§ 14 Norges Biljardforbunds styre

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Lov > IV - Ting, styre, utvalg mv >

§ 14 Norges Biljardforbunds styre

 

 

 

 

 

Logo_NBLOV FOR NORGES BILJARDFORBUND

 

1.Norges Biljardforbund ledes og forpliktes av styret, som representerer Biljardforbundet utad
 

2.Styret er Biljardforbundets høyeste myndighet mellom Biljardtingene, men visse beslutninger kan kun vedtas av Biljardtinget iht. §17 og NIFs lov §§ 2-22, jf. 6-6 (5)
 

3.Forvaltningen av, og tilsynet med, alle deler av Biljardforbundets virksomhet hører under styret. Styret skal blant annet sørge for:

at særforbundets formål ivaretas

forsvarlig organisering av Biljardforbundets virksomhet og økonomistyring

at beslutninger fattes i samsvar med NIFs regelverk og vedtak, Biljardforbundets lov og Biljardtingets vedtak
 

4.Styret skal føre tilsyn med Biljardforbundets virksomhet og daglig ledelse, og kan fastsette instruks for generalsekretæren
 

5.Styret kan oppnevne komitéer/utvalg til ivaretakelse av løpende eller enkeltstående oppgaver, og utarbeide mandat/instruks for disse
 

6.Styret skal oppnevne representanter til Idrettstinget dersom Biljardtinget ikke har valgt representanter
 

7.Styret skal avholde møter når Presidenten bestemmer det eller minst to styremedlemmer forlanger det