Organisasjonsnormer

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Retningslinjer >

Organisasjonsnormer

 

 

 

 

Logo_NBRETNINGSLINJER

 

 

Organisasjonsnormer for Norges Biljardforbund

Perioden: 20. mai 2016 til første styremøte etter forbundstinget i 2018

 

Organisasjonsnormene beskriver normene for adferd og kommunikasjon i Norges Biljardforbund, som legger til grunn:

 
Formål 

Norges Biljardforbunds formål er å fremme biljardidrettene i Norge, og representere biljardidrettene internasjonalt. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

 

1.Styret i Norges Biljardforbund som øverste organ mellom forbundstingene har ansvar for å vedta, utvikle og følge opp organisasjonsnormene i perioden.

 

2.Alle tillitsvalgte, ansatte, landslagsspillere og spillere som mottar turneringsstøtte er forpliktet av organisasjonsnormene.

 

3.Alle tillitsvalgte, ansatte, oppnevnte, (herunder spillere og dommere som representerer Norges Biljardforbund og/eller mottar støtte til internasjonale konkurranser) skal vise lojalitet til organisasjonens formål, visjon og verdier.

 

4.Habiliteten skal i enhver sak ivaretas og håndteres i henhold til NIFs lov § 2-8 – Inhabilitet.

 

5.Når det er enighet om at diskusjoner skal være interne, er det en ubrytelig forutsetning at alle respekterer dette.

 

6.For å skape et åpent og trygt felleskap slik at all virksomhet preges av aktivitet og glede, konkurranse og fair play, skal den organisasjonsmessige debatten og vår adferd preges av gjensidig respekt for roller og våre verdier.

 

7.Det påhviler alle tillitsvalgte, ansatte og oppnevnte (herunder spillere og dommere som representerer Norges Biljardforbund og/eller mottar støtte til å delta i nasjonale eller internasjonale konkurranser) å skape ro og oppslutning om vedtak som fattes.

 

8.I forhold til media – inklusive sosiale medier – skal Norges Biljardforbund alltid være åpen for at det på en saklig og konstruktiv måte settes kritisk søkelys på organisasjonen og måten den utøver sin virksomhet på. Utad skal enhver bidra til at Norges Biljardforbund fremstilles på en sannferdig og saklig måte, og det pålegger den enkelte å bidra til at organisasjonen omtales på en mest mulig positiv måte. Spesielt skal det legges vekt på å unngå negativ personfokusering, å holde organisasjonsinterne diskusjoner utenfor massemediene og sosiale medier, og å unngå at personer spilles ut mot hverandre.

 

9.Dersom en person i organisasjonen har sagt, eller blir gjengitt til å ha sagt, noe som virker krenkende, uheldig eller galt, påhviler det enhver å ikke aktivt bidra til videreføring av slike saker i media. I slike tilfeller skal det tas direkte kontakt med den det gjelder, og om nødvendig konsultere nærmeste overordnede.

 

10.Forsettlig og alvorlig brudd mot noen av punktene er uakseptabelt.

 

11.Organisasjonsnormene skal sees i sammenheng med «Retningslinjer mot krenkende adferd» som ble vedtatt av Forbundsstyret 13. april 2014.

 
 

Vedtatt av styret i Norges Biljardforbund mai 2016

 

For å få tilgang til en utskriftsvennlig versjon (PDF), trykk HER.