§ 15 Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på Biljardtinget

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Lov > IV - Ting, styre, utvalg mv >

§ 15 Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på Biljardtinget

 

 

 

 

 

Logo_NBLOV FOR NORGES BILJARDFORBUND

 

1.Forslagsrett til Biljardtinget:

a. Styret.

b. Et representasjonsberettiget organisasjonsledd.

c. Møteberettiget komité/utvalg, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

 

2.Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på Biljardtinget:

a.Styret

b.Representanter fra medlemsklubbene etter følgende skala:

1-99 registrerte medlemmer: 1 representant

100+ registrerte medlemmer: 2 representanter

 

Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, eller oppnevnt av styret

 

Representasjon beregnes etter antall aktive registrerte medlemmer i henhold til gjeldende idrettsregistrering og meddeles organisasjonen samtidig med innkallingen til Biljardtinget.

 

Særforbundsstyret fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av Norges Biljardforbund. Reiseutgiftsfordeling skal benyttes. Klubber som ikke stiller på Biljardtinget skal være med å dekke reiseutgifter som om de stilte med én representant.

 

3.Møterett, talerett og forslagsrett på Biljardtinget i saker som ligger innenfor utvalgets/komitéens arbeidsområde:

a.Kontrollutvalgets medlemmer

b.Valgkomiteens medlemmer

c.Ledere i øvrige tingvalgte utvalg/komitéer, eventuelt        nestleder eller medlem dersom leder er forhindret fra å møte.

 

4.Møterett og talerett på Biljardtinget:

a.Revisor, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde

b.Biljardforbundets generalsekretær

c.Representant fra NIF

 

5.For å ha stemmerett, være valgbar til tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til Idrettstinget, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av et idrettslag som er medlem i Biljardforbundet i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.

 

6.En person kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i Norges Biljardforbund: medlem av styret, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger sanksjoner. Person med slikt verv kan ikke møte på Biljardtinget som representant for et annet organisasjonsledd.