§ 19 Ekstraordinært biljardting

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Lov > IV - Ting, styre, utvalg mv >

§ 19 Ekstraordinært biljardting

 

 

 

 

 

Logo_NBLOV FOR NORGES BILJARDFORBUND

 

1.Ekstraordinært biljardting innkalles av styret med minst 14 dagers varsel etter:

a.Vedtak av biljardtinget

b.Vedtak av forbundsstyret.

c.Vedtak av Idrettstinget eller Idrettsstyret.

d.Skriftlig krav fra de organisasjonsledd som på siste biljardting representerte  ¼ av de stemmeberettigede representanter.

 

2.Ekstraordinært biljardting innkalles direkte overfor de representasjonsberettigede.

 

3.Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller være gjort tilgjengelig på Norges Biljardforbunds internettside eller annen forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet.

 

4.Et ekstraordinært biljardting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.
 

5.Et ekstraordinært biljardting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller ikravet om innkalling av det ekstraordinære biljardtinget.
 

6.Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære biljardtinget hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære biljardtinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.