§ 21 Norges Biljardforbunds styre

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Lov > IV - Ting, styre, utvalg mv >

§ 21 Norges Biljardforbunds styre

 

 

 

 

 

Logo_NBLOV FOR NORGES BILJARDFORBUND

 

1.Norges Biljardforbund ledes og forpliktes av styret som er forbundets høyeste myndighet mellom tingene.

 

2.Styret skal bl.a.:

a.Iverksette biljardtingets og NIFs vedtak og bestemmelser.

b.Forestå Norges Biljardforbunds daglige administrasjon, representere dette utad og utøve dens faglige myndighet.

c.Påse at Norges Biljardforbunds midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på biljardtinget eller av overordnet organisasjonsledd, og sørge for  at Norges Biljardforbund har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring.

d.Arbeide med saker som er nevnt i § 3.

e.Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra biljardtinget eller som styret finner påkrevet, samt utarbeide mandat/instruks for disse.

f.Oppnevne representanter til Idrettstinget dersom Biljardtinget ikke har valgt representanter.

 

3.Styret skal holde møter når presidenten bestemmer det eller minst to styremedlemmer forlanger det.