§ 13 Regnskap, revisjon, budsjett mv.

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Lov > III - Økonomi >

§ 13 Regnskap, revisjon, budsjett mv.

 

 

 

 

Logo_NBLOV FOR NORGES BILJARDFORBUND

 

 

1.Norges Biljardforbund er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal følge regnskapsloven og revisorloven. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.

 

2.Norges Biljardforbund skal engasjere statsautorisert/registrert revisor og velge en kontrollkomité. Kontrollkomiteens oppgaver følger av §21.

 

3.Bankkonti skal være knyttet til Norges Biljardforbund og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.

 

4.På biljardtinget skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet og et langtidsbudsjett på minst 2 år. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges. For Norges Biljardforbund, som ikke avholder ordinært biljardting hvert år, fastsetter styret årlige budsjetter innenfor rammen av langtidsbudsjettet, og hvis hensiktsmessig fremlegges disse på eventuelle ledermøter eller tilsvarende i perioden mellom tingene.

 

5.Årsregnskap og årsberetning skal fastsettes senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom Norges Biljardforbund har generalsekretær/daglig leder, skal også vedkommende signere.

 

6.Norges Biljardforbund kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. Norges Biljardforbund kan dog delta i NIFS konsernkontoordning etter søknad fra Norges Biljardforbund og beslutning fra Idrettsstyret.

 

7.Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til Norges Biljardforbunds størrelse eller virksomhet-skal vedtas av biljardtinget.