§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til et organisasjonsledd

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Lov > II - Tillitsvalgte og ansatte >

§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til et organisasjonsledd

 

 

 

 

 

Logo_NBLOV FOR NORGES BILJARDFORBUND

 

1.En person som har en økonomisk særinteresse i driften av et organisasjonsledd som overstiger 1G i løpet av kalenderåret,er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komite innen Norges Biljardforbund eller NIF. Det samme gjelder styremedlem, ansatt, eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som har slik økonomisk særinteresse som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av et  organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en slik økonomisk særinteresse, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

 

2.Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til ting eller ledermøte i overordnet organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som har en tilsvarende tilknytning til det organisasjonsleddet representasjonen skjer.

 

3.En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt..

 

4.ldrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen.