§ 12 Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på Biljardtinget

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Lov > IV - Ting, styre, utvalg mv >

§ 12 Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på Biljardtinget

 

 

 

 

 

Logo_NBLOV FOR NORGES BILJARDFORBUND

 

1.Forslagsrett til Biljardtinget:

a. Styret.

b. Et representasjonsberettiget organisasjonsledd.

c. Møteberettiget komité/utvalg, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

 

2.Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på Biljardtinget:

a.Styret

b.Representanter fra medlemsklubbene etter følgende skala:

1-99 registrerte medlemmer: 1 representant

100+ registrerte medlemmer: 2 representanter

 

Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, eller oppnevnt av styret

 

Representasjon beregnes etter antall aktive registrerte medlemmer i henhold til gjeldende idrettsregistrering og meddeles organisasjonen samtidig med innkallingen til Biljardtinget.

 

For representasjonsrett for idrettslag gjelder NIFs lov § 10-3 (1).

 

Biljardstyret fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av Norges Biljardforbund. Reiseutgiftsfordeling skal benyttes. Klubber som ikke stiller på Biljardtinget skal være med å dekke reiseutgifter som om de stilte med én representant.

 

3.Møterett, talerett og forslagsrett på Biljardtinget i saker som ligger innenfor utvalgets/komitéens arbeidsområde:

a.Kontrollutvalgets medlemmer

b.Valgkomiteens medlemmer

c.Ledere i øvrige tingvalgte utvalg/komitéer, eventuelt        nestleder eller medlem dersom leder er forhindret fra å møte.

 

4.Møterett og talerett på Biljardtinget:

a.Revisor, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde

b.Biljardforbundets generalsekretær

c.Representant fra NIF