Mot krenkende adferd

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Retningslinjer >

Mot krenkende adferd

 

 

 

 

Logo_NBRETNINGSLINJER

 

 

Retningslinjer mot krenkende adferd

 

 

Vold, trakassering og trusler mot tilsatte og tillitsvalgte

 

 

Nulltoleranse

Vold og problematferd er et arbeidsmiljøproblem. Verken arbeidsgiver eller arbeidstaker skal akseptere handlinger fra andre som kan medføre fysiske eller psykiske skader eller på- kjenninger. Verken arbeidsgiver eller de tilsatte skal finne seg i at medarbeidere utsettes for vold, trakassering eller trusler.

 

Forebygging

Norges Biljardforbund arbeider kontinuerlig forbyggende og holdningsskapende, og setter i verk tiltak i forhold til vedtatte regler for konsekvenser fra styret.

 

Problematferd er en pedagogisk utfordring med ofte komplekse sammenhenger og bakgrunn, men uakseptabel atferd skal ikke tolereres i organisasjonen. Alle har rett på vern mot urimelig belastning i det daglige arbeidet, og helt klart vern mot vold og trusler.

 

Ingen privatsak

Å bli utsatt for vold, trusler eller trakassering er en stor påkjenning for den enkelte, og man kan lett føle skyld for situasjonen som har oppstått. Det er viktig å ha med seg at det er den som utøver problematferden som har ansvaret. Vold, trusler og trakassering er ikke en privatsak, men et arbeidsproblem som skal behandles der etter.

 

Definisjoner

Vold er enhver fysisk eller psykisk skade på person. Vold er også skadeverk på inventar og bygning.

Aktiv fysisk vold er å bruke fysisk kraft mot eller holde en person fast ved f.eks. slag, spark, dytting, lugging, kloring, biting, kvelertak, kasting av gjenstand med mer.

Aktiv psykisk vold er verbal krenking, maktutøving, systematisk fornedring, ydmyke i samvær med andre, trusler om fysisk vold og annet.

Trusler er verbalt angrep eller fysisk handling som tar sikte på å skremme eller skade en person. Dette kan være direktekontakt, med telefon på arbeid eller privat, SMS, e-post eller i sosiale medier.

Trakassering er å utsette noen for plaging, sjikane, ulempe, forfølge med krangel og lignende. Uttrykket blir ofte brukt der personer blir utsatt for mer systematiske ulemper. Trakassering kan også være skade på tilsatte sine eiendeler, f.eks. ved å stikke hull på den tilsatte sine dekk på bil eller sykkel, ripe bil og annet.

 

 

 

Aktuelle lover

Arbeidsmiljøloven

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62

Kap 4 Krav til arbeidsmiljøet

 § 4-1 Generelle krav til arbeidsmiljøet

 § 4-2 Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling

 § 4-3 Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet

 

Kap 5 Registrerings- og meldeplikt

 § 5-1 Registrering av skader og sykdom

 § 5-2 Arbeidsgivers varslings- og meldeplikt

 

Kap 6 Verneombud

 § 6-2 Verneombudets oppgaver

 § 6-3 Verneombudets rett til å stanse farlig arbeid

 

Kap 7 Arbeidsmiljøutvalg

 § 7-2 Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver

 

Straffeloven har flere paragrafer som regulerer og blir brukt når offeret blir påført skade som fører til sykdom eller at man blir arbeidsufør i over 2 uker (§229), eller når det blir utøvet vold mot offentlige personer (§127).

 

Beredskapsgruppe

Norges Biljardforbund har etablert en beredskapsgruppe på 3 personer. Dette er Arbeidsutvalget som består av Presidenten og Visepresidenten. Det tredje medlemmet er Generalsekretær.

Ved behov kan gruppen styrkes.

Ved inhabilitet i beredskapsgruppen skal en styrerepresentant inn i gruppen.

Beredskapsgruppen har taushetsplikt.

Gruppen skal rapportere og arkivere i Norges Biljardforbund sitt arkivsystem.  

 

Prosedyre for håndtering av akutte situasjoner

Tilsatte og tillitsvalgte som er utsatt for vold, trakassering eller trusler skal straks tilkalle/kontakte Presidenten selv om man tror en kan håndtere situasjonen alene.

Beredskapsgruppen trer i funksjon.

Om nødvendig blir politi kontaktet for assistanse/rådføring.

Offeret blir tatt hånd om av beredskapsgruppen.

Fageksperter blir kontaktet ved behov.

Styret får informasjon og har taushetsplikt i alle saker.

Rapport blir skrevet og blir arkivert.

 

Sosiale medier og forum

Norges Biljardforbund bruker hjemmesiden www.biljardforbundet.no og facebook til å kommunisere med organisasjonen. Det er et forum som er tilgangsstyrt på hjemmesiden, og Facebookprofilen til Norges Biljardforbund har egen administrator.

 

Norges Biljardforbund vet hva sosiale medier og forum kan skape når det gjelder trusler og trakassering. Derfor har forbundet følgende utgangspunkt og prosedyre for facebook og forum:  

 

Det skal være et mål med aktiviteten på facebook

Det skal vurderes hvilken ressursbruk, innsatsnivå og omfang forbundet skal bruke.

Det skal være avklart hvem som følger opp og hvem som er ansvarlig.

Personvern og informasjonssikkerhet er høyt prioritert.

Forbundets representanter skal ha god tone og godt språk. Vær profesjonell.

Det skal komme klart frem hva Norges Biljardforbund ønsker å slette/moderere.

Det er etiske retningslinjer som ligger til grunn for all bruk av sosiale medier og forum.

På spørsmål som krever formelle svar, skal disse gå gjennom formelle kanaler som moderert forum, brev eller e-post.

Husk at sosiale medier er en åpen kommunikasjonskanal – det du skriver kan bli sett/lest/videreformidlet av mange til mange.

Direkte spam blir fjernet umiddelbart.

Trakassering av tilsatte og tillitsvalgte blir sett på som politisak.

Vær varsom med å skille mellom offentlig og privat rolle. Du er pliktig til å skrive om du svarer som privat person eller for klubb/organisasjon.

 
Det er vanskelig å lage eksakte retningslinjer innenfor et område som utvikler seg så raskt og som på mange måter blir til underveis. Norges Biljardforbund har likevel utarbeidet disse retningslinjene og sjekkpunktene for tilsatte og tillitsvalgte og deres opptreden i sosiale medier og forum, i tillegg til hva Norges Biljardforbund forventer av hele organisasjon og medlemsklubber.  

 

 

 

Vedtatt av styret i NB - april 2014