§ 7 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Lov > II - Tillitsvalgte og ansatte >

§ 7 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.

 

 

 

 

 

Logo_NBLOV FOR NORGES BILJARDFORBUND

 

1.For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av et idrettslag tilsluttet Norges Biljardforbund i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene jf. NIFS lov §10-4. Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.
 

2.En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i Norges Biljardforbund: medlem av styret, valgkomite, kontrollkomite, revisor, disiplinærutvalg.

 

3.Forslagsrett:

a.Styret i Norges Biljardforbund har forslagsrett til og på biljardtinget.

b.Et representasjonsberettiget organisasjonsledd har forslagsrett til biljardtinget, og dets representant(er) har forslagsrett, på biljardtinget.

c.Møteberettiget komite/utvalg, jf. § 15 (4), har forslagsrett til biljardtinget i saker som ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er)har forslagsrett på biljardtinget innenfor komiteen/utvalgets arbeidsområde.

 

4.Talerett:

a.Revisor har talerett på biljardtinget i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

b.Representant fra NIF har talerett på biljardtinget.