§ 3 Oppgaver og myndighet

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Lov > I - Innledende bestemmelser >

§ 3 Oppgaver og myndighet

 

 

 

 

Logo_NBLOV FOR NORGES BILJARDFORBUND

 

1.Norges Biljardforbund skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik at det imøtekommer de krav og utfordringer særidrettens medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller.

 

2.Norges Biljardforbund er et selvstendig rettssubjekt og ansvarlig for egen virksomhet. Norges Biljardforbund er den høyeste faglige myndighet på sine idretters område. Med faglig myndighet menes myndighet i saker som omfatter biljardidretten med følgende unntak:

 

a.Spørsmål av organisasjonsmessig art som er felles for flere idrettsgrener.

b.Spørsmål vedrørende barne- og ungdomsidrett som er felles for flere idrettsgrener.

c.Økonomisk kontroll i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav i. Dette er ikke til hinder for at biljardforbundet selv iverksetter kontrollrutiner.

d.Internasjonal representasjon i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav j.

 

3.Samarbeid med idrettsorganisasjoner/utøvere utenfor NIF må være godkjent og underlagt kontroll av Norges Biljardforbund.