Endringslogg 2017

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser >

Endringslogg 2017

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

ENDRINGSLOGG TBR

Endringer til TBR publisert 1. januar 2017

 

Turneringsbestemmelser

Siste oppdatering        01.01.2017

 

1.1 – Verdensforbund for alle grener

NB!!! Skjemaet «Organisation» må oppdateres da WPBSA savnes!

 

4.2.1 – Offisielle turneringer

4. Eventuelle avvik … dispensasjon fra NB. Søknad om godkjenning av turnering som sendes til NB skal, hvis arrangøren har et ønske om avvik fra bestemmelser og/eller regler, inneholde søknad om dispensasjon.

 

4.2.2 – Turneringer i Norge, nasjonale og internasjonale

Alle turneringer som … , eller basert på sanksjon godkjenning fra NB, … inkluderer:

17. Sanksjonerte Offisielle interkontinentale … i Norge.

18. Sanksjonerte Offisielle nasjonale turneringer.

19. Sanksjonerte Offisielle regionale turneringer.

20. Sanksjonerte Offisielle klubbturneringer.

 

4.2.3 – Regioninndeling

1. NB har ikke … opptak. Nåværende inndeling ser slik ut:

a. Region Øst

Bjørkelangen Sportsforening – BG (BJO)

(Grenland BK skal plasseres etter Gjøvik/Raufoss BK)

Kløfta BK (KBK)

d. Region Midt:

Helgeland Snooker (HEL)

Trondheim Biljard1 (TB1)

Biljard1 Trondheim (TB1)

e. Region Nord 1

Lødingen Snooker (LOD)

f. Region Nord 2 Region Nord 2

g. NB! Klubbene Arendal BK (under administrasjon fra IK), Christiania BK, Dora BK, Jessheim BK (under administrasjon av IK) er ikke … aktivitet.

Grenland BK og Trondheim Biljard1 er i skrivende stund ikke formelt opptatt i NIF/NB.

 

4.2.4 – Regionale turneringer

1. De regionale turneringer … inkluderer:

e. Snooker RT (6 Rød og 15 Rød).

e. f. Sanksjonerte Offisielle regionale turneringer.

 

4.2.5 - Sanksjonerte Offisielle klubbturneringer

 

4.2.6 – Ikke-offisielle sanksjonerte klubbturneringer

2. Klubbturneringer som …, krever ingen sanksjon godkjenning.

3. Klubbturneringer som … meldingsplikt eller sanksjonering godkjenning av NB.

5. Klubbturneringer er sanksjoneringspliktige godkjennes av NB dersom de

b. sammenfaller med andre sanksjonerte offisielle turneringer.

 

4.2.7 – Sanksjonering Godkjenning av turnering

1. Når en klubb, …, skal sanksjon godkjenning innhentes fra NB.

2. I enkelte tilfeller … aktuelt at sanksjon godkjenning skal … . Sanksjon Godkjenning hos … via NB.

3. Klubbturneringer som sanksjoneres godkjennes av … av TBR.

 

4.3.2 – Generelt om terminlisten

7). NM avholdes … regionale turneringer i samme gren, unntatt … samtidig.

 

4.3.3 - Carambole, nasjonalt og regionalt

4. Hver sesong … turneringer i samme gren.

 

4.3.4 - Pool, nasjonalt og regionalt

2. De internasjonale … turneringer kun i 4 (fire) 5 (fem) av dem – 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og ,14.1 og Blackball. Derav følger … disipliner.

5. Hver sesong … disipliner:

d. Senior Menn (åpen klasse) – 8-Ball, … og , 14.1 (inngår i NC Elite) og Blackball.

6. Hver sesong … arrangeres:

g. 5 (fem) turneringer i Blackball (åpen klasse).

 

4.3.5 - Snooker, nasjonalt og regionalt

3. Det finnes … og kjønn. Det avholdes ingen regionale turneringer i Snooker.

4. Hver sesong … disipliner: NM avholdes … turneringer i samme gren.

5. Hver sesong … fem fire nasjonale turneringer (4x tre NC og 1x én Masters) og tre regionale turneringer i Norgescup Snooker.

 

6.1.1 - Definisjon og ansvar

3. Premiepenger kan forekomme i forbindelse med turneringer på internasjonal, nasjonal, regional og lokalt nivå.

 

6.1.2 – Amatør/Profesjonell

2. NB skiller … begrepene utøver, spiller eller deltaker.

 

6.1.3 - Student/Honnør

3. NB har … for honnør (pensjonister), men … honnørbevis (innskannet for- og bakside).

 

6.2.2 – Pool

1.e. Veteran = Alle … eldre. Fra … år (2015; 41 år, 2017; 42 år osv.) … 45 år.

2. I forbindelse med turneringer hvor alder er relevant for hvem som har rett til å delta i hvilken klasse, kan det bli aktuelt å gjennomføre en kontroll i form av stikkprøve, alternativt at alle må fremvise ID-dokument.

a. Dette gjelder også i forbindelse med turnering hvor alder ikke er relevant, men for å forsikre seg om at deltakelse ikke bryter mot NIFs barnebestemmelser.

b. I forbindelse med deltakelse i internasjonale mesterskap må alle være i stand til å presentere sine pass for verifisering av nasjonalitet og fødselsdato når dette er påkrevd.

6.3 – NIFs bestemmelser om barneidrett

3. Opp til … publiseres.

  a. Barn som … delta i Juiorliga, RT, NC eller NM.

   b. Fra denne … ikke unntak.

4. I spesielle …, men kun;

   a. etter godkjent søknad til NB,

   b. utenom …, og

   c. i laveste … berøres.

4. Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne turneringer for barn i Norge, Norden og Barentsregionen (og barn fra Norden og Barentsregionen kan delta i åpne turneringer for barn i Norge). Det kan benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer dersom dette er formålstjenlig.

5. Barn til og med det året det fyller 12 år kan ikke delta i Juniorliga, RT, NC, NM, EM, VM og tilsvarende (heller ikke i turneringer som etter søknad er godkjent av NB).

6. Klubb er ansvarlig for at egne barn og ungdommer som skal delta i turnering er klar over hvilke regler og retningslinjer (gjennomgang av TBR er anbefalt) som gjelder for oppførsel under selve turneringen og også oppholdet for øvrig. I forbindelse med turnering utenfor egen klubblokale skal klubb stille med minimum én voksen person som er ansvarlig (hvis jenter og gutter deltar er det anbefalt att klubb stiller med leder av begge kjønn).

7. Arrangør skal påse at utøverne får nødvendig informasjon om forventet oppførsel – under selve turneringen og ved oppholdet for øvrig, og påse at dette opprettholdes. Alle avvik må rapporteres til NB. I forbindelse med overnatting i regi av arrangør (f.eks. på skole eller samfunnshus) er arrangør ansvarlig for at regler (f.eks. ordensregler og forskrifter om våken brannvakt) og avtaler med utleier blir fulgt opp. Ved uønsket atferd skal arrangør alltid gripe inn og sørge for at det skapes ro og orden.

8. Turneringsleder er ansvarlig for at regler og bestemmelser for selve turneringen opprettholdes og må gripe inn og rapportere til NB ved alle avvik fra gjeldende reglement.

9. NB skal ved tildeling av arrangement sørge for at informasjon, reglement og retningslinjer for aktuell turnering gjøres tilgjengelig for arrangør. NB skal også kvalitetssikre overfor arrangør at nødvendige tiltak er iverksatt. Alle rapporter etter gjennomført turnering skal behandles av NB.

10. Klubber, arrangører og NB skal sammen virke for at regler som gjelder tobakk, alkohol og antidoping opprettholdes. Gjennom samarbeid med Antidoping Norge skal NB legge til rette for at antidopingarbeidet i klubbene blir styrket.

5.11. Alle ledere … forevise politiattest.

 

6.4.2 – Divisjonstilhørighet

1. I Carambole og Snooker finnes ikke … turneringer.

2b. Nedrykk … etter avsluttet sesong.

3. I Snooker finnes det regionale og nasjonale turneringer som alle er åpne og tellende for ranking. Opp- og nedrykk tillempes ikke.

 

6.4.3 - Regionstilhørighet

1. I Carambole finnes kun åpne nasjonale turneringer, hvorfor utøverne ikke har noen regionstilhørighet.

1. 2. I Pool benyttes Rregionstilhørighet benyttes ikke i forbindelse med nasjonale turneringer.

a. 2. Generelt gjelder … riktig divisjon. Hvis en utøver deltar i RT i annen region enn den han tilhører, får han i resultatliste fra aktuell turnering den plassering han har oppnådd, og også eventuell premie, men ikke noen rankingpoeng – i aktuell region eller den region han tilhører.

b. 3. Dersom en utøver … og NB. Hvis en utøver ønsker å bytte region under pågående sesong er dette mulig, men poeng fra tidligere turneringer kan ikke overføres. Utøver som har fått godkjent å delta i annen region enn den moderklubben tilhører, beholder plasseringer, poeng og eventuelle premier i de enkelte turneringer og plasseres også i ranking for den aktuelle regionen.

4. Utøveren beholder plasseringer, poeng og eventuelle premier i de enkelte turneringer og plasseres også i ranking for den aktuelle regionen.

5. c. En utøver … (se p. 3 ovenfor).

6. d. I forbindelse … klubb; a. i samme … , eller b. i den … tilhører.

e. Hvis det ikke arrangeres regionale turneringer i en region hvor en klubb hører hjemme, kan klubbens utøvere delta i annen region etter eget ønske og NBs godkjennelse (se også p. 4 ovenfor).

3. I Snooker benyttes regionstilhørighet ikke i forbindelse med nasjonale turneringer.

a. Generelt gjelder at man er tilhørende i den region moderklubben har tilhørighet, men en utøver kan delta i hvilken som helst regional turnering. Det arrangeres tre runder med RT per sesong og en utøver får ikke delta i mer enn én RT per runde. En utøver kan derfor ha rankingpoeng fra maksimalt tre RT og tre forskjellige regioner.

 

6.5.1 – Deltakelse, registrering, og type av lisens og tilbakebetaling

1. Påmelding til turnering gjøres via Cuescore.com og nettbankløsning til alle turneringer i regi av NB (NM, NC, RT og av NB godkjente turneringer – unntak kan forekomme) og må fullføres før angitt tidsfrist utløper.

2. Utøveren må registrere seg med brukernavn og passord, hvilken klubb han ønsker å representere, og hvilken gren han er utøver i (Carambole, Pool, Snooker). Det er mulig å registrere seg som utøver i flere grener.

a. Alle utøvere som representerer en norsk klubb i turnering som arrangeres eller administreres av NB, skal opptre som norske utøvere og under norsk flagg (gjelder også i Cuescore.com).

b. Hvis en utøver velger å publisere bilde i Cuescore (anbefalt) må det dreie seg om et nytt bilde (ikke mer enn to år gammelt) av seg selv i passbilde format. Det er ikke tillatt å laste inn bilde av annen eller annet.

c. Hvis en utøver benytter pålogging i Cuescore via Facebook, og endrer slik at profilbilde blir hentet fra Facebook, så må profilbildet være utformet slik det beskrives i 2b. ovenfor.

3. Hvem som får delta i de forskjellige turneringene er angitt i separate bestemmelser for hver enkelt turnering.

4. Første gang en ny utøver ønsker å melde seg på til turnering må klubb-, regions- og divisjonstilhørighet angis. Utøveren kan selv angi hvilken klubb som denne skal representere (medlemskap er en forutsetning), men det er klubben som må angi divisjons- (se 6.4.2) og regionstilhørighet (se 6.4.3). Hvis regionstilhørighet ikke ekstra blir angitt av klubb, så plasseres utøveren i den region hvor klubben hører hjemme.

5. I forbindelse med påmelding til turnering må utøver løse lisens (via Cuescore).

1a. Besittelse av … via medlemsklubb.

2bEn utøver er … løse lisens. Om lisensen … av moderklubben. Lisens skal … fastslås av NB.

3. Registrering og … nettbankløsning. Man må … må man også oppgi divisjonstilhørighet.

4c. Det er fem (5typer … mellom:

5d. En lisens kan … via medlemsklubb. Inndratt eller midlertidig suspendert lisens berettiger ikke til tilbakebetaling av lisensavgift.

6. Startavgift må betales som bekreftelse for påmelding til turnering. Beløp er forskjellig for de enkelte turneringene. Hvis en påmeldt utøver blir tvunget til å avstå fra deltakelse, og dette blir kommunisert til NB innen turnering gjelder følgende:

a. Hvis utøveren kansellerer sin deltakelse før trekning er foretatt, får denne hele startavgiften (minus kort- og administrasjonsavgift på 10 %) tilbakebetalt og blir utbetalt til den klubb som utøveren representerer.

b. Hvis utøveren kansellerer sin deltakelse etter at trekning er foretatt, men før turneringsstart, får denne halve startavgiften minus kortavgifter (se a. ovenfor) tilbakebetalt.

c. Hvis utøveren kansellerer sin deltakelse etter at turneringen har startet, alternativt savnes når match blir oppropt, er utøveren ikke berettiget til tilbakebetaling av startavgift.

 

 

6.6.1 – Generelle regler for turneringer underlagt NB

1. Følgende regler gjelder generelt alltid (unntak: se 6.6.3. punkt 5.) … uansett gren: 

a. I terminfestede … godkjent klubbskjorteantrekk benyttes.

c. Ingen klubber skal i utgangspunktet ha likt antrekk, og retningslinjene må overholdes.

d. c. Utøvere som … gyldig kleskode antrekk nektes … diskvalifisert. Reglene … i kraft.

e. d. Kleskode benyttes ikke Det kan lempes på kravet til antrekk i turneringer i 4. divisjon , men 4. divisjonsutøvere må følge regler for antrekk i øvrige turneringer.

f. e. Eventuell … Turneringssjefen.

g. f. Antrekk … ordentlige. Dette … såvel klubbskjorte, som benbekledning … sko.

h. g. Klubbens logo/navn … trykt. Om klubbens logo/navn er … drakten/skjorten. Om klubbens logo er … drakten/skjorten).

i. h. NBs logo … i NB.

j. i. På klubbskjortensdraktens rygg … være påtrykt.

j. Logo(er) som gjør reklame for bedrift og/eller produkt (se 6.6.6 – Reklame) må være plassert på draktens/skjortens høyre side, være høyst fem i antall, og hver enkelt logo må ikke være større enn 100 x 50 mm (hvis kvadratisk eller rektangulær) eller 100 mm i diameter (hvis rund).

4. a. et overtrekksplagg (… collegegenser eller hettegenser) som bæres utenpå klubbdrakten/skjorte (hettegenser er ikke tillatt), eller

Klubblogo … klesplagget.

6.6.1.1 - Overdel

1. Følgende typer … skjorte;

b. Poloskjorte.

c. b. Pikéskjorte.

d. c. College- eller strikkegenser. Ved bruk av denne type genser skal skjorte brukes under og kraven skal vises.

e. d. Kort- eller langermet bluse (kun kvinner).

4. Skjorter (se … 1.c e ovenfor) skal … kryper ut når så snart utøveren spiller bøyer seg, så at hud blir synlig, er ikke akseptabelt. Ermene … opp.

 

6.6.1.2 - Underdel

1. Følgende … kan brukes;

a. Formelle svarte dressbukser, uten legg- eller lårlommer (menn).

b. Formell svart dressbukse eller svart skjørt.

c. Hvis dressbuksen/skjørtet er forberedt for bruk av belte, er bruk av svart belte påkrevd.

2. DressbBukser/skjørt som ikke kan klassifiseres som svarte og/eller formelle, kan ikke brukes. Alle former av bukser som på grunn av materiale og/eller design må betraktes som olabukse (denim, har 5 eller flere lommer, har nagler etc) kan ikke klassifiseres som dressbukse.

 

6.6.1.3 - Sko og sokker

1. Følgende … kan brukes;

a. Formelle svarte sko av lær, med gummi- eller lærsåle anbefales, men Svarte sneakers i lær uten prangende logoer eller skolisser kan også godkjennes.

b. Svarte sSokker må brukes. Kvinner kan benytte nylonstrømper.

Kommentar:

I forbindelse med punkt 1.a. siste setning (over) betyr prangende logoer og/eller skolisser at disse ikke kan ha annen farge enn svart eller på annen måte skille seg tydelig ut fra skoen. Vi anbefaler bruk av formelle svarte sko (første setning) da bruk av sneakers (med eller uten prangende logoer og/eller skolisser) vil føre til at de ulike turneringsledere vil måtte utøve skjønn med tilhørende fare for ulik tolkning.

 

 

6.6.1.4 - Avvik og/eller dispensasjon

2. Unntak … årsaker. Søknad … deltagelse. Generelt … gjelder farge eller kvalitet, kun funksjonalitet … (… må være sorte og helst av lær med gummisåle).

 

6.6.3 – Kleskode A

1. I forbindelse … turneringer uansett gren (unntaksvis … turneringer) angis … Kleskode A:

2. For menn (alle … angitt):

a. (Pool) Tradisjonell …, eller

b. Ermeløs vest (alternativt magebelte) og/eller jakke (som ikke skal bæres under match) som  matcher bukser (Pool: og jakke (som dog ikke skal bæres under match), alternativt magebelte), og

3. For kvinner:

b. En skjorte, en elegant topp, en bluse eller en polo skjorte med ermer som dekker skuldrene, og en Aftenkjole som strekker seg ned over dekker knærne og som ikke tillater at bystens kløft er synlig, og

5. (Snooker) Ved deltakelse … lakksko.

6. (Snooker) Ved deltakelse …

 

6.6.4 – Kleskode B

1. Kleskode B benyttes i alle NBs turneringer uansett gren, disiplin, kategori og klasse med to unntak:

a. Ved deltakelse i NM Snooker (15 Rød, 6 Rød og Lag) skal alle utøvere bruke:

i.Vest med klubblogo, og

ii.langermet, ensfarget skjorte med krage, og

iii.formell dressbukse med belte, og

iv.formelle, svarte skinn- eller lakksko.

b. Ved deltakelse i 4. divisjon (se 6.6.1 punkt d )

1. 2. Når det … B foreskrives:

 

6.6.6 – Reklame

1. Generelt … fra NB (se også 6.6.1, p. 1k.).

 

6.7.1 – Oppførsel

1c. Det er ikke … åopptre  å opptre på (se også …),

1d. Usportslig … advarsel, tsap asv tap av poeng (alternastivt sat motstsanderen alternativt at motstanderen får …),

 

6.8.1 – Navn og bekledning

3. Alle utøvere … gjelder overdel – og underdel (ikke sko). Når det … et krav.

 

6.8.2 – Spilleberettigelse

1. En utenlandsk utøver … under EPBF/WPA eller EBSA/IBSF (når det gjelder Pool), er under … i Norge. Dersom en norsk utøver deltar i lagspill i utlandet, er han fortsatt berettiget til deltakelse også i lagspill i Norge.

2. Dersom lagspill … og i Snooker (EBSA/IBSF) gjelder … der.

 

7.1.6 – Enkeltmedlemskap i idrettslag

23. Medlemskap kan … er mottatt.

32. Medlemskap i … NIFs lov.

4. Dersom det kan bli aktuelt med midlertidig fratakelse av medlemskap, har NIF laget en veileder for dette; https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/fratakelse-av-medlemsskap-i-idrettslag/.

 

 

7.1.9 – Alkohol generelt i idretten

8. Norske utøvere (bosatt og aktiv i Norge) som deltar i internasjonal turnering/mesterskap i utlandet må forholde seg til norsk lovgivning for idrettsarrangement i Norge også om lovgiving i vertsland og/eller ansvarlig arrangørs regler tilsier noe annet.

 

7.2 – Medlemsklubbers plikter

1.g. tilse at … seg via NBs hjemmeside Cuescore.com for korrekt … registrering.

 

9.1.4 – Oppgaver og plikter

11. Påse at … ferdigspilt. I NM … del av premieseremonien. Hvis finalen i forbindelse med et NM starter sent (se 10.2.3), eller tar lengre tid enn forventet, skal følgende regel benyttes for premieutdeling:

a) Utøver som skal reise med på forhånd reservert fly eller tog (tidligst kl. 20:00) skal gis tillatelse til å motta sin premie på forhånd for å rekke sitt fly/tog i tide.

b) Utøver som reiser med egen bil og som har en sammenlagt reisetid på tilsvarende seks (6) timer eller mer, skal også gis tillatelse til å motta premie på forhånd.

c) Arrangørklubb må tilse at alle utøvere som har kvalifisert seg for semifinale blir fotografert sammen. Når en utøver får sin premie utdelt i forkant av premieutdeling, skal arrangør / turneringsleder tilse at også dette blir fotografert.

d) Alle andre premievinnere må delta i premieutdeling når den gjennomføres.

 

9.3.4 – Oppgaver og plikter

5. Hvis en utøver … beslutning, kan han anke henvende seg til HD … ny vurdering.

7. Beslutninger tatt … kan bare ankes etterprøves gjennom … (eller juryen … som ankes etterprøves)

 

9.4.4 – Oppgaver og plikter

6. I turnering … ikke ankes til etterprøves av en høyere myndighet. Når enten … ikke ankes til etterprøves av en høyere myndighet.

7. Beslutninger … kan bare ankes etterprøves gjennom skriftlig protest.

 

10.1 – Regler for sanksjonering godkjenning

Kapittelet omfatter regler for sanksjonering godkjenning av turneringer. Se mer … underkapitlene:

10.1.1 – Sanksjonert Offisiell turnering

1. For at … være sanksjonert godkjent av NB. Om … være sanksjonert godkjent av … tilhører.

2. Generelt … anse som sanksjonert godkjent av NB.

3. Når … er sanksjonert offisiell … ikke sanksjonert offisiell … bekreftet sanksjonering godkjenning.

 

10.1.2 – Internasjonale mesterskap

1. VM som …, er sanksjonerte offisielle turneringer. 

2. Hvis …, er … som sanksjonert offisiell. Dersom … bekreftes. 

3. Hvis …, er … ikke sanksjonert offisiell inntil … bekreftet sanksjonering godkjenning.

4. EM som …, er sanksjonerte offisielle turneringer. 

5. Hvis …, er … ikke sanksjonert offisiell inntil … bekreftet sanksjonering godkjenning.

6. Deltakelse … via NB.

 

10.1.3 – Internasjonale turneringer

1. Inter-kontinentale … , er sanksjonerte offisielle turneringer.

2. Hvis utøvere … anse som sanksjonert offisiell.

3. Hvis utøvere … som ikke sanksjonert offisiell … bekreftet sanksjonering godkjenning.

4. Kontinental … , er sanksjonerte offisielle turneringer.

5. Hvis utøvere … ikke sanksjonert offisiell … bekreftet sanksjonering godkjenning.

 

10.1.5 – Internasjonale turneringer i Norge

1. Søknad om sanksjonering godkjenning … avholdes.

2. Frist … sanksjon godkjenning bestemmes … forbund.

3. Hvis en … sanksjon godkjenning av … sanksjonering godkjenning … eller ikke.

4. NB er … . Hvis NB … blir sanksjonert godkjent, … begrunnes.

5. Avgift for sanksjonering godkjenning, … til NB.

6. Det … én sanksjonsgodkjenningsavgift pr. … . Innbetalt sanksjonsgodkjenningsavgift fra … av NB.

7. Eventuell sanksjonsgodkjenning …  . Alle … selve sanksjonen godkjennelsen må … arrangøren.

* Avhengig … at sanksjonering søknad om godkjenning gjøres … avholdes.

 

10.1.6 – Regional eller nasjonal turnering

1. Søknad om sanksjonering godkjennelse av … avholdes.

2. Avgift for sanksjonering godkjenning, skal … registrert.

3. I de … om sanksjonert offisiell turnering … vil sanksjonsgodkjenningsavgiften ikke refunderes.

4. De turneringene … terminliste. Om en … søkes sanksjon godkjenning for … i søknaden.

5. Sanksjonerte Offisielle turneringer …  øvrig. Unntak … om sanksjon godkjenning.

6. De særskilte … den sanksjonerte offisielle … etterfølges.

 

10.1.7 – Behandling av regionale eller nasjonale søknader

1. NB skal … sanksjon godkjenningsanksjonsgodkjenningsavgift … i hende.

3. Senest 2 … sanksjonsgodkjenning. I de … sanksjon godkjenning … begrunnes.

4. Alle oppgitte … sanksjon offisiell turnering, også … sanksjonen godkjenningen, må … arrangøren.

 

10.2.1 – Ansvarlig arrangør

3. Ansvarlig arrangør, eller representant utpekt av ansvarlig arrangør, skal til alle tider fra åpning og frem til og med premieutdeling finnes tilgjengelig. Turneringsleder eller TL-assistent kan ikke utpekes som ansvarlig arrangør eller representant for denne.

 

10.2.2 – Annonsering av sanksjonert offisiell turnering

1. Arrangøren … sanksjon godkjenningsanksjonsgodkjenningsnummer … sanksjon godkjenning.

2. Eventuelle … sanksjonens godkjenningens … tildelt sanksjonen godkjenningen, … gjennom NB.

3. I forbindelse … sanksjonert offisiell … fremkomme:

b. Grunnlag for sanksjonering godkjenning og sanksjonsgodkjenningsnummer

 

10.2.3 – Terminer og spilletider

4. Ingen matcher … lørdag. Tidsskjema … kl. 22:30. Dersom … er mulig. Finalen skal … søndag. Premieutdeling … kl. 20:00.

5. Hvis det kan unnvikes skal en utøver som deltar i siste runde (hvis runden ikke avsluttes før kl. 21:00) på fredag eller lørdag, ikke også delta i første runde neste dag (såfremt runden ikke startes før etter kl. 11:00).

6. Finalen skal startes senest kl. 18:00 (i forbindelse med NM; kl. 16:00) på søndag. Premieutdeling skal være ferdig gjennomført senest kl. 20:00 (NM; kl. 18:00).

5. 7. Finaletidspunkt for nasjonale turneringer (NM, NC og sanksjonerte turneringer) skal inngå i innbydelse/kalender senest 2 (to) måneder før turnering.

 

10.3.3 – Forfeit

1. En deltaker … på saklig grunn (skade, sykdom eller annen grunn som er å betrakte som force majeure). FF må meldes … oppstår.

2. Dersom deltakeren … på tapersiden. Dersom deltakeren … tunrneringen. Dersom han … pulje.   2. Avhengig av spilleform, men også i hvilken situasjon som en utøver melder forfeit og grunn for den samme, gis anledning til forskjellig behandling:

a.  Puljespill

i. Hvis utøveren melder FF (uansett grunn) før første runde, skal denne plasseres sist i puljen og registreres med «999» og 0 poeng i resultatlisten.

ii. Hvis utøveren melder FF (med gyldig grunn) i noen av de påfølgende rundene i samme puljespill, skal denne plasseres sist i puljen (resultat i allerede spilte matcher slettes) og registreres for siste plass og 0 poeng i resultatlisten.

iii. Hvis utøveren melder FF (med gyldig grunn) etter det at innledende puljespill er avsluttet, får han beholde den plassering og de poeng han har oppnådd frem til det øyeblikk når han melder FF.

b. Dobbelcup:

i. Hvis utøveren melder FF (med gyldig grunn) før første runde eller i forbindelse med match på vinnersiden, tillates vedkommende å fortsette turneringen på tapersiden.

ii. Hvis utøveren melder FF (med gyldig grunn) på tapersiden (og det ikke dreier seg om utøverens andre match i turneringen) eller etter gjennomført dobbelcup får han beholde den plassering og de poeng han har oppnådd frem til det øyeblikk når han melder FF.

c. Enkelcup

i. Hvis utøveren melder FF (uansett grunn) før første runde i en innledende enkelcup, skal denne plasseres sist og registreres med «999» og 0 poeng i resultatlisten.

ii. Hvis utøveren melder FF i noen av de påfølgende rundene (og det ikke dreier seg om utøverens første match i turneringen) i innledende enkelcup og har gyldig grunn, får han beholde den plass og de poeng han har oppnådd frem til det øyeblikk når han melder FF.

iii. Hvis utøveren melder FF før første runde (eller i noen av de etterfølgende rundene) i en avsluttende enkelcup og har gyldig grunn, får han beholde den plassering og de poeng han har oppnådd frem til det øyeblikk når han melder FF.

d. Uansett spilleform og stadium i turnering: Hvis gyldig grunn ikke kan påberopes skal «DIS» skrives inn i flowchart og utøveren plasseres sist i turneringen med «888» og 0 poeng.

 

10.3.4 – Tilsnakk, advarsel, tap av match og diskvalifikasjon

1. TL og juryen … deltaker:

a. Tilsnakk og/eller advarsel uten … (for enkel forseelse).

2. En deltaker som ikke stiller er på plass i tide eller uteblir og ikke har meldt fra om dette innen, alternativt ikke oppfyller kravene beskrevet i 10.3.2 og/eller 10.3.3 blir diskvalifisert.

3. En diskvalifikasjon … og/eller premier/prispenger. «DIS» skal skrives inn i flowchart og utøveren plasseres sist i turneringen med «888» og 0 poeng.

10.3.6 – Kleskode

1. Kleskode B gjelder … individuelt. Unntak: I forbindelse med NM i Snooker (15 Rød, 6 Rød og Lag) gjelder Kleskode A.

2.  gjelder … som er sanksjonert godkjent av NB, selv … av NB.

 

10.3.7 – Time out

2. Generelt har … pr. match. Hvis utøveren benytter seg av anledning direkte før matchstart og direkte etter avsluttet match, betyr dette at denne til sammen har tre muligheter for toalettbesøk pr. match. Dette anses være mer enn tilstrekkelig.

6. Hvis en utøver benytter seg av en andre pause i en og samme match uten å ha gyldig dispensasjon, skal gis advarsel (se 12.8, punkt 1.b.). Hvis samme utøver gjør seg skyldig til samme brudd ytterligere én gang under samme turnering, skal denne diskvalifiseres.

67. Spesielt for Carambole

78. Spesielt for Pool

89. Spesielt for Snooker

 

10.3.11 – Opplegg

3. I Pool … en trekant … fullt ut. benyttes for plassering av ballene før matchen starter, og også ved hvert nytt opplegg inntil full distansen er spillt fullt ut nådd

a. En godkjent trekant skal være laget av tre eller plast (syntetisk fiber), som er utformet slik at alle ballene er i kontakt med hverandre, direkte eller indirekte, og slik at den kan løftes bort uten å bevege ballene.

b. Trekanten kan testes ved å trykke ballene fremover i trekanten og deretter bevege trekant og baller frem og tilbake på spilleflaten – om noen av ballene beveger seg (roterer), må trekanten strammes (hvilket kan gjøres gjennom å feste teip på innsiden).

 

10.3.12 – Brekkmatte (kun i Pool)

7. Dersom … tross for st at ingen … ball, er dette … i hånd. Det samme … på vsnt vant og … objektball.

 

10.3.13 - 3-ball-regel (kun i Pool)

4. Anvendelse:

a.WPAs regler gjelder … over, er å anse som et tillegg til disse reglene, gyldig … kategorier når arrangør har forhåndsannonsert dette i forbindelse med innbydelse.

b. Når et … tilleggsregler (når de er i bruk), har utøveren mulighet til å benytte en push out.

5. 3-ball-regelen er ikke gyldig for turneringer i NBs regi (NM, NC, DM, RT og LT).

 

10.3.14 – Brekk-boks (kun i Pool)

4. Anvendelse: a. WPAs regler gjelder … er å ande anse som et … innbydelse.

 

10.3.16 – Bruk av talkum

1. Grunnet varme og fuktighet (i luften eller på grunn av håndsvette) kan det til tider være vanskelig å føre køen frem og tilbake mellom fingrene fordi friksjonen blir for høy.

2. Det er i en slik situasjon anbefalt å bruke en spesielt designet hanske, men det er også lov å bruke talkum.

3. Ved bruk av talkum skal pulveret lagres i dispenseren og, forsiktig og i moderate mengder, strykes på køen – ikke på fingrene. Dette for å unnvike at talkum kommer på spilleflaten (og ballene og gjennom dette forårsake kling) og antrekk.

 

10.4.1 – Spilleformer

4. For gjennomføring av turneringer i regi av NB (NM, NC og RT) må et minimum av deltakere være påmeldt for at turnering skal gjennomføres:

a. Ved NM og NC uansett gren, disiplin og klasse, må minimum åtte (8) deltakere være påmeldt for at turnering skal bli avholdt.

b. Ved RT 1. Divisjon (Pool) må minimum åtte (8) deltakere være påmeldt for at turnering skal bli avholdt. Unntak: Dersom 1. Divisjon er laveste divisjon i en region, må minimum fem (5) deltakere være påmeldt.

c. Ved RT 2. Divisjon (Pool) må minimum åtte (8) deltakere være påmeldt for at turnering skal bli avholdt. Unntak: Dersom 2. Divisjon er laveste divisjon i en region, må minimum fem (5) deltakere være påmeldt.

d. Ved RT 3. Divisjon (Pool) og RT Snooker må minimum fem (5) deltakere være påmeldt for at turnering skal bli avholdt.

e. Ved godkjente turneringer skal ansvarlig arrangør i innbydelse ha angitt minimum antall deltakere for gjennomføring av turnering.

45. I turneringer … forekomme.

 

10.4.2 – Puljespill generelt

1. I alle Carambole- og Snooker-turneringer som … enkelcup.

2. I alle Pool-turneringer (unntak Blackball – se p. 3 under) … at det innledes med dobbelcup (16-4) eller puljespill og … enkelcup. Unntak kan forekomme.

3. I Blackball-turneringer som arrangeres av NB er det gjeldende at det innledes med puljespill ved 8 eller færre deltakere, med dobbelcup (16-4) ved flere enn 8 og 16 eller færre deltakere, og med enkelcup ved flere enn 16 deltakere. Alle turneringer avsluttes med enkelcup.

4. I alle Snooker-turneringer som arrangeres av NB er det gjeldende at det innledes med dobbelcup eller puljespill basert på antallet tilgjengelige bord, antallet deltakere og den tid som står til rådighet, og avsluttes med enkelcup.

3. 5. For at en turnering som innledes med puljespill skal kunne … hver pulje.

4. 6. Generelt … sluttspill.

 

10.4.2.3 – Flowchart

1. Turnering arrangert i regi av NB skal, uansett spilleform, alltid … flowcharts.

2. Alle forskjellige varianter av puljespill (antall puljer, antall utøvere per pulje, og antall utøvere som kvalifiserer seg for sluttspill) som kan brukes i forbindelse med NB turneringer finnes tilgjengelige i Cuescore.

3. NB medlemsklubber kan fritt bruke disse skjemaene, ikke bare i turneringer i regi av NB, men også i egne turneringer.

 

10.4.3 – Dobbelcup generelt

5. Spilleformen dobbelcup benyttes ikke i Carambole- og Snooker-turneringer som arrangeres av NB.

6. I alle Pool-turneringer (unntak Blackball – se 10.4.2, p.3) som arrangeres med flere enn 16 deltakere eller flere, benyttes … i enkelcup. Unntak kan forekomme.

 

10.4.3.3 - Flowchart

1. NB har en avtale … egne turneringer Turnering arrangert i regi av NB, uansett spilleform, skal alltid benytte de til enhver tid - av NB - anbefalte flowcharts.

2. Umiddelbart … av disse. Alle forskjellige varianter av dobbelcup (basert på antall deltakere og antall utøvere som kvalifiserer seg for sluttspill) som kan brukes i forbindelse med NB turneringer finnes tilgjengelige i Cuescore.

3. Bruksanvisning … vedlegg.

4. 3. I forbindelse … dobbelcup, skal EPBFs … gjennomføringen basert på antall utøvere enten 08-02, 16-04, 24-08, 32-08, 48-16, 64-16, 96-32 eller 128-32 skjema benyttes.

5. 4. Antall deltakere … følgende:

6. 5. Det er … i regi av ????

 

10.4.4.3 – Flowchart

3. NB tilbyr … via nettsiden (og i Cuescore). ,men også i form av trykt versjon.

 

10.5.1

5. Seeding i … må sanksjoneres godkjennes av NB, skal … søknaden.

 

10.5.4

2.a. Seeding … de vinner slle alle sine matcher.

 

10.7.3 – Distanse nasjonalt

3. Distanser … må sanksjoneres godkjennes av NB, skal … søknaden.

 

10.8.1 – Resultat i spilleskjema

3. Avmelding, forfeit og diskvalifikasjon skal tolkes og håndteres på slik måte:

a. AV (=avmelding): En utøver som før trekning av en turnering har meldt fra at han ikke kan delta, har trukket seg og skal ikke inngå i trekningen. Hvis utøveren melder seg ut etter at trekning er foretatt, men før turneringsstart, skal utøveren i) markeres med «AV» i turneringsskjemaet (på alle plasser hvor han er oppført), ii) ikke figurere i resultatlisten (alt. plasseres sist uten plasseringssiffer og poeng), og iii) registreres som ikke-deltakende i rankinglisten og få «999» som plasseringssiffer og 0 poeng. Utøver som melder seg ut etter at trekning er foretatt og savner gyldig grunn for dette, kan bli formål for disiplinærforføyning.

 

b. FF (= forfeit): En utøver som allerede har deltatt i aktuell turnering, men må gi opp grunnet skade, sykdom eller annen grunn som er å anse som «force majeure». Hvis det dreier seg om dobbelcup og utøveren har meldt at han ikke kan spille i første runde, og grunn er å anse som «force majeure», kan utøveren spille videre på tapersiden*. En utøver som har spilt en eller flere runder i en turnering og deretter må gi opp grunnet «force majeure», får beholde den plassering som han har oppnådd, og de poeng som genereres ut fra dette; i) Utøveren figurerer i resultatlisten med den plass og de poengene denne har oppnådd, og ii) utøveren registreres i rankinglisten etter de normalt gjeldende regler for dette. Utøver som gir opp og «force majeure» ikke er tilstede, blir diskvalifisert.

 

c) DIS (= diskvalifisert): En utøver som ikke er på plass i tide (se spesielle regler for dette) for sin match, ikke har meldt dette i forvei, alternativt har gitt beskjed men savner gyldig grunn (force majeure) for sitt fravær, skal diskvalifiseres. I tillegg finnes det et antall forskjellige grunner til hvorfor en utøver kan bli diskvalifisert, før, under og etter en match/turnering. En utøver som har meldt gyldig «forfeit» til sin første match og heller ikke er på plass for sin match på tapersiden, blir diskvalifisert. Utøveren i) markeres med «DIS» i turneringsskjemaet (dette gjelder for alle runder i puljespill, i dobbelcup fra og med den runden som utøveren blir diskvalifisert), ii) figurerer i resultatlisten, plasseres sist og markeres med «DIS», og iii) registreres i rankinglisten med «888» som plasseringssiffer og 0 poeng.

 

10.9.2 – Startavgift i et avdrag (Pool)

a. Eliteavgift

i. I ett avdrag (senest 15. januar hvert år) Kr. 3 500                        Kr. 4.000,-.

ii. Deltakelse uten Eliteavgift Kr. 5 250 (7x750)                                Kr. 5.600,- (7x800).

b. 1. divisjonsavgift

i. I ett avdrag (senest …) Kr. 2 250                                        Kr. 2.500,-

ii. Ungdom (U17U19) – i ett avdrag (senest …) Kr. 1 600

iii ii. Deltakelse uten 1. divisjonsavgift Kr. 2 800 (1x400, 8x300)                Kr. 3.080,- (1x440, 8x330).

iii. 2. divisjonsutøvere                                                        Kr. 2.200,- (8x275).

iv. Kvinner, ungdom (U17U19), studenter og honnør uten årsavgift Kr. 1 900 (1x300, 8x250) 2.090,- (1x330, 8x220)

v. Junior – under barnebestemmelsen Kr. 0

c. 2. divisjonsavgift

i. I ett avdrag (senest …) Kr. 1 800                                        Kr. 2.000,-.

ii. Deltakelse uten 2. divisjonsavgift Kr. 2 300 (1x300, 8x250)                Kr. 2.530,- (1x330, 8x275).

iii. 3. divisjonsutøvere                                                        Kr. 1.760,- (8x220).

iii iv. Kvinner, ungdom (U17U19), studenter og honnør uten årsavgift Kr. 1 400 (1x200, 8x150) 1.540,- (1x220, 8x165)

v. Junior – under barnebestemmelsen Kr. 0

d. 3. divisjonsavgift

i. Avgift i … ikke mulig. I et avdrag (senest 15. januar hvert år)                Kr. 1.500,-.

ii. Deltakelse uten 3. divisjonsavgift Kr. 1 600 (8x200)                        Kr. 1.760,- (8x220)

iii. Kvinner, junior, student og honnør                                        Kr.    880,- (8x110)

 

10.9.3 – Arrangørs andel

2. Andel … forskjell på mellom 20 – 35 %. Arrangør … arrangøransvar. Andelen … i hende. Arrangørandel … resultater og turneringsleders rapport er registrert.

3. Fordelingsnøkler:

 

 

 

Gren

Turnering

Part

Minimum

Maksimum

Forklaring

Carambole

NM

Arrangør

40 %

60 %

 

 

 

NB

60 %

40 %

 

 

NC

Arrangør

40 %

75 %

 

 

 

NB

25 %

60 %

 

Pool

NM Åpen

Arrangør

kr 6 000

 

Fast andel

 

 

Arrangør

0 %

20 %

Av alle deltakere over 32

 

 

NB

20 %

0 %

Av alle deltakere over 32

 

NM Kvinner

Arrangør

70 %

90 %

 

 

 

NB

10 %

30 %

 

 

NM U17/U19

Arrangør

70 %

90 %

 

 

 

NB

10 %

30 %

 

 

NM U23

Arrangør

70 %

90 %

 

 

 

NB

10 %

30 %

 

 

NM Blackball

Arrangør

40 %

75 %

 

 

 

NB

25 %

60 %

 

 

NM Veteran

Arrangør

40 %

60 %

 

 

 

NB

60 %

40 %

 

 

NM Lag

Avtaler etter tilbud

 

 

 

 

NC Elite

Arrangør

kr 5 000

kr 6 000

 

 

 

NB

kr 0

kr 1 000

 

 

DM

Arrangør

60 %

40 %

 

 

 

NB

40 %

60 %

 

 

RT 1. Div.

Arrangør

40 %

75 %

 

 

 

NB

25 %

60 %

 

 

RT 2. Div.

Arrangør

40 %

75 %

 

 

 

NB

25 %

60 %

 

 

RT 3. Div.

Arrangør

40 %

75 %

 

 

 

NB

25 %

60 %

 

 

NC Blackball

Arrangør

40 %

75 %

 

 

 

NB

25 %

60 %

 

Snooker

NM

Arrangør

40 %

60 %

 

 

 

NB

60 %

40 %

 

 

NC

Arrangør

40 %

75 %

 

 

 

NB

25 %

60 %

 

 

Masters

Arrangør

40 %

75 %

 

 

 

NB

25 %

60 %

 

 

RT

Arrangør

40 %

75 %

 

 

 

NB

25 %

60 %

 

 

10.10.2 – Ranking Carambole

1. Ranking:

b. Ranking består … hvor og alle til enhver tid er tellende.

c. Ranking er rullerende … rekkefølge. Rankingen gir grunnlag for seeding og i forbindelse med første turnering hvert år seedes på grunnlag av sluttranking fra fjoråret. Deretter seedes etter én gjennomført turnering, etter to og så videre, frem til og med årets siste turnering.

2. Rankingpoeng

a. Poengsystemet er uavhengig av antall deltakere.

 

2. Poengtabell:

 

CARAMBOLE

a. Samme poengtabell skal benyttes uansett antall deltakere.

 

Plass

Basis poeng

NC

NM

b. Grunnet valg av format (puljespill, enkelcup, dobbelcup eller en kombinasjon av disse) kan én eller flere (også basert på antall deltakere) plasseringer falle bort. I slike tilfeller skal poeng for nærmest høyere plassering gis (for eksempel):

 

 

100 %

120 %

 

1

100

100

120

 

2

87

87

104

 

 

3

77

77

92

4. plass = 3. plass.

 

4

70

70

84

6.-8. plass = 5. plass.

 

5

64

64

77

10.-12. plass = 9. plass.

 

6

59

59

71

14.-16. plass = 13. plass.

 

7

54

54

65

18.-24. plass = 17. plass.

 

8

49

49

59

26.-32. plass = 25. plass.

 

9

44

44

53

34.-40. plass = 33. plass.

 

10

40

40

48

42.-48. plass = 41. plass.

 

11

36

36

43

50.-64. plass = 49. plass.

 

12

32

32

38

66.-80. plass = 65. plass.

 

13

28

28

34

82.-96. plass = 81. plass.

 

14

25

25

30

98.-128. plass = 97. plass.

 

15

22

22

26

129. plass eller dårligere = 129. plass.

 

16

19

19

23

 

 

17

16

16

19

c. I Carambole benytter man seg av snitt (antall scoret poeng delt på antall innings) for å separere utøvere som ellers har samme plassering (gjelder kun ned til 17. plass).

 

25

13

13

16

 

33

10

10

12

 

41

8

8

10

 

 

49

6

6

7

 

 

65

4

4

5

 

 

81

3

3

4

 

 

97

2

2

2

 

 

129

1

1

1

 

 

b. Poengfordeling NC ( … osv.):

c. Poengfordeling NM 3-vant ( … osv.):

 

10.10.3 – Ranking, Pool

1. Ranking Elite:

a. Ranking Elite … hvorav de 6 beste … til enhver tid og alle er tellende.

b. Eliteranking er … rekkefølge. Rankingen gir grunnlag for seeding og i forbindelse med første turnering hvert år seedes på grunnlag av sluttranking fra fjoråret. Deretter seedes etter én gjennomført turnering, etter to og så videre, frem til og med årets siste turnering.

c. Rankingvinner er den utøver som under sesongen har samlet flest poeng. Utøvere som har vunnet nok poeng til å plassere seg blant de 18 beste, beholder sin plass i Elite uansett hvor mange turneringer som han har deltatt i under sesongen.

c. d. Basert på … punkt 2 b.

2. Ranking 1. divisjon:

a. RT 1. divisjon … divisjonsspillereutøvere.

b. Ranking i … hvorav de 8 beste … til enhver tid og alle er tellende.

c. Rankingen gir grunnlag for seeding.

d. For at ranking skal være kvalifiserende for direkte opprykk kreves tilstrekkelig med poeng og deltakelse i minimum fire RT, for kvalikplass tilstrekkelig med poeng og deltakelse i minimum tre RT, og for å ikke rykke ned i 2. divisjon må en utøver ha tilstrekkelig med poeng og deltakelse i minimum én RT.

c. e. Vinnere i respektive regioner, som under sesongen har samlet flest poeng og oppfyller vilkåret i 2d. ovenfor, rykker … Elite.

d. e. Divisjonen har … . 5 utøvere … 1. divisjon i respektive regioner. Se … punkt 2 b.

e. f. Når en … ny sesong.

3. Ranking 2. divisjon

a. RT 2. divisjon … divisjonsspillereutøvere.

b. Ranking i … hvorav de 8 beste … til enhver tid og alle er tellende.

c. Rankingen gir grunnlag for seeding.

d. For at ranking skal være kvalifiserende for direkte opprykk kreves tilstrekkelig med poeng og deltakelse i minimum fire RT.

c. e. De 5 beste … punkt 2 b.

4. Ranking 3. divisjon:

a. RT 3. divisjon gir rankingpoeng til kun 3. divisjonsutøvere.

b. Ranking i 3. divisjon består av 8 RT og 4 NM (Norgesmesterskap i åpen klasse) og alle er tellende.

c. Rankingen gir grunnlag for seeding.

d. For at ranking skal være kvalifiserende for direkte opprykk kreves tilstrekkelig med poeng og deltakelse i minimum fire RT.

e. De 5 beste utøverne i respektive regioner rykker opp til 2. divisjon. Se også 6.4.2 punkt 2 b.

4. 5. Ranking Kvinner:

b. Ranking består av fire NM hvorav og alle til enhver tid er tellende.

c. Ranking er rullerende … rekkefølge.

d. c. Rankingen gir grunnlag for seeding til NM og i forbindelse med første NM hvert år seedes på grunnlag av sluttranking fra fjoråret. Deretter seedes på grunnlag av én gjennomført turnering, to turneringer og så videre, frem til og med årets siste NM.

5. 6. Ranking Ungdom:

b. Ranking består av fire NM hvorav og alle til enhver tid er tellende.

c. Ranking er rullerende … rekkefølge.

d. c. Rankingen gir grunnlag for seeding til NM. I forbindelse med første NM hvert år seedes på grunnlag av sluttranking fra fjoråret. Deretter seedes på grunnlag av én gjennomført turnering, to turneringer og så videre, frem til og med årets siste NM.

6. 7. Ranking Veteran:

b. Ranking består av fire NM hvorav og alle til enhver tid er tellende.

c. Ranking er rullerende … rekkefølge.

d. c. Rankingen gir grunnlag for seeding til NM og i forbindelse med første NM hvert år seedes på grunnlag av sluttranking fra fjoråret. Deretter seedes på grunnlag av én gjennomført turnering, to turneringer og så videre, frem til og med årets siste NM.

8. Ranking Blackball:

a. Ranking Blackball består av 5 NC og 1 NM og alle er tellende.

b. Rankingen gir grunnlag for seeding og i forbindelse med første turnering hvert år seedes på grunnlag av sluttranking fra fjoråret. Deretter seedes på grunnlag av én gjennomført turnering, to turneringer og så videre, frem til og med årets siste turnering.

9. Poengtabell:

a. Samme poengtabell skal benyttes uansett antall deltakere.

b. Kolonne «NC» skal benyttes for Elite og disiplinen Blackball.

c. Kolonne «RT» skal benyttes for 1., 2. og 3. divisjon. 1. divisjonsutøvere som deltar i eliteturnering, 2. divisjonsutøvere som deltar i 1. divisjonsturnering og 3. divisjonsutøvere som deltar i 2. divisjon, får ikke rankingpoeng.

d. Kolonne «NM» skal benyttes i separate mesterskap for ungdom, kvinner, veteran og i disiplinen Blackball.

e. Kolonne «DM» skal benyttes i separate divisjonsmesterskap for 1. og 2. divisjon.

 

POOL

Plass

Basis poeng

NC

RT

NM

DM

NM ÅPEN KLASSE

Elite

1. Div

2. Div

3. div

100 %

100 %

100 %

120 %

120 %

150 %

200 %

400 %

1

100

100

100

100

120

120

150

200

400

2

87

87

87

87

104

104

131

174

348

3

77

77

77

77

92

92

116

154

308

4

70

70

70

70

84

84

105

140

280

5

64

64

64

64

77

77

96

128

256

6

59

59

59

59

71

71

89

118

236

7

54

54

54

54

65

65

81

108

216

8

49

49

49

49

59

59

74

98

196

9

44

44

44

44

53

53

66

88

176

10

40

40

40

40

48

48

60

80

160

11

36

36

36

36

43

43

54

72

144

12

32

32

32

32

38

38

48

64

128

13

28

28

28

28

34

34

42

56

112

14

25

25

25

25

30

30

38

50

100

15

22

22

22

22

26

26

33

44

88

16

19

19

19

19

23

23

29

38

76

17

16

16

16

16

19

19

24

32

64

25

13

13

13

13

16

16

20

26

52

33

10

10

10

10

12

12

15

20

40

41

8

8

8

8

10

10

12

16

32

49

6

6

6

6

7

7

9

12

24

65

4

4

4

4

5

5

6

8

16

81

3

3

3

3

4

4

5

6

12

97

2

2

2

2

2

2

3

4

8

129

1

1

1

1

1

1

2

2

4

 

f. Kolonne «Elite» skal benyttes for eliteutøvere (og tilsvarende gjelder 1., 2. og 3. divisjonsutøvere) i forbindelse med NM åpen klasse.

g. Grunnet valg av format (puljespill, enkelcup, dobbelcup eller en kombinasjon av disse) faller én eller flere (også basert på antall deltakere) plasseringer bort. I slike tilfeller skal poeng for nærmest høyere plassering gis:

4. plass = 3. plass.

6.-8. plass = 5. plass.

10.-12. plass = 9. plass.

14.-16. plass = 13. plass.

18.-24. plass = 17. plass.

26.-32. plass = 25. plass.

34.-48. plass = 33. plass.

50.-64. plass = 49. plass.

66.-96. plass = 65. plass.

98.-128. plass = 97. plass.

129. plass eller dårligere = 129. plass.

 

10.10.4 – Ranking Snooker

1. Ranking:

a. NC, RT og NM gir rankingpoeng.

b. Ranking består av fire tre NC, tre RT, og to NM og én Masters, hvorav seks turneringer til enhver tid alle er tellende. Da en utøver kun kan delta i en RT per runde (se 6.4.3 punkt 3) kan denne maksimalt ha åtte tellende resultat. Masters gir ikke rankingpoeng.

c. Ranking er rullerende hvor årets turnering erstatter fjorårets tilsvarende turnering i terminlistefestet rekkefølge. Rankingen gir grunnlag for seeding og i forbindelse med første turnering hvert år seedes på grunnlag av sluttranking fra fjoråret. Deretter seedes etter én gjennomført turnering, etter to og så videre, frem til og med årets siste turnering.

2. Rankingpoeng

a. Poengfordeling i NC … Rød (Alle … osv.):

 

 

2. Poengtabell:

 

SNOOKER

a. Samme poengtabell skal benyttes uansett antall deltakere.

 

Plass

Basis poeng

RT

NC

NM

 

6 Rød

15 Rød

b. Grunnet valg av format (puljespill, enkelcup, dobbelcup eller en kombinasjon av disse) kan én eller flere (også basert på antall deltakere) plasseringer falle bort. I slike tilfeller skal poeng for nærmest høyere plassering gis (for eksempel):

 

80 %

100 %

100 %

120 %

 

1

100

80

100

100

120

 

2

87

70

87

87

104

 

3

77

62

77

77

92

 

4

70

56

70

70

84

 

5

64

51

64

64

77

4. plass = 3. plass

 

6

59

47

59

59

71

6.-8. plass = 5. plass

 

7

54

43

54

54

65

10.-12. plass = 9. plass

 

8

49

39

49

49

59

14.-16. plass = 13. plass

 

9

44

35

44

44

53

18.-24. plass = 17. plass

 

10

40

32

40

40

48

26.-32. plass = 25. plass

 

11

36

29

36

36

43

34.-40. plass = 33. plass

 

12

32

26

32

32

38

42.-48. plass = 41. plass

 

13

28

22

28

28

34

50.-64. plass = 49. plass

 

14

25

20

25

25

30

66.-80. plass = 65. plass

 

15

22

18

22

22

26

82.-96. plass = 81. plass

 

16

19

15

19

19

23

98.-128. plass = 97. plass

 

17

16

13

16

16

19

129. plass eller dårligere = 129. plass

 

25

13

10

13

13

16

 

 

33

10

8

10

10

12

 

 

41

8

6

8

8

10

 

 

49

6

5

6

6

7

 

 

65

4

3

4

4

5

 

 

81

3

2

3

3

4

 

 

97

2

2

2

2

2

 

 

129

1

1

1

1

1

 

b. Poengfordeling i NM 15 Rød (Alle … osv.):

 

10.11.1 – Carambole NM

3. Spilleform: Arrangeres i form av puljespill (1, 2, 4 eller 8 puljer) med … puljespill.

4. Deltakelse: NM er … vilkår:

d. 4. divisjonsutøvere (Pool) har ikke … klasse.

5. Påmelding:

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 torsdag.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

6. Startavgift:

a. Alle deltakere, menn                                        Kr. 300,- 350,-.

b. Kvinner, ungdom U17/U19, studenter og honnør        Kr. 150,- 175,-.

7. Ranking:

a. NM åpen … i Carambole

b. Ranking består av fem NC og ett NM og alle turneringene er tellende.

8. Seeding: I forbindelse med sesongens første turnering (NM eller NC) seedes et antall utøvere etter sluttranking fra sesongen før, og deretter seedes etter gjeldene NC-ranking i Carambole.

9. Premier:

d. Pengepremier utbetales av arrangør direkte etter avsluttet turnering. Dersom arrangør ikke har tilgjengelige likvide midler til å utbetale, kan det søkes NB om å få dette forskuttert. En slik søknad må formidles til forbundskontoret senest 14 dager før turneringsstart.

 

10.11.2.1 – Pool, Åpen klasse NM

3. Spillform: Spilleform:

a. Dobbelcup … deltakere).

b. Ved 16 eller færre antall deltakere spilles dobbelcup (16-4) eller puljespill.

4d. 4. divisjonsutøvere (Pool) har … klasse.

5. Påmelding:

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 torsdag.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

6. Startavgift:

a. Eliteutøvere som ikke har betalt eliteavgift                Kr. 750,- 800,-.

b. 1. divisjonsspillereutøvere                                Kr. 400,- 450,-.

c. 2. og 3. divisjonsspillereutøvere                        Kr. 400,- 350,-.

d. 3. divisjonsutøvere                                        300,-.

de. Kvinner, ungdom U17/U19, studenter og honnør        Kr. 300,-.

7. Ranking:

a. NM åpen … Divisjon.

b. Ranking består av tre NC og fire NM og alle turneringene er tellende.

8. Seeding: I forbindelse med sesongens første turnering (NM eller NC) seedes et antall utøvere etter sluttranking fra sesongen før, og deretter deltakere seedes etter gjeldene Eliteranking.

9. Premier:

c. Pengepremier totalt Kr. 20 000,- 16.000,-:

9. plass Kr.    500,-.

d. Pengepremier utbetales av arrangør direkte etter avsluttet turnering. Dersom arrangør ikke har tilgjengelige likvide midler til å utbetale, kan det søkes NB om å få dette forskuttert. En slik søknad må formidles til forbundskontoret senest 14 dager før turneringsstart.

 

10.11.2.2 – Pool, Kvinner NM

3. Spillform: Spilleform:

3b. Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup (16-4) eller puljespill.

4d. 4. divisjonsutøvere (Pool) har … klasse.

5. Påmelding:

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 torsdag.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

7. Ranking:

a. NM Kvinner gir rankingpoeng til kvinneranking

b. Ranking består av fire NM og alle turneringene er tellende.

8. Seeding: I forbindelse med sesongens første NM seedes et antall utøvere etter sluttranking fra sesongen før, og deretter deltakere seedes etter gjeldene kvinneranking.

9. Premier:

d. Pengepremier utbetales av arrangør direkte etter avsluttet turnering. Dersom arrangør ikke har tilgjengelige likvide midler til å utbetale, kan det søkes NB om å få dette forskuttert. En slik søknad må formidles til forbundskontoret senest 14 dager før turneringsstart.

 

10.11.2.3 – Pool, Ungdom NM

4. Spillform: Spilleform:

4b.  Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup (16-4) eller puljespill.

5d. 4. divisjonsutøvere (Pool) har … klasse.

6. Påmelding:

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 torsdag.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

8. Ranking:

a. NM Ungdom gir rankingpoeng til ungdomsranking.

b. Ranking består av fire NM og alle turneringene er tellende.

9. Seeding: I forbindelse med sesongens første NM seedes et antall utøvere etter sluttranking fra sesongen før, og deretter deltakere seedes etter gjeldene ungdomsranking.

 

10.11.2.4 – Pool, Veteran NM

3. Spillform: Spilleform:

3b. Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup (16-4) eller puljespill.

4d. 41 42 år eller … punkt 5d).

4e. 4. divisjonsutøvere (Pool) har … klasse.

5. Påmelding:

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 torsdag.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

6. Startavgift:

a. Alle deltakere        Kr. 300,- 350,-.

7. Ranking:

a. NM Veteran gir rankingpoeng til veteranranking.

b. Ranking består av fire NM og alle turneringene er tellende.

8. Seeding: I forbindelse med sesongens første NM seedes et antall utøvere etter sluttranking fra sesongen før, og deretter deltakere seedes etter gjeldene veteranranking.

 

10.11.2.5 – Pool, Blackball NM

1. Disiplin: Det arrangeres ett (1) NM hvert år i disiplinen Blackball. 

2. Distanser: 

a. 5 (puljespill og dobbelcup)

b. 6 (enkelcup)

c. 7 (finale) 

3. Spilleform:

a. Ved 8 eller færre deltakere spilles puljespill.

b. Ved flere enn 8 og 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup (16-4).

c. Ved flere enn 16 deltakere spilles enkelcup. 

4. Deltakelse: NM er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår: 

a. Norsk statsborgerskap eller norsk bostedsadresse registrert i folkeregisteret i de siste 12 måneder (se også 6.5.4).

b. Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

c. Innehar gyldig lisens i NB.

d. 4. divisjonsutøver (Pool) har ikke anledning til å delta i NM Blackball

5. Påmelding: 

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 torsdag.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

6. Startavgift: 

a. Alle deltakere, menn                                               Kr. 400,-.

b. Kvinner, ungdom U17/U19, studenter og honnør        Kr. 250,-.

7. Ranking: 

a. NM Blackball gir rankingpoeng til NC Blackball.

b. Ranking består av fem (5) NC og ett (1) NM og alle turneringene er tellende.

8. Seeding: I forbindelse med sesongens første turnering (NM eller NC) seedes et antall utøvere etter sluttranking fra sesongen før, og deretter etter gjeldende Blackballranking.

9. Premier:

a. Medaljer til 1. til 3. plass (det spilles ingen bronsefinale, to utøvere får 3. plass).

b. Pokal til 1. plass

c. Pengepremier totalt Kr. 1.500,-:

1. plass 1.000,-.

2. plass    500,-.

d. Pengepremier utbetales av arrangør direkte etter avsluttet turnering. Dersom arrangør ikke har tilgjengelige likvide midler til å utbetale, kan det søkes NB om å få dette forskuttert. En slik søknad må formidles til forbundskontoret senest 14 dager før turneringsstart.

10. Turneringsleder: Nasjonalt godkjent turneringsleder.

 

10.11.3 – Snooker NM

3. Spillform: Spilleform:

a. Arrangeres i form av puljespill (1, 2, 4, 8 eller 16 puljer) med avsluttende … puljespill.

b. Hvis antallet tilgjengelige bord, antallet deltakere og den tid som står til rådighet tilsier at det ikke er mulig å gjennomføre turneringen fordelt på stipulert antall puljer, skal turneringen innledes med dobbelcup (16-4, 24-8, 32-8, 48-16 eller 64-16).

4. Deltakelse: NM er … vilkår:

d. 4. divisjonsutøvere (Pool) har ikke … klasse.

5. Påmelding:

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 torsdag.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

6. Startavgift:

a. Alle deltakere, menn                                        Kr. 300.- 350,-.

b. Kvinner, ungdom U17/U19, studenter og honnør        Kr. 150,- 175,-.

7. Ranking:

a. NM Åpen … NC Snooker.

b. Ranking består av tre (3) RT, tre (3) NC og to (2) NM og alle turneringene er tellende.

8. Seeding: I forbindelse med sesongens første turnering (NM eller NC) seedes et antall utøvere seedes etter sluttranking fra sesongen før, og deretter etter gjeldene NC-ranking i Snooker.

9. Premier:

d. Pengepremier utbetales av arrangør direkte etter avsluttet turnering. Dersom arrangør ikke har tilgjengelige likvide midler til å utbetale, kan det søkes NB om å få dette forskuttert. En slik søknad må formidles til forbundskontoret senest 14 dager før turneringsstart.

 

 

10.12.1 – Carambole NC

3. Spillform: Spilleform: Arrangeres i … puljespill.

4. Deltakelse: NC er … vilkår:

c. 4. divisjonsutøvere (Pool) har ikke … Carambole.

5. Påmelding:

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 torsdag.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

6. Startavgift:

a. Alle deltakere, menn                                        Kr. 250,- 300,-.

b. Kvinner, ungdom U17/U19, studenter og honnør        Kr. 150,- 200,-.

7. Ranking:

b. Ranking består av fem NC og ett NM hvorav og alle turneringer til enhver tid er tellende.

c. Ranking er rullerende … rekkefølge.

8. Seeding: I forbindelse med sesongens første turnering (NM eller NC) seedes et antall utøvere etter sluttranking fra sesongen før, og deretter deltakere seedes etter gjeldene ranking i Carambole.

 

10.12.2 – Pool, Elite NC

1. Disipliner: Det arrangeres … 9-Ball (x2),og 10-Ball (1x).

3. Spillform: Spilleform:

a. Dobbelcup 32-08 skjema.

b. Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup (16-4) eller puljespill.

4. Deltakelse: NC er åpent … vilkår:

c. Ved mindre enn … «først til mølla…» opp til 32 deltakere. Påmeldte 1. divisjonsutøvere som ikke får plass i turneringen, får sin startavgift tilbakebetalt med fradrag for bank- og kortgebyrer.

d. Hvis turnering i 1. Divisjon arrangeres samme dag eller samme helg, kan 1. Divisjon utøveren delta i Elite kun om han også deltar i egen divisjon. Dersom turnering i egen divisjon arrangeres samme dag men på annen arena, må utøveren kun delta i egen divisjon.

5. Påmelding:

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 torsdag.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

6. Startavgift:

a. Eliteutøvere som ikke har betalt eliteavgift                Kr. 750,- 800,-.

b. 1. divisjonsutøvere                                        Kr. 400,- 450,-.

c. Kvinner, ungdom U17/U19, studenter og honnør        Kr. 300,- 350,-.

7. Ranking:

b. Eliteranking består av 3 NC og 4 NM hvorav de 6 beste og alle turneringene til enhver tid er gjeldende tellende.

c. Eliteranking er rullerende hvor årets turnering erstatter fjorårets tilsvarende turnering i terminfestet rekkefølge.

8. Seeding: I forbindelse med sesongens første turnering (NM eller NC) seedes et antall utøvere etter sluttranking fra sesongen før, og deretter seedes 8 utøvere seedes etter gjeldene Eliteranking.

9. Premier:

a. Pengepremier totalt Kr. 16 000,- 10.000,-:

1. plass Kr. 6 000,- 4.000,-.

2. plass Kr. 3 000,- 2.000,-.

3. plass Kr. 1 500,- 1.000,-.

5. plass Kr. 1 000,-   500,-.

b. Pengepremier utbetales av arrangør direkte etter avsluttet turnering. Dersom arrangør ikke har tilgjengelige likvide midler til å utbetale, kan det søkes NB om å få dette forskuttert. En slik søknad må formidles til forbundskontoret senest 14 dager før turneringsstart.

c. Sesongvinner … og Kr. 25 000,- 20.000,- i form av reisestipend.

 

10.12.3 – Pool, 1. Divisjon RT

3. Spillform: Spilleform:

b. Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup (16-4) eller puljespill.

4. Deltakelse: RT er åpent … vilkår:

c. Ved mindre enn … deltakere. Påmeldte 2. divisjonsutøvere som ikke får plass i turneringen, får sin startavgift tilbakebetalt med fradrag for bank- og kortgebyrer.

e. Hvis turnering i 2. Divisjon arrangeres samme dag eller samme helg, kan 2. Divisjon utøveren delta i 1. Divisjon kun om han også deltar i egen divisjon. Dersom turnering i egen divisjon arrangeres samme dag men på annen arena, må utøveren kun delta i egen divisjon.

5. Påmelding:

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 torsdag.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

6. Startavgift

a. 1. divisjonsutøvere som ikke har betalt 1. divisjonsavgift        Kr. 300.- 330,-.

b. 2. divisjonsutøvere                                                Kr. 250.- 275,-.

c. Kvinner, ungdom U17/U19, studenter og honnør                Kr. 200.- 220,-.

d. Barn (per definisjon i NIFs Bestemmelser om barneidrett        Kr. 0,-

7b. 1. divisjonsranking … hvorav de 8 beste poengmessige resultatene til enhver tid og alle turneringer er tellende.

7e. 5 (fem) utøvere … 2.e.). 1. Divisjon, uansett region, skal ikke omfatte mer enn 32 utøvere (unntak – se 6.4.2) og heller ikke utøvere som av ulike årsaker har vært inaktiv i en eller flere sesonger. For å anpasse 1. Divisjon til dette, flyttes alle inaktive utøvere (= har ikke deltatt i minst én 1.divisjonsturnering) under sesongen 2017 ned i 2. Divisjon. I region med flere enn 32 utøvere i 1. Divisjon etter opp- og nedrykk i 2017, kan det bli aktuelt å dele opp divisjonen i to avdelinger, «A» og «B» (eller tilsvarende betegnelser/navn).

9. Premier:

a. Premier i … ansvar. NB anbefaler … pengepremier.

b. Vinnere av … tildeles Eliteavgift (verdi Kr. 3.500,- 4.000,-) for kommende sesong.

c. Sesongvinner RT … og Eliteavgift (verdi Kr. 3.500,) kommende sesong.

 

10.12.4 – Pool, 2. Divisjon RT

RT i 2. Divisjon … i 1. Divisjon. Dersom alle … sendes til NB. Slik søknad (med begrunnelse) må sendes til NB senest den 30. september etter avsluttet sesong og behandles av NB i god tid før oppstart av ny sesong.

3b. Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup (16-4) eller puljespill.

4. Deltakelse: RT er åpent … vilkår:

d. Ved mindre enn … deltakere. Påmeldte 3. divisjonsutøvere som ikke får plass i turneringen, får sin startavgift tilbakebetalt med fradrag for bank- og kortgebyrer.

e. Hvis turnering i 3. Divisjon arrangeres samme dag eller samme helg, kan 3. Divisjon utøveren delta i 2. Divisjon kun om han også deltar i egen divisjon. Dersom turnering i egen divisjon arrangeres samme dag men på annen arena, må utøveren kun delta i egen divisjon.

5. Påmelding:

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 torsdag.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

6. Startavgift

a. 2. divisjonsutøvere som ikke har betalt 2. divisjonsavgift        Kr. 250,- 275,-

b. 3. divisjonsutøvere                                                Kr. 200,- 220,-

c. Kvinner, Ungdom U17/U19, studenter og honnør                Kr. 150,- 165,-

d. Barn (per definisjon i NIFs Bestemmelser om barneidrett        Kr. 0,-

7b. 2. divisjonsranking … åpen klasse) hvorav de … tid og alle turneringer er tellende.

7d. 2. Divisjon, uansett region, skal ikke omfatte mer enn 32 utøvere (unntak – se 6.4.2) og heller ikke utøvere som av ulike årsaker har vært inaktiv i en eller flere sesonger. For å anpasse 2. Divisjon til dette, flyttes alle inaktive utøvere (= har ikke deltatt i minst én 2.divisjonsturnering) under sesongen 2017 ned i 3. Divisjon. I region med flere enn 32 utøvere i 2. Divisjon etter opp- og nedrykk i 2017, kan det bli aktuelt å dele opp divisjonen i to avdelinger, «A» og «B» (eller tilsvarende betegnelser/navn).

 

9. Premier:

a. Premier i … ansvar. NB anbefaler … pengepremier. Pengepremier er ikke tillatt.

b. Vinnere av … tildeles 1. divisjonsavgift (verdi Kr. 2.250,- 2.500,-) for kommende sesong.

c. Sesongvinner RT … og betalt 1. divisjonsavgift (verdi Kr. 2.250,-) for kommende sesong.

 

10.12.5 – Pool, 3. Divisjon RT

RT i 3. Divisjon … i 2. Divisjon. Dersom alle … sendes til NB. Slik søknad (med begrunnelse) må sendes til NB senest den 30. september etter avsluttet sesong og behandles av NB i god tid før oppstart av ny sesong.

3b. Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup (16-4) eller puljespill.

4c. Ikke tidligere ha deltatt i høyere divisjon en 2. divisjon.

4dc. 4. divisjonsutøvere (Pool) … divisjon.

5. Påmelding:

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 torsdag.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

6. Startavgift

a. 3. divisjonsutøvere                                        Kr. 200,- 220,-

b. Kvinner, ungdom U17/U19, studenter og honnør        Kr. 100,- 110,-

c. Barn (per definisjon i NIFs Bestemmelser om barneidrett        Kr. 0,-

7b. 3. divisjonsranking … klasse) hvorav de … tid og alle turneringer er tellende.

7d. 3. Divisjon, uansett region, skal ikke omfatte mer enn 32 utøvere (unntak – se 6.4.2) og heller ikke utøvere som av ulike årsaker har vært inaktiv i en eller flere sesonger. For å anpasse 3. Divisjon til dette, flyttes alle inaktive utøvere under sesongen 2017 ned i 4. Divisjon. I region med flere enn 32 utøvere i 3. Divisjon etter opp- og nedrykk i 2017, kan det bli aktuelt å dele opp divisjonen i to avdelinger, «A» og «B».

 

9. Premier:

a. Premier i … ansvar. NB anbefaler … forekommer. Pengepremier er ikke tillatt.

b. Vinnere av sluttranking … tildeles 2. divisjonsavgift (verdi Kr. 2.000,-) for påfølgende år kommende sesong.

 

10.12.6 – Pool, Juniorliga Blackball NC

1. Disiplin: Det arrangeres fem (5) NC hvert år i disiplinen Blackball. 

2. Distanser: 

a. 4 (puljespill og dobbelcup)

b. 5 (enkelcup)

c. 6 (finale) 

3. Spilleform:

a. Ved flere enn 16 deltakere spilles enkelcup.

b. Ved flere enn 8 og 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup (16-4).

c. Ved 8 eller færre deltakere spilles puljespill.

4.Deltakelse: NC er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår: 

a. Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b. Innehar gyldig lisens i NB.

c. 4. divisjonsutøvere (Pool) har ikke anledning til å delta i NC Blackball.

5.Påmelding: 

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 torsdag.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

6. Startavgift: 

a. Alle deltakere, menn                                               Kr. 300,-

b. Kvinner, Ungdom U17/U19, Student og Honnør               Kr. 200,-

7. Ranking: 

a. NC gir rankingpoeng.

b. Ranking består av fem (5) NC og ett (1) NM og alle turneringer er tellende.

8. Seeding: I forbindelse med sesongens første turnering (NM eller NC) seedes et antall utøvere etter sluttranking fra sesongen før, og deretter etter gjeldende Blackballranking.

9. Premier:

a. Premier i enkeltturneringer er arrangørs ansvar.

b. Sesongvinner NC tildeles gravert premie (pokal, statuett, krystall, glass etc.).

10. Turneringsleder: Nasjonalt godkjent turneringsleder.

 

10.12.67 – Pool, Juniorliga

Inntil videre arrangeres ikke Juniorliga, men konkurranseformen kan tas opp igjen ved et senere tilfelle. Reglementet blir inntil videre stående i TBR.

3. Spillform Spilleform:

 

10.12.78 – Snooker NC

1. Disipliner: Det arrangeres 5 (fem) 3 (tre) NC hvert år i disiplinen 15 Rød.

2. Distanser:

a. 2 (innledende dobbelcup eller puljespill)

3. Spillform Spilleform:

a. Arrangeres i form av puljespill (1, 2, 4, 8 eller 16 puljer) med avsluttende … puljespill.

b. Hvis antallet tilgjengelige bord, antallet deltakere og den tid som står til rådighet tilsier at det ikke er mulig å gjennomføre turneringen fordelt på stipulert antall puljer, skal turneringen innledes med dobbelcup (16-4, 24-8, 32-8, 48-16 eller 64-16).

4c. 4. divisjonsutøvere (Pool) har … Snooker

5. Påmelding: 

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 torsdag.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

6. Startavgift:

a. Alle deltakere, menn                                        Kr. 250,- 300,-.

b. Kvinner, ungdom U17/U19, studenter og honnør        Kr. 150,- 200,-.

7. Ranking:

b. Ranking består av femtre NC (inkl. Masters), tre RT og to NM hvorav … enhver tid og alle turneringer er tellende.

8. Seeding: I forbindelse med sesongens første turnering (NM, NC eller RT) seedes ett antall utøvere etter sluttranking fra sesongen før, og deretter etter gjeldene ranking i Snooker.

 

10.12.9 – Snooker RT

1. Disipliner: Det arrangeres tre (3) RT hvert år i disiplinen 15 Rød. Dersom antall tilgjengelige bord, antall deltakere og den tiden som står til rådighet tilsier at det ikke er mulig å gjennomføre turneringen med 15 Rød, kan RT arrangeres i disiplinen 6 Rød.

2. Distanser: 

a. 2 (innledende dobbelcup eller puljespill)

b. 3 (avsluttende enkelcup)

3. Spilleform:

a. Ved flere enn 16 deltakere spilles enkelcup eller dobbelcup (24-8 alt. 32-8).

b. Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup (16-4) eller puljespill.

4. Deltakelse: RT er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

a. Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b. Innehar gyldig lisens i NB.

c. 4. divisjonsutøvere (Pool) har ikke anledning til å delta i RT Snooker.

5. Påmelding: 

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 torsdag.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

6. Startavgift: 

a. Alle deltakere, menn                                               Kr. 250,-

b. Kvinner, ungdom U17/U19, studenter og honnør        Kr. 150,-

7. Ranking: 

a. RT gir rankingpoeng.

b. Ranking består av tre NC, tre RT og to NM og alle turneringer er tellende.

8. Seeding: I forbindelse med sesongens første turnering (NM, NC eller RT) seedes ett antall utøvere etter sluttranking fra sesongen før, og deretter etter gjeldene ranking i Snooker.

9. Premier: Premier i enkeltturneringer er arrangørs ansvar.

10. Turneringsleder: Regionalt godkjent turneringsleder.

 

10.13.1 – Carambole, andre individuelle turneringer

2. NBs medlemsklubber … ikke-sanksjonerte turneringer som ikke trenger godkjenning.

3. I tillegg kan … søke om sanksjon godkjenning for … nivå.

 

10.13.2 – Pool, Topp 8 Elite

3. Spillform Spilleform:

 

10.13.3 – Pool, Elitekvalik

3. Spillform Spilleform:

4d. Innehar en kvalikplass fra 1. Divisjon basert på ranking etter alle RT, DM og NM. Antallet utøvere … regionens antall starter i RT, i prosentforhold … antallet regionale starter (inkluderer ikke starter i DM og NM) i divisjonen nasjonalt.

5.Påmelding: 

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 torsdag.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

e. Elitekvalik arrangeres normalt i direkte tilslutning til sesongens siste NM, på samme plass og på søndagen. Da resultat fra siste NM kan ha betydning for hvilke utøvere som får delta i Elitekvalik, gjelder p. 5a. for de utøvere som allerede er kvalifisert, mens pp. 5b.-5d. ikke gjelder om utøvere fortsatt kan kvalifisere seg til kvalik via resultat i siste NM.

6. Startavgift: Alle deltakere        Kr. 300,- 330,-.

9. Utøver som kvalifiserer seg for Elite påfølgende sesong må betale årsavgift.

 

10.13.4 – Pool, Divisjonsmesterskap 1. Divisjon

3. Spillform Spilleform:

5. Påmelding: 

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 torsdag.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

6. Startavgift:

a. 1. divisjonsutøvere … 1. divisjonsavgift                        Kr. 400,- 440,-.

b. Kvinner, ungdom U17/U19, studenter og honnør                Kr. 300,- 330,-.

9. Premier:

c. Pengepremier totalt Kr. 6.000,- 4.800,-:

5. plass Kr.    300,-.

 

10.13.5 – Pool, Divisjonsmesterskap 2. Divisjon

3. Spillform Spilleform:

b. Ved 16 … spilles dobbelcup (16-4) eller puljespill.

5. Påmelding: 

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 torsdag.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

6. Startavgift:

a. 2. divisjonsutøvere … 2. divisjonsavgift                        Kr. 300,- 330,-.

b. Kvinner, ungdom U17/U19, studenter og honnør                Kr. 200,- 220,-.

 

10.13.6 – Pool, 4. Divisjon

3. Spillform Spilleform:

a. Ved flere enn 16 deltakere spilles dobbelcup (16-4 el. 32-8).

b. Ved 16 eller færre flere enn 8 deltakere spilles dobbelcup (16-4 el.32-8) eller puljespill.

b. Ved 8 eller færre deltakere spilles puljespill.

c. Ved spill i to puljer spilles sluttspill i form av finale og plasseringsmatcher.

 

10.13.7 – Snooker Masters

1. Disiplin: Det arrangeres én Masters hvert år i disiplinen 15 Rød.

2. Distanser: 

a. Minimum best av fem (5) (innledende dobbelcup eller puljespill)

b. Minimum best av syv (7) (avsluttende enkelcup)

3. Spilleform: Arrangeres i form av puljespill med avsluttende enkelcup i fra kvartfinale.

4. Deltakelse: Masters er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

a. Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b. Innehar gyldig lisens i NB.

c. Er plassert topp 16 basert på gjeldende ranking ved turneringstilfellet.

5. Påmelding: 

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 torsdag.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

6. Startavgift: Alle deltakere                                             Kr. 400,-

7. Ranking: Masters gir ikke rankingpoeng.

8. Seeding: 4 utøvere seedes etter gjeldende ranking i Snooker (NM, NC og RT).

9. Premier: Pengepremier totalt Kr. 4.000,-:

1. plass Kr. 2.000,-.

2. plass Kr. 1.000,-.

3. plass Kr.    500,-.

10. Turneringsleder: Nasjonalt godkjent turneringsleder.

 

10.13.78 – Snooker, andre individuelle turneringer

1. NB arrangerer kun Norgesmesterskap og Norgescup i Snooker.

21. NBs medlemsklubber … ikke-sanksjonerte turneringer som ikke trenger godkjenning.

3. I tillegg kan … om sanksjon godkjenning for å … nivå.

 

10.14.2 – Pool

3. Spillform Spilleform:

4d. 4. divisjonsutøvere (Pool) har … NM lag.

5. Påmelding: 

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 torsdag.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

6. Startavgift:

a. Alle lag (per utøver) Kr. 300,- (eks.: et lag med 3 utøvere = Kr. 900,)Kr. 1.000,-.

b. I forbindelse … lag, som har oppfylt de særlige vilkår som publiseres i forbindelse med innbydelse.

8. 8 eller 16 lag … fjorårets resultater. For at et lag skal seedes basert på fjorårets resultat må a) minst to utøvere være de samme som inngikk i laget året før og minst en utøver må være Elite-utøver, eller b) minst en utøver må være den samme som inngikk i laget året før, og minst to utøvere må være Elite-utøvere.

 

10.14.3 – Snooker

2. Distanser:

a. Minimum best av tre (3)2 (innledende dobbelcup eller puljespill)

3. Spillform Spilleform:

4d. 4. divisjonsutøvere (Pool) har … NM lag.

5. Påmelding: 

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 torsdag.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

6. Startavgift: a. Alle lag                Kr. 900,- 600,-.

 

10.15.3 – Pool, Norsk Mesterskap for fritidsklubber og skoler

3. Spillform Spilleform:

6. Startavgift:

a. Alle lag, uansett klasse                Kr. 200,- 250,-.

b. Ved påmelding av 1 lag i hver klasse        Kr. 700,- 900,- totalt.

 

11.1.2 – Landslagskontrakt

4. I forbindelse med nominering til et norsk landslag må statsborgerskap kontrolleres.

a. Carambole (basert på regler i CEB/UMB):

i. Alle utøvere, uansett alder og kjønn, må være norske statsborgere hvis de har et ønske om år representere Norge ved internasjonale turneringer og mesterskap.

b. Pool (basert på regler i EPBF/WPA):

i. Ungdom U19 eller yngre gis dispensasjon av EPBF for deltakelse i EM hvis de kan dokumentere at de er fast bosatt i Norge.

ii. Seniorer og veteraner må være norske statsborgere hvis de har et ønske om å representere Norge ved internasjonale turneringer og mesterskap.

c. Snooker (basert på regler i EBSA/IBSF):

i. Alle utøvere, uansett alder og kjønn, må være norske statsborgere hvis de har et ønske om å representere Norge ved internasjonale turneringer og mesterskap.

ii. Utøver får ikke ha representert et annet land de siste tre årene før aktuell turnering / mesterskap.

iii. Hvis en utøver har dobbelt statsborgerskap kan denne velge hvilket land å representere, men skall ikke ha representert det andre landet de siste tre årene før aktuell turnering/mesterskap.

iv. I forbindelse med Nordisk Mesterskap i Snooker gjøres unntak fra reglene c.i-iii. ovenfor; utøver som er registrert med fast bosted i Norge kan representere Norge ved Nordisk Mesterskap.

 

12 – Disiplinære instanser, rettsvei og straffesaker sanksjonering

Kapittelet omhandler disiplinære instanser, rettsvei og straffesaker.

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

12.1 - Ansvars- og gyldighetsområde

12.2 - Generelt om straffsanksjoner

12.3 - Gjentatte lovbrudd

12.4 – Disiplinærutvalgsaker og klage

12.5 - Annulering avDisiplinærutvalgets behandlingvedtak

12.6 - Benådning

12.7 - Passiv medvirkning

12.8 - Straffekatalog

 

12.1 – Ansvars- og gyldighetsområde

1. Det vises … straffebestemmelser.

 

12.1.1 – Lovbrudd i klubb

2. Straff Sanksjon kan … utelukking.

4. Hvis en … blir straffet sanksjonert av et … omfang av straffen sanksjonen.

 

12.1.2 – Lovbrudd i regionalt forbund

2. Straff Sanksjon kan … utelukking.

4. Hvis en … blir straffet sanksjonert av et … omfang av straffen sanksjonen.

 

12.1.3 – Overtredelse/lovbrudd mot NB

2. Straff Sanksjon kan … utelukking.

4. Hvis en … blir straffet sanksjonert av et … omfang av straffen sanksjonen.

 

12.1.4 – Ekstra straff sanksjonering

1. Det er ikke … straffe sanksjonere noen … . Annet ledd … ekstra straff sanksjonering.

 

12.2 – Generelt om straff sanksjoner

Kapittelet omhandler generelle regler vedrørende straff sanksjoner.

 

 

12.2.1 – Straff Sanksjoner som avskrekkende middel

1. Straff Sanksjoner av … brudd. En bestraffnings sanksjonerings art … . For at en bestraffning sanksjonering … , må straffen sanksjonen … nok. En straff sanksjon … utjevnet.

2. Tilrettevisning, … også klubber straffes sanksjoneres med … utelukking.

3. Bøter … forbund. Klubber … straffesanksjonstiltak … opprettholdes.

 

12.3 – Gjentatte lovbrudd

1. Hvis … straffsanksjoneringsbar … forseelse. Det … lovbrudd.

2. I en slik situasjon vil:

a. straffen sanksjonen dobles, og

b. for en tredje straffsanksjoneringsbar handling … uker.  

 

12.4 – Disiplinærsaker og klage Disiplinærutvalg

Kapittelet omhandler disiplinærsaker og klage de bestemmelser som gjelder for disiplinærutvalgets tilsetting og sammensetning, men også de regler som styr utvalgets handlinger og ansvar.

 

 Se mer informasjon i underkapitlene:

 

12.4.1 – Første instans – Disiplinærutvalget Formål

12.4.2 – Klagefrist Oppgaver og mandat

12.4.3 - Andre instans - styret i NB Tilsetting

12.4.4 – Sammensetning

12.4.5 – Inhabilitet

 

12.4.1 – Første instans - Formål

1. Displinærutvalget velges av Norges Biljardforbund sitt ting. Utvalget skal bestå av en leder, to     medlemmer og en vara. Styremedlemmer i NB kan ikke velges inn i disiplinærutvalget.

2.Når noen rapporterer om et brudd, en hendelse eller et brudd blir kjent, eller i forbindelse med protest, må displinærutvalget sende et skriftlig varsel til den berørte med trussel om straff. 

3.Brevet må indikere hva slags brudd det dreier seg om, og hvor og når det hele skal ha skjedd. Hvilke regler og forskrifter som den straffbare handlingen krenker trenger ikke fremgå. 

4.I tilfelle at berørte er av den oppfatning at han ikke har begått den straffbare handlingen som han er siktet før, eller ikke på den måten som beskrevet, kan han anke trussel om straff innen 14 dager (basert på datoen for forsendelse). Hvis han ikke gjør dette skal dette tydes slik at berørte har akseptert skyld og indikert straff blir påføres.

5.Hvis en skriftlig anke er sendt inn (må ledsages av all dokumentasjon til støtte for berørtes oppfatning, for eksempel skriftlige uttalelser fra vitner), så begynner en prosess. Displinærutvalget må gå gjennom alle dokumenter som er relevante for hendelsen og bestemme om straffetiltak skal pålegges, eller ikke.

6.Om straffetiltak er pålagt kan berørte innen 14 dager (basert på datoen for forsendelse) anke til andre instans, NBs styre. Den berørte må i detalj liste hvilke krav på rettelser som han ønsker. Samtidig med anken må avgift for dette innbetales til NB.

1.De internasjonale organisasjonene i biljard (WCBS, CEB/UMB, EPBF/WPA og EBSA/IBSF/WPBSA) etablerer og administrerer vedtekter, regler og bestemmelser som NB må forholde seg til.

2.Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) etablerer og administrerer regelverk som NB må forholde seg til.

3.Alle NBs organisasjonsledd på regional og lokal nivå, alle ledere, funksjonærer og utøvere som er medlemmer og/eller innehar lisens/avtale utstedt av NB eller dens medlemmer, må også forholde seg til det regelverk som etableres og administreres av de internasjonale biljardorganisasjonene og NIF. I tillegg må de også forholde seg til NBs vedtekter, regler og bestemmelser.

4.Brudd mot spilleregler og turneringsbestemmelser i forbindelse med turnering skal behandles direkte av;

a.Dommer (eller motstander når match ikke overvåkes av dommer)

b.Hoveddommer (når dommer savnes eller når utøver ikke er enig i dommerens avgjørelse (protest))

c.Turneringsleder (når dommer/hoveddommer savnes eller når utøver ikke er enig i dommerens/hoveddommerens avgjørelse (protest))

d.Jury (når utøver ikke er enig i turneringslederens avgjørelse (protest))

5.NBs disiplinærutvalg (DU) skal behandle alle saker som kommer til utvalgets kjennskap, hvor vedtekter, regler og/eller bestemmelser har blitt krenket av part som omfattes av NB og dens organisasjonsledds virksomhet. Dette inkluderer saker som allerede er behandlet av turneringsleder og jury i forbindelse med turnering.

6.Saker som omfattes av NIFs straffebestemmelser skal behandles av NIFs lov- og domsutvalg og appellutvalg, §11-11.

7.Overtredelser av bestemmelser om doping, jf. NIFs lov kapittel 12, behandles ikke av DU.

 

12.4.2 – Klagefrist Oppgaver og mandat

1. Det er alltid mulig å anke en straff, uavhengig av art og omfang.

2. I forbindelse med en anke må en avgift betales uavhengig av om det dreier seg om en anke til NBs styre.

3. Hvis frist overskrides i forbindelse med anken og/eller tilhørende avgift, skal det anses at det ikke finnes noen anke, og at straffen har blitt akseptert.

1.DU skal behandle klager når utøvere, funksjonærer, arrangører, klubber og/eller ledere har opptrådt i strid med gjeldende regelverk:

a.Idrettens regelverk, vedtak eller alminnelig god oppførsel,

b.Gjeldende turneringsbestemmelser og regler (TBR), som gir hjemmel for sanksjoner ved overtredelser.

2.Alminnelige disiplinærforføyninger og sanksjoner basert på TBR må ikke tildeles uten at saken er undergitt en forsvarlig saksbehandling, hensett til forseelsens art og alvorlighet, graden av skyld og reaksjonens strenghet.

3.I særlige tilfeller kan Idrettsstyret godkjenne andre sanksjoner inntatt i TBR.

4.NB kan ikke ha egne straffebestemmelser. Alle nasjonale, regionale og lokale organisasjonsledd i biljard må forholde seg til NIFs lov §§11-3 til 11-19.

5.NB kan ikke ha egne dopingbestemmelser. Alle nasjonale, regionale og lokale organisasjonsledd i biljard må forholde seg til NIFs lov §§12-1 til 12-22 og WCBS Anti-Doping Rules.

6.Når det gjelder samarbeid mellom idrettslag/enkelte idrettsutøvere og næringslivet, respektive markeds- og rettighetsbestemmelser, forholder seg NB til NIFs lov §§13-1 til 13-4, respektive §§14-1 til 14-6. Det kan bli aktuelt for DU å behandle saker som oppstår basert på bestemmelsene i NIFs lov kapittel 13 og 14, respektive i TBR.

 

12.4.3 – Andre instans – styret i NB Tilsetting

1. Vedtak av displinærutvalget kan ankes til styret i NB innen 14 dager (basert på datoen for forsendelse). Samtidig med anken må avgift for dette innbetales til NB, og kopi av betalt gebyr skal vedlegges.

2. I tilfelle vedtak av displinærutvalget ankes skal styret i NB vurdere saken som siste instans.

3. Styremedlemmer som har deltatt i beslutningsprosessen i første instans har ikke rett til å stemme.

4. Vedtak i styret blir tatt med simpelt flertall, og det er ikke mulig å stemme blankt. I tilfelle av stemmelikhet er det lederens stemme som avgjør. I tilfelle av likt antall stemmer er det presidentens stemme som avgjør.

1.DU oppnevnes av styret i NB.

2.Medlemmer og varamedlemmer i DU oppnevnes for en tingperiode om gangen.

 

12.4.4 – Sammensetning

1.DU skal bestå av én (1) leder, to (2) medlemmer og to (2) varamedlemmer.

2.Begge kjønn skal være representert i DU. Dette gjelder så vel medlemmer i DU og varamedlemmer.

3.Medlemmer og varamedlemmer bør alle representere forskjellige grener, klubber og regioner, og dermed bidra til at vedtak blir fattet med bredere erfaringsgrunnlag og forankring i medlemsmassen. På slik måte kan DU også bedre unngå at inhabilitet medfører at DU ikke blir vedtaksfør.

4.Medlem i DU kan ikke samtidig inneha verv i styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg eller revisor.

5.DU arbeider i henhold til bestemmelsene i NIFs lov kapittel 11 og 12 respektive TBR 12.4 til 12.8 og er ikke underlagt de styrende organers instruksjonsmyndighet.

 

12.4.5 – Inhabilitet

1.Generelt gjelder inhabilitetsreglene i NBs lov, §10,

2.Oppnevnt medlem/vara i DU får ikke tilrettelegge grunnlag for en avgjørelse eller treffe avgjørelse når vedkommende anses å være inhabil.

 

12.5 – Annullering av vedtakDisiplinærutvalgets behandling

1. Dersom styret mener at en beslutning om straff er tatt i strid med gjeldende regler (eller basert på tolkning av disse) av første eller andre instans, blir vedtak satt til side og saken (med henvisning til de regler som er blitt neglisjert) blir sendt tilbake til den instans som anses å ha gjort feil.

2. I en slik situasjon må vedkommende instans revurdere saken på nytt.

Kapittelet omhandler de bestemmelser som gjelder for disiplinærutvalgets behandling av saker som kommer til utvalgets kjennskap, hvor regelverk har blitt krenket av part som omfattes av NB og dens organisasjonsledds virksomhet. Saker som omfattes av NIFs straffebestemmelser og overtredelser av bestemmelser om doping skal ikke behandles av DU.

 

 Se mer informasjon i underkapitlene:

12.5.1 – Sanksjonerbare overtredelser

12.5.2 – Skyld

12.5.3 – Forsøk og medvirkning

12.5.4 – Sanksjoner som kan ilegges

12.5.5 – Rett til protest og anmeldelser

12.5.6 – Saksbehandling

12.5.7 – Begrunnelse-grunnlag for avgjørelse

12.5.8 – Varsling

12.5.8 – Sanksjonens ikrafttreden

 

12.5.1 – Sanksjonerbare overtredelser

1.Sanksjon etter dette reglement kan ilegges dersom en person eller klubb bryter mot TBR og Idrettens barnerettigheter – bestemmelser om barneidrett (NIFs barneidrettsbestemmelser), eller unnlater å etterkomme avgjørelser avsagt med hjemmel i dette sanksjonsreglementet.

2.I tillegg kan følgende forhold sanksjoneres etter dette reglementet:

a)Upassende oppførsel mot utøvere, dommere, trenere, publikum eller andre. Det samme gjelder opptreden i anledning av konkurranse eller trening som kan skade biljardsporten eller biljardsportens anseelse.

b)Arrangement av eller deltakelse i konkurranse eller organisert trening med diskvalifisert eller ekskludert klubb eller klubbmedlem i NB.

c)Unnlatelse av umiddelbar bortvisning fra konkurranse eller trening av person som bærer eller viser flagg, banner, eller annet med tekst eller symbol som er egnet til å true, fornærme eller håne en person på grunnlag av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion, livssyn eller seksuell legning.

d)Utestengelse uten saklig grunn fra konkurranse, trening eller annen biljardaktivitet, eller annen usaklig forskjellsbehandling innen sporten av person på grunnlag av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion, livssyn eller seksuell legning.

 

12.5.2 – Skyld

1.For at sanksjoner skal kunne ilegges må det foreligge forsett eller uaktsomhet.

2.For at sanksjoner skal kunne ilegges en klubb må en som har handlet på vegne av klubben ha utvist slik skyld som nevnt i punkt 1. Det stilles likevel ingen krav til skyld hos klubb der det er tale om å ilegge sanksjoner for overtredelser begått av publikum. Manglende kjennskap til idrettens regelverk eller bestemmelser gitt i medhold av dette, er ikke sanksjonsbefriende eller sanksjonsnedsettende.

 

12.5.3 – Forsøk og medvirkning

1.Forsøk likestilles med fullbyrdet forgåelse, dog slik at forsøk kan sanksjoneres mildere.

2.Medvirkning rammes med mindre det motsatte er bestemt.

 

12.5.4 – Sanksjoner som kan ilegges

1.Sanksjoner som kan anvendes er:

a)Tilsnakk.

b)Advarsel.

c)Bortvisning.

d)Diskvalifikasjon.

e)Tap av plassering/resultat/poeng.

f)Bot oppad begrenset til kr. 5 000 pr person og 25 000 pr klubb.

g)Utelukkelse jfr. NIFs lov 11-7 bokstav e) fra deltakelse i et bestemt tidsrom eller et bestemt antall konkurranser. Utelukkelse kan besluttes slik at den helt eller delvis sones i terminfestet konkurransesesong.

2.Valg av sanksjon:

a)DU skal fastsette den sanksjon den finner rimelig sett i forhold til forholdets alvor og graden av skyld.

b)Flere sanksjoner kan anvendes samtidig.

c)I tilfeller av gjentakelse bør sanksjonen skjerpes.

d)Manglende kjennskap til idrettens regelverk eller bestemmelser gitt i medhold av dette, tilsier ikke at sanksjoner lempes.

e)Sanksjoner skal løpende harmoniseres med NIFs lover og regelverk.

3.Som grunnregel gjelder at:

a)En dommer kan benytte seg av tilsnakk og advarsel med poengtap (alternativt at motstander får plusspoeng), som virkemiddel.

b)En hoveddommer kan i tillegg til tilsnakk og advarsel med poengtap, også idømme tap av match.

c)En turneringsleder kan benytte seg av alle nevnte virkemiddel og i tillegg også diskvalifisere utøvere.

d)Bøter og midlertidig utelukkelse er eksempel på virkemiddel som kun kan idømmes av DU.

e)Alle straffesaker som leder til grovere straffer, behandles av NIFs lov- og domsutvalg, respektive NIFs appellutvalg.

 

 

 

12.5.5 – Rett til protest og anmeldelser

1.Så vel enkeltpersoner som klubber og vedkommende arrangør kan anmelde brudd på gjeldende TBR og Idrettens barnerettigheter – bestemmelser om barneidrett (NIFs barneidrettsbestemmelser).

2.Når DU finner grunn til det, kan det selv ta opp forhold til behandling.

3.Forbundsstyret i NB kan pålegge DU å ta opp et forhold.

 

12.5.6 – Saksbehandling

1.Protest/klage på forhold regulert i TBR behandles og eventuelt avgjøres slik dette foreskriver, normalt sett på stedet av dommer, hoveddommer, turneringsleder, jury, ansvarlig representant fra arrangørklubb og/eller eventuelt en representant fra forbundet. Grunnlag for protest/klage er gitt i TBR §10.2.4 og §13.3.1, respektive i reglene for de forskjellige grenene.

2.DU kan henlegge/avvise en protest/anmeldelse i følgende tilfeller:

a)        Der det er åpenbart at det ikke foreligger noe sanksjonerbart forhold.

b)        Der den ikke gjelder forhold underlagt dette reglement.

c)        Der det påståtte sanksjonerbare forholdet er av en helt uvesentlig karakter.

d)        Der den er fremsatt av andre enn dem som er anmeldelsesberettigede etter 12.5.5 i dette reglementet.

3.Protesten/anmeldelsen skal være skriftlig og må inngis innen tre dager etter at den berørte ble eller burde ha blitt kjent med forholdet. Anmeldelsen skal sendes per e-post eller på annen etterviselig måte til DU.

4.Enhver sak skal avgjøres så raskt som mulig. DU skal påse at saken under forberedelsen ikke forsinkes ugrunnet og kan i den forbindelse sette frister og foreta annen forberedende saksbehandling.

5.DU skal snarest sende kopi av anmeldelsen/protesten til den anmeldelsen/protesten er rettet med en rimelig frist for svar, 3 uker. Gjelder saken en klubb skal klubbens styreleder, med kopi til hele klubbens styre, tilskrives. Gjelder saken et klubbmedlem/utøver under 18 år, skal dette sendes utøverens foreldre/foresatte.

6.DU kan, på eget initiativ eller etter begjæring fra den saken gjelder, beslutte at det skal holdes muntlig forhandling.

7.Holdes muntlig forhandling, skal den som kan bli ilagt sanksjoner ha adgang til å være tilstede. Gjelder saken et klubbmedlem/utøver under 18 år, har utøverens foreldre/foresatte rett til å være tilstede. En klubb skal være representert ved styrets leder eller et annet styremedlem med fullmakt fra styret.

8.Saker etter dette reglement avgjøres i DU.

9.DU kan velge å sende en sak videre til forbundsstyret dersom DU anser at det er behov for det, eller dersom habilitetshensyn tilsier det.

10.Mener DU og forbundsstyret at det bør anvendes sanksjoner som overskrider maksimumsbestemmelsen i 12.5.4, punkt 1 og/eller forholdet kan omfattes av straffebestemmelsen i NIFs lov, skal saken anmeldes som straffesak iht. NIFs lov kapittel 11 og behandles i NIFs lov- og domsutvalg.

 

12.5.7 – Begrunnelse - grunnlag for avgjørelse

1.DU skal påse at saken er forsvarlig belyst og at partene gis anledning til å uttale seg skriftlig før avgjørelse i saken tas.

2.DU kan bare bygge sin avgjørelse på de bevis som foreligger i saken.

3.DU kan innhente opplysninger fra vitner, den (klubb eller utøver) som er ilagt sanksjoner, eller fra anmelder.

4.Avgjørelsen skal begrunnes skriftlig.

 

12.5.8 – Varsling

1.Avgjørelsen skal meddeles partene per e-post eller på annen etterviselig måte. Hvis anmeldelsen/protesten er nedlagt av en tredje part, skal avgjørelsen meddeles denne på samme måte. Gjelder saken en klubb skal klubbens styreleder, med kopi til hele klubbens styre, tilskrives. Gjelder saken et klubbmedlem/utøver under 18 år, skal dette sendes utøverens foreldre/foresatte.

 

12.5.9 – Sanksjonens ikrafttreden

1.Sanksjonen trer i kraft når saken er endelig avgjort. Eventuell suspensjon går til fradrag i sanksjonen.

2.Soning av sanksjon regnes kun i den tid den dømte er medlem i NB medlemsklubb. Ved utmeldelse blir soning utsatt og løper videre ved en eventuell innmeldelse.

 

12.6 – Gjenopptakelse og Benådning

1. En søknad om nåde må sendes skriftlig til NBs styre.

2. Hvis det dreier seg om en suspensjon, kan saken tidligst behandles etter minst halvparten av suspenderingen har utløpt.

1.Til fordel for den som er ilagt sanksjon kan en sak – som ellers er endelig avgjort – gjenopptas når det fremkommer nye bevis som man antar ville ha medført et annet resultat.

2.Begjæring om gjenopptakelse sendes den myndighet som sist har avgjort saken. Gjenopptakelsessaken behandles som ny sak.

3.Forbundsstyret kan etter søknad, når særlige omstendigheter taler for det, gi benådning i sanksjonssaker.

 

 

 

12.7 – Passiv medvirkning Loggføring og presedens

1. Uansett type lovbrudd er det oftest ikke bare selve lovbryteren som er skyldig, men også den som er ansvarlig for kontroll og varsling av brudd.

2. I slike tilfeller blir også passiv medansvarlig straffet, men i mindre grad (omtrent halvparten).

1.DU skal loggføre alle brudd på regelverk som blir rapportert i forbindelse med NBs og dens organisasjonsledds virksomhet.

2.DU skal også loggføre alle brudd på regelverk som blir rapportert i forbindelse med virksomhet som organiseres av overordnet organisasjonsledd i biljard, og som vedrør utøver, funksjonær, og/eller leder tilhørende NB eller dens organisasjonsledd.

3.Logg skal inneholde;

a)For- og etternavn på den person (eller navn på klubb eller tilsvarende, hvis regelbruddet ikke er laget av enkeltperson) som har gjort seg skyldig til regelbrudd.

b)Klubbtilhørighet eller tilsvarende.

c)Regelbruddets art og omfang.

d)Hva slags disiplinærforføyning som regelbruddet eventuelt har resultert i.

e)Eventuell videre behandling i henhold til §§ 12.5.5-12.6.

4.Avgjørelser setter en standard for hvordan lignende saker kan håndteres.

 

12.8 – StraffeSanksjoner

1. Uspesifiserte … i denne katalogen oversiktende straffesatsersanksjoner … gir. Med andre … straffekatalogen oversikten. Det finnes 67 (sekssyv) forskjellige … omfang: 

a. Tilsnakk

i. Utøver … blir straffetsanksjonert.

b. Advarsel

iii. Eksempler … advarsel:

• benyttelse asv utstyr som ikke er godkjent

c. Bortvisning

i. Person(er) blir bortvist fra arena, lokale, møte, ting eller tilsvarende grunnet negativ atferd.

ii. Eksempler på forseelser som kan føre til bortvisning:

Ikke rett til tilstedeværelse

Forstyrrende av aktivitet

Uoppfordret innblanding  

Nekte å adlyde instruksjon fra funksjonær eller arrangør

Røyking, inntak av alkohol

c.d. Diskvalifikasjon

iv. Diskvalifikasjon … ytterligere straffeforfølgelsesanksjonering (f.eks. … suspensasjon, etc.)

d.e. Bøter

i. Bøter … for straffsanksjon (tilsnakk, advarsel og/eller diskvalifikasjon).

e.f. Midlertidig utelukkelse

f.g. Eksklusjon

i. Eksklusjon … for straffsanksjon og … konsekvenser.

ii. En slik straffsanksjon … vurdering.

2. Forbudt, … tillatelse:

c. Utelukkelse … til 24 3 måneder.

3. Deltakelse … uautorisert utøver:

c. Utelukkelse … opp til 12 3 måneder.

d. Obligatoriske straffsanksjoner i detalj:

iii. Involvering av uautorisert* utøver … erklæring.

(Begrepet uauktorisert utøver inntreffer når … og er; 

4. Etterpåmelding, … planlegging:

c. Obligatoriske straffsanksjoner i detalj:

5. Organisering … sanksjon godkjenning:

c. Utelukkelse … funksjonær opp til 3 måneder.

6. Brudd på kleskode: 

c. Obligatoriske straffsanksjoner i detalj:

7. Atferd som … anseelse:

b. Fra suspensjon utelukkelse opp til 3 måneder til … spillerlisens. og for … sin funksjon.

c. Forbud for funksjonær i å utøve sin funksjon, og/eller eksklusjon (se 1.g. ovenfor).

8. Usportslig … av spill:

d. Utelukkelse opp til 3 måneder av utøveren eller for … sin funksjon.

e. Forbud for funksjonær i å utøve sin funksjon, og/eller eksklusjon (se 1.g. ovenfor).

9. Røyking, inntak av alkohol:

c. Obligatoriske straffsanksjoner i detalj:

13. Falsk … standpunkt:

b. Utelukkelse av utøver/funksjonær fra 1 til 24 3 måneder.

c. Eksklusjon (se 1.g.ovefor).

14. Forfalskning … lignende:

b. Utelukkelse … til 24 3 måneder.

c. Eksklusjon (se 1.g.ovefor).

15. Brudd på NIFs barnebestemmelser

a. Bøter fra 3.000 til 6.000 kroner

b. Midlertidig utelukkelse av ansvarlig funksjonær opp til 3 måneder.

c. Eksklusjon (se 1.g. ovenfor).

 

13.1 – Avgifter for klubb og utøver

13.1.1 – Lisensavgifter

1. Lisens for en sesong:

a.        A-lisens, for seniorspillereutøvere                        Kr. 250,- 275,-.

b.        B-lisens, for junior ungdom U17/U19                        Kr.   50,-   75,-.

c.        C-lisens, for 4. divisjonsutøvere Div. 3 spillere                Kr.   0,-.

d.        D-lisens, engangslisens for seniorspillereutøvere        Kr. 100,- 125,-.

e.        E-lisens, oppgradering fra D-lisens                        Kr. 200,- 200,-.

 

13.1.2 – Startavgifter

 

Norgesmesterskap, individuelt

2017

Carambole                     Åpen klasse

Alle deltakere, menn

350,00

Damer, ungdom U17/U19, studenter og honnør

175,00

Pool                           Åpen klasse

Elite-utøvere, menn (hvis ikke innløst eliteavgift)

800,00

1. Divisjonsutøvere

450,00

2. Divisjonsutøvere

350,00

3. Divisjonsutøvere

300,00

Damer, ungdom U17/U19, studenter og honnør

300,00

Pool, kvinner

Alle deltakere

300,00

Pool, ungdom U23

Alle deltakere

300,00

Pool, ungdom U17/U19

Alle klasser, alle deltakere

100,00

Pool, veteran O42

Alle deltakere

350,00

Pool                    Blackball

Alle deltakere, menn

400,00

Damer, ungdom U17/U19, veteraner og honnør

250,00

Snooker                      Åpen klasse

Alle deltakere, menn

350,00

Damer, ungdom U17/U19, studenter og honnør

175,00

Norgesmesterskap, lag

2017

Pool

Alle lag

1000,00

Snooker

Alle lag

600,00

NC, RT og Masters

2017

Carambole                   NC, åpen klasse

Alle deltakere, menn

300,00

Damer, ungdom U17/U19, studenter og honnør

200,00

Pool                                         Elite NC

Eliteavgift i et avdrag (senest 15. jan)

4000,00

Elite-utøvere som ikke har betalt eliteavgift

800,00

1. Divisjonsutøvere

450,00

Damer, ungdom U17/U19, studenter og honnør

350,00

Pool                                RT 1. Divisjon

1. Divisjonsavgift i et avdrag (senest 15. jan)

2500,00

1. Divisjonsutøvere som ikke har betalt 1. divisjonsavgift

330,00

2. Divisjonsutøvere

275,00

Damer, ungdom U17/U19, studenter og honnør

220,00

Pool                                 RT 2. Divisjon

2. Divisjonsavgift i et avdrag (senest 15. jan)

2000,00

2. Divisjonsutøvere som ikke har betalt 2. divisjonsavgift

275,00

3. Divisjonsutøvere

220,00

Damer, ungdom U17/U19, studenter og honnør

165,00

Pool                                    RT 3. Divisjon

3. Divisjonsavgift i et avdrag (senest 15. jan)

1500,00

3. Divisjonsutøvere som ikke har betalt 3. divisjonsavgift

220,00

Damer, ungdom U17/U19, studenter og honnør

110,00

Pool                       Blackball NC

Alle deltakere, menn

300,00

Damer, ungdom U17/U19, studenter og honnør

200,00

Snooker                       NC, åpen klasse

Alle deltakere, menn

300,00

Damer, ungdom U17/U19, studenter og honnør

200,00

Snooker                        RT, åpen klasse

Alle deltakere, menn

250,00

Damer, ungdom U17/U19, studenter og honnør

150,00

Andre turneringer

2017

Pool, Elite-kvalik

Alle deltakere

330,00

Pool Divisjonsmesterskap    1. Divisjon

Alle deltakere, menn (inngår i divisjon 1-avgift)

440,00

Damer, ungdom U17/U19, studenter og honnør

330,00

Pool Divisjonsmesterskap    2. Divisjon

Alle deltakere, menn (inngår i divisjon 2-avgift)

330,00

Damer, ungdom U17/U19, studenter og honnør

220,00

Pool, 4. Divisjon

Alle deltakere (maksimal avgift, kan være mindre)

50,00

Snooker, Masters

Alle deltakere

400,00

Andre lagturneringer

2017

Pool, Equal offense

Alle lag

1000,00

Pool, NUM

Alle lag, uansett kategori

250,00

Hvis 1 lag i hver kategori (4 lag)

900,00

 

13.1.3 – SanksjonsaAvgift for godkjenning av turnering

1. Internasjonal … i Norge. NB krever ingen sanksjonsavgift for godkjenning utover … forbund.

2. Nasjonal turnering – Kr. 600,-.

3. Regional turnering – Kr. 300,-.

4. Eventuelle turneringer som arrangeres i tillegg til den turnering som det søkes godkjenning for, må også godkjennes hvis de er åpne for deltakelse av samme utøvere som også deltar i hovedturnering.

a. Hvis det dreier seg om internasjonal deltakelse, må alle tilleggsturneringer fremgå av den søknad som via NB sendes til det internasjonale forbundet. Gebyr for tilleggsturnering fastsettes av internasjonalt forbund.

b. Avgift for godkjenning av eventuelle tilleggsturneringer i forbindelse med godkjent nasjonal turnering er Kr. 200,- per turnering.

c. Avgift for godkjenning av eventuelle tilleggsturneringer i forbindelse med godkjent regional turnering er Kr. 100,- per turnering.

 

13.1.4 – Fordelingsnøkkel for utbetaling av premiepenger

1. I forbindelse med turneringer som godkjennes av NB hvor pengepremier skal fordeles, skal NBs fordelingsnøkkel for utbetaling benyttes.

2. Dersom startavgifter og/eller sponsorinntekter er høye, kan det være aktuelt å utbetale premiepenger til flere deltakere enn fordelingsnøkkelen angir.

3. Når startavgiften er lav og premie som skal betales ut er lavere enn startavgiften, kan det være aktuelt å utbetale premier etter neste høyere fordelingsnøkkel (f.eks. 16-4 i stedet for 24-8).

 

FORDELINGSNØKKEL PREMIER

Plass

16-4

24-8

32-8

48-16

64-16

96-32

128-32

1

50,00 %

40,00 %

40,00 %

34,00 %

34,00 %

28,00 %

28,00 %

2

25,00 %

20,00 %

20,00 %

17,00 %

17,00 %

14,00 %

14,00 %

3

12,50 %

10,00 %

10,00 %

8,50 %

8,50 %

7,00 %

7,00 %

3

12,50 %

10,00 %

10,00 %

8,50 %

8,50 %

7,00 %

7,00 %

5

 

5,00 %

5,00 %

4,00 %

4,00 %

3,50 %

3,50 %

5

 

5,00 %

5,00 %

4,00 %

4,00 %

3,50 %

3,50 %

5

 

5,00 %

5,00 %

4,00 %

4,00 %

3,50 %

3,50 %

5

 

5,00 %

5,00 %

4,00 %

4,00 %

3,50 %

3,50 %

9

 

 

 

2,00 %

2,00 %

1,75 %

1,75 %

9

 

 

 

2,00 %

2,00 %

1,75 %

1,75 %

9

 

 

 

2,00 %

2,00 %

1,75 %

1,75 %

9

 

 

 

2,00 %

2,00 %

1,75 %

1,75 %

9

 

 

 

2,00 %

2,00 %

1,75 %

1,75 %

9

 

 

 

2,00 %

2,00 %

1,75 %

1,75 %

9

 

 

 

2,00 %

2,00 %

1,75 %

1,75 %

9

 

 

 

2,00 %

2,00 %

1,75 %

1,75 %

17

 

 

 

 

 

1,00 %

1,00 %

17

 

 

 

 

 

1,00 %

1,00 %

17

 

 

 

 

 

1,00 %

1,00 %

17

 

 

 

 

 

1,00 %

1,00 %

17

 

 

 

 

 

1,00 %

1,00 %

17

 

 

 

 

 

1,00 %

1,00 %

17

 

 

 

 

 

1,00 %

1,00 %

17

 

 

 

 

 

1,00 %

1,00 %

17

 

 

 

 

 

1,00 %

1,00 %

17