 3. plass (det spilles ingen bronsefinale, 2 lag får 3. plass).

b. Pokal til klubb 1. til 3. plass.

5. Påmelding:

 

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 fem dager før turneringsstart.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 tre to dager før turneringsstart.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 to én dager før turneringsstart.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

9. Premier:

 

a. Medaljer til alle utøvere 1. til 3. plass (det spilles ingen bronsefinale, 2 lag får 3. plass).

b. Pokal til klubb 1. til 3. plass.

 

10.13.4 – Snooker

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1. Disipliner: Det arrangeres ett NM i hvert tredje kalenderår i disiplinen 15 Rød for lag.

 

4. Deltakelse: NM er åpent for alle utøvere (se også 6.8.5.1 - NM Lag punkt 3 og 6.8.2 - Spilleberettigelse punkt 1) som innfrir følgende vilkår:

 

5. Påmelding:

 

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 fem dager før turneringsstart.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 tre dager før turneringsstart.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 to dager før turneringsstart.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

7.Rating: Kampene NM Lag gir poeng til Norgesratingen.

1. Disipliner: Det arrangeres ett NM i hvert tredje kalenderår i disiplinen 15 Rød for lag. Se 4.3.5

 

4. Deltakelse: NM er åpent for alle utøvere (se også 6.8.5.1 - NM Lag punkt 3 og 6.8.2 - Spilleberettigelse punkt 1) som innfrir følgende vilkår:

 

5. Påmelding:

 

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 fem dager før turneringsstart.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 tre to dager før turneringsstart.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 to én dager før turneringsstart.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

7.Rating: Kampene NM Lag gir ikke poeng til Norgesratingen.