§ 14 Biljardtinget

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Lov > IV - Ting, styre, utvalg mv >

§ 14 Biljardtinget

 

 

 

 

 

Logo_NBLOV FOR NORGES BILJARDFORBUND

 

1.Norges Biljardforbunds høyeste myndighet er biljardtinget som avholdes annethvert år innen utgangen av juni.

 

2.Biljardtinget innkalles av styret med minst 2 måneders varsel til de organisasjonsledd som har representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på Norges Biljardforbunds internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelig senest to uker før biljardtinget. Forslag som skal behandles på biljardtinget må være sendt til styret senest 4 uker før biljardtinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til biljardtinget må være gjort tilgjengelig senest 2 uker før biljardtinget.

 

3.Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør biljardtinget hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om biljardtinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

 

4.Biljardtinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.

 

5.På biljardtinget kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigete representantene vedtar det, ved godkjenning av saklisten.