§ 22 Kontrollutvalg

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Lov > IV - Ting, styre, utvalg mv >

§ 22 Kontrollutvalg

 

 

 

 

 

Logo_NBLOV FOR NORGES BILJARDFORBUND

 

1.Kontrollutvalget har følgende oppgaver:

 

a.Påse at Biljardforbundets virksomhet drives i samsvar med særforbundets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak.
 

b.Ha et særlig fokus på at Biljardforbundet har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.
 

c.Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på Biljardtinget, og avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
 

d.Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til Biljardtinget, ha minst ett årlig møte med revisor og – ved behov – engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig.
 

e.Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks.
 

 

2.Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.