§ 6 Kjønnsfordeling

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Lov > II - Tillitsvalgte og ansatte >

§ 6 Kjønnsfordeling

 

 

 

 

Logo_NBLOV FOR NORGES BILJARDFORBUND

 

 

1.Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komite mv. og ved representasjon til årsmøte/ting, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved valg/oppnevning av mer enn tre personer skal velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

 

2.Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komite mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen en måned etter biljardtinget sende ut innkalling til ekstraordinært ting der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komite mv. er valgt/oppnevnt.

 

3.Ved representasjon må den delegasjon som faktisk møter tilfredsstille bestemmelsen, hvis ikke mister organisasjonsleddet det antall representanter som mangler for å oppfylle bestemmelsen.

 

4.Idrettsstyret kan pålegge organisasjonsledd å oppfylle bestemmelsen, herunder å innkalle til nytt ting eller foreta ny oppnevning.

 

5.ldrettsstyret eller den ldrettsstyret gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om dispensasjon må være sendt til det organ som avgjør dispensasjonssøknaden innen 14 dager etter biljardtinget. Dispensasjon kan kun gis for en valgperiode/oppnevning av gangen.