§ 11 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Lov > II - Tillitsvalgte og ansatte >

§ 11 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

 

 

 

 

Logo_NBLOV FOR NORGES BILJARDFORBUND

 

 

1.Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i Norges Biljardforbund vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

 

2.Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling (for eksempel møte per e-post) eller ved fjernmøte (for eksempel møte per telefon/videokonferanse). Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.

 

3.Det skal føres protokoll fra styremøter.