§ 11 Regnskaps- og revisjonsplikt mv.

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Lov > III - Økonomi >

§ 11 Regnskaps- og revisjonsplikt mv.

 

 

 

 

Logo_NBLOV FOR NORGES BILJARDFORBUND

 

 

1.Norges Biljardforbund er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som fastsettes senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Idrettsstyret kan sette en tidligere frist. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom Norges Biljardforbund har generalsekretær/daglig leder, skal også vedkommende undertegne.

 

2.Norges Biljardforbund skal engasjere revisor og følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om det ikke er forpliktet til dette etter alminnelig lovgivning.

 

3.Bankkonti skal være knyttet til Norges Biljardforbund og skal disponeres av minimum to personer i fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i fellesskap.

 

4.Norges Biljardforbund skal ha underslagsforsikring.