§ 28 Lovendring

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Lov > V - Øvrige bestemmelser >

§ 28 Lovendring

 

 

 

 

 

Logo_NBLOV FOR NORGES BILJARDFORBUND

 

1.Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og gjøre endringene kjent i organisasjonen så snart de er vedtatt av styret.

 

2.Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært biljardting etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endringene trer i kraft straks, med mindre tinget vedtar noe annet. Dersom tinget vedtar lovendringer, sendes protokollen til Idrettsstyret. Ved eventuell motstrid mellom særforbundets regelverk og NIFs regelverk, går NIFs regelverk foran. Idrettsstyret kan, som overordnet organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

 

3.Endringer i §§ 28 og 29 kan ikke vedtas av Norges Biljardforbund selv med mindre endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm.