Organisasjonsverdiene

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Virksomhetsplan > 2016-2020 > Visjon og verdier >

Organisasjonsverdiene

 

 

 

 

Logo_NBVIRKSOMHETSPLAN

 

Frivillighet
I klubbene handler frivillighet om å ta en deltakerrolle. I en slik rolle er enhver bidragsyter med på å skape et tilbud for fellesskapet.

Klubbene styres gjennom tillitsvalgte, og det bør være fokus på å utvikle lederskap og invitere medlemmene til å ta ansvar for sitt eget biljardmiljø. Frivilligheten skaper positive ringvirkninger både for den enkelte, idretten og samfunnet. De frivillige må føle seg verdsatt for å bli inspirert til å gjøre en innsats for idretten og lokalmiljøet.

I tingperioden skal det legges særlig vekt på å utvikle arbeidsmodeller som styrker den faglige kvaliteten og profesjonaliteten i tilbudet til medlemmene, men samtidig opprettholder prinsippet om styring gjennom tillitsvalgte og en kompetent og frivillig organisasjon.

Demokrati
Klubbene er frittstående og selveiende enheter, bygd på demokratiske prinsipper. Organisasjonen har fokus på at medlemmene skal høres før viktige beslutninger fattes og at flertallets avgjørelser respekteres. Samtidig blir deltakelsen på alle nivåer en viktig arena for læring og utvikling av demokratisk kompetanse. Det er viktig å utvikle lederskap og invitere medlemmene til å ta ansvar for sitt eget biljardmiljø.

Åpenhet og informasjon er sentralt for en demokratisk organisasjon. Kun da får medlemmene reell mulighet til innflytelse. Samfunnsutviklingen har de siste årene endret kommunikasjonsmulighetene og kommunikasjonsformene og skapt nye muligheter. Viljen til å benytte disse mulighetene viser tydelig hvor åpen og demokratisk organisasjonen ønsker å være.

I tingperioden skal det på alle nivåer legges særlig vekt på at de demokratiske organene fungerer etter intensjonen, og at medlemmene høres før viktige beslutninger fattes.

Lojalitet
Lojalitet er en personlig egenskap av plikttroskap eller lovlydighet, men kan også forstås som troskap til et fellesskap eller lovlig fattede beslutninger. I en frivillig organisasjon som vår blir lojalitet viktig for organisasjonens samhold og evne til å fungere i tråd med sitt formål og lovlig fattede vedtak.

For klubbene og alle andre i norsk biljard blir det viktig at lojaliteten rettes til organisasjonens formål og lovlig fattede vedtak, og ikke til personer eller grupperinger som arbeider for en særinteresse som savner demokratisk forankring.

Åpenhet er sentralt for at et medlemsdemokrati skal fungere. Lojalitet til en slik organisasjon medfører derfor samtidig et krav om åpen og ærlig dialog, herunder respekt for hvilke saker som skal legges frem for de valgte organer eller medlemmene i plenum.

I tingperioden skal det legges særlig vekt på åpenhet og respekt for flertallets avgjørelser.

Likeverd
Med likeverd menes at alle faktiske og potensielle medlemmer er like mye verdt. Det fremgår av NIFs formålsparagraf at alle skal få mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, uten å bli diskriminert på grunn av livssyn, seksuell orientering, funksjonsevne eller etnisk opprinnelse.

Det sentrale er et krav til respekt som likeverdig menneske og medlem, herunder respekt for hverandres egenart og særpreg.

I tingperioden skal det legges særlig vekt på muligheten til å utøve biljard ut fra sine ønsker og behov uten å bli diskriminert. Det skal særlig arbeides med å inkludere utviklingshemmede og mennesker med nedsatt funksjonsevne.