§ 21 Faste komitéer og utvalg

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Lov > IV - Ting, styre, utvalg mv >

§ 21 Faste komitéer og utvalg

 

 

 

 

 

Logo_NBLOV FOR NORGES BILJARDFORBUND

 

1.Kontrollkomité:

 

a.Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med Norges Biljardforbunds økonomi. Kontrollkomiteen skal påse at Norges Biljardforbunds midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med Norge Biljardforbunds lov og beslutninger fattet av biljardtinget. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at Norges Biljardforbunds interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.
 

b.Kontrollkomiteen skal påse at Norges Biljardforbunds regnskapsførsel er pålitelig og at dets årsregnskap og delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for Norges Biljardforbunds drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere Norges Biljardforbunds finansielle stilling, forvaltning og drift.
 

c.Kontrollkomiteen skal ha adgang til samtlige regnskaper og de forskjellige styre- og utvalgsprotokoller og skal gjøre seg kjent med avgitte rapporter fra den engasjerte revisor. Kontrollkomiteen kan bygge på det arbeid som den engasjerte revisor har utført der den finner det hensiktsmessig.
 

d.Kontrollkomiteen skal føre protokoll over sine forhandlinger og avgi beretninger til biljardtinget om sin gjennomgåelse av årsregnskapet/årsregnskapene og Norges Biljardforbunds anliggender for øvrig, herunder budsjetter og budsjettoppfølging, forvaltning generelt og styrets arbeid/beretning.
 

e.Kontrollkomiteen skal avgi en beretning til det enkelte årsregnskap. For øvrig skal kontrollkomiteen løpende ta opp forhold den finner nødvendig og rapportere gjennom nummererte rapporter til Norges Biljardforbunds styre og revisor.
 

f.Kontrollkomiteen kan be engasjert revisor utføre spesielle revisjonshandlinger som den ønsker utført, dersom kontrollkomiteen finner det påkrevd. Slike arbeidsoppgaver kan ikke være i strid med gjeldende revisorlovgivning. Særskilt instruks må i slike tilfeller utarbeides av kontrollkomiteen. Styret må informeres om eventuelle økonomiske konsekvenser av ekstra arbeidsoppgaver for revisor.

 

2.Valgkomité:

 

Valgkomiteen velges på biljardtinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal

legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på biljardtinget. Medlem av valgkomite som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.

 

3.Disiplinjærutvalg:

 

Disiplinærutvalg velges på biljardtinget etter ijnstilling fra Valgkomitéen for én tingperiode.

 

Utvalget skal behandle alle saker som kommer til utvalgets kjennskap, hvor vedtekter, regler og/eller bestemmelser har blitt krenket av part som omfattes av Norges Biljardforbund og dens organisasjonsledds virksomhet. Dette inkluderer saker som allerede er behandlet av turneringsleder og jury i forbindelse med turnering.

 

Saker som omfattes av NIFS straffebestemmelser eller bestemmelser om doping skal ikke behandles av utvalget.