§ 26 Lovendring

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Lov > V - Øvrige bestemmelser >

§ 26 Lovendring

 

 

 

 

 

Logo_NBLOV FOR NORGES BILJARDFORBUND

 

1.Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært biljardting etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

 

2.Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av Norges Biljardforbund selv trer ikke i kraft før de er godkjent av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.

 

3.I forbindelse med godkjenningen kan Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

 

4.Endringer i §§ 26 og 27 kan ikke vedtas av Norges Biljardforbund selv med mindre endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm.