§ 5 Kjønnsfordeling

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Lov > II - Tillitsvalgte og ansatte >

§ 5 Kjønnsfordeling

 

 

 

 

Logo_NBLOV FOR NORGES BILJARDFORBUND

 

 

1.Biljardforbundet skal arbeide for en lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer mv. og representasjon til særforbundstinget. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til Idrettstinget, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved valg/oppnevning av mer enn tre personer skal velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

 

2.Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komite mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen en måned etter biljardtinget sende ut innkalling til ekstraordinært ting der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komite mv. er valgt/oppnevnt.

 

3.Ved representasjon må den delegasjon som møter oppfylle bestemmelsen, hvis ikke skal antallet representanter i den fremmøtte delegasjonen reduseres slik at den oppfyller bestemmelsen. Tinget kan likevel godkjenne den fremmøtte delegasjonen dersom det foreligger uforutsette forhold utenfor organisasjonsleddets kontroll.

 

4.Idrettsstyret kan pålegge Norges Biljardforbund å oppfylle bestemmelsen, herunder å innkalle til nytt ting eller foreta ny oppnevning.

 

5.ldrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for et valg/oppnevning.