§ 13 Biljardtingets oppgaver

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Lov > IV - Ting, styre, utvalg mv >

§ 13 Biljardtingets oppgaver

 

 

 

 

 

Logo_NBLOV FOR NORGES BILJARDFORBUND

 

1.Biljardtinget skal:

1.Godkjenne de fremmøtte representantene

2.Velge dirigent(er)

3.Velge protokollfører(e)

4.Velge to representanter til å underskrive protokollen

5.Godkjenne forretningsorden

6.Godkjenne innkallingen

7.Godkjenne saklisten

8.Behandle beretning for Norges Biljardforbund, herunder beretninger fra tingvalgte organer

9.Behandle

a.Biljardforbundets regnskap

b.styrets økonomiske beretning

c.kontrollutvalgets beretning

d.revisors beretning

10.Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste

11.Fastsette kontingent

12.Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett

13.Engasjere revisor til å revidere Norges Biljardforbunds regnskap.

14.Foreta følgende valg

a.Biljardstyre med president og visepresident, 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer

b.Kontrollutvalg med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

c.Representanter til Idrettstinget eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

d.Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

e.Disiplinærutvalg med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

 

President og visepresident velges enkeltvis. Medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlem(mer). Til styret velges 1. varamedlem og 2. varamedlem. Rekkefølgen avgjøres i forhold til stemmetall.

 

For regler om stemmegivningen på Biljardtinget, gjelder NIFs lov §§ 2-21