§ 9 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Lov > II - Tillitsvalgte og ansatte >

§ 9 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

 

 

 

 

Logo_NBLOV FOR NORGES BILJARDFORBUND

 

 

1.Styrer, komiteer og utvalg i Norges Biljardforbund er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

 

2.Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte dersom et flertall av medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre.

 

3.Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for Biljardforbundets medlemmer/tilsluttede organisasjonsledd, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak.