Regler for Equal Offense

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool >

Regler for Equal Offense

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Disse regler vil i løpet av kort tid struktureres og oversettes.

 

Vedlegg 2D – Regler for Equal Offense

 

1        DISIPLIN

Disiplinen kalles ”Equal Offense” (EO) og følger med noen få unntak de regler som gjelder for ”14.1” (Kontinuerlig Nummerboll).

 

2        FØRSTØT

Der er ingen førstøt. Begge utøverne som er involvert i en individuell kamp begynner å spille samtidig, hver for seg og på hver sitt bord.

 

3        OPPLEGG

3.1        Antall baller

De 15 (femten) objektballene (antall baller som skal benyttes varierer basert på nivå/divisjon) skal leges opp med hjelp av en trekant eller en brekkmatte så at apexball er plassert på fotpunktet og at trekantens base er parallell med fotvant.

 

3.2        Kontakt

Alle objektballene skal om mulig ha kontakt med hverandre, direkte eller indirekte via andre objektballer. varandra, direkt eller indirekt via de andra objektbollarna. Om brekkmatte benyttes skal dette kunne garanteres.

 

3.3        Plassering

Ball nummer ”1” skal plasseres som apexball, og ballene ”2” og ”3” skal plasseres i hvert og et av de begge spissene i trekantens base. Øvrige objektballer kan plasseres i hvilken ordning som helst innenfor trekanten.

 

4        ÅPNINGSSTØT

4.1        Køballen

Køballen kan plasseres hvor som helst i kjøkken (ovenfor hodelinjen). Køballens vertikale senter ikke plasseres direkte over hodelinjen, da den eller per definisjon ligger utenfor kjøkken (under hodelinjen – se også §6.2).

 

4.2        Öppningsstöt

Öppningsstöten görs i form av en sprängning, med samma regler som gäller för ”8-Ball”. Ett foul på öppningsstöten bestraffas med -1 poäng, men ingen ny öppningsstöt skall göras. Som foul på öppningsstöten räknas alla olika typer av foul som kan uppstå i 14.1 (exempelvis förlöp, touché, boll som hoppar över vall, etc.). Det är också ett foul om kravet för en korrekt öppningsstöt (8-Ball) inte uppfyllts (minst 4 objektbollar måste gå i vall eller minst en objektboll i hål).

 

4.3        Negativt score

Öppningsstöten ingår och skall räknas in. Oavsett om objektbollar gjorts i samband med öppningsstöten eller inte, liksom också om något foul begåtts, så är den pågående stöten (= inningen) inte avslutad. Det är inte möjligt att göra poäng på öppningsstöten, men det är alltså möjligt att uppnå ett negativt score.

 

5        ÅTERPLACERING AV BOLLAR

5.1        Inför första stöt efter Brekk

Innan spelet kan fortsättas efter öppningsstöten skall alla objektbollar som gjorts (korrekt eller inkorrekt), alla objektbollar som hoppat över bordet, liksom alla objektbollar som kommit till ro ovanför huvudlinjen, återplaceras på fotpricken, eller så nära som möjligt rakt bakom i riktning mot fotvallen, och mitt på återplaceringslinjen.

 

5.2        Återplaceringsregler

Detta innebär att alla objektbollar som ingår i spelet (antal varierar beroende på nivå) skall vara placerade på spelytan innan stöten (inningen) kan fortsättas. Boll som redan ligger på fotpricken eller utefter återplaceringslinjen skall inte beröras, varför bollar som skall återplaceras skall placeras så nära sådan boll som möjligt, dock utan att ha kontakt med denna. Om fler bollar än en skall återplaceras, skall dessa bollar om möjligt ha kontakt med varandra.

 

 

5.3        Numrering

Bollarnas numrering har ingen betydelse för i vilken ordning de skall återplaceras.

 

5.4        Full Återplaceringslinje

Om återplaceringslinjen är helt utnyttjad och det ännu finns bollar som skall återplaceras, skall dessa placeras rakt framför fotpricken (i den tänkta förlängningen av återplaceringslinjen) och i riktning mot bordets mittpunkt.

 

6        BOLL I HAND

6.1        Fortsatt spel

Oavsett om en spelare har genomfört en korrekt öppningsstöt eller inte, respektive om boll har gjorts eller ej, så skall spelaren fortsätta sin stöt efter det att alla bollar har återplacerats (se §5 ovan).

 

6.2        Kvarteret

Spelaren får nu boll i hand vart som helst i kvarteret. Den del av spelbollen som vilar på spelytan avgör om bollen ligger i kvarteret eller inte. Huvudlinjen är inte en del av kvarteret. Alla objektbollar som ligger utanför kvarteret (på huvudlinjen eller nedanför densamma) är spelbara.

 

6.3        Spelbara bollar och hål

Eftersom alla objektbollar som möjligen kommit till ro i kvarteret efter öppningsstöten skall ha återplacerats innan spelet nu går vidare, är alltså alla objektbollar spelbara i detta skede. Objektbollarna får göras i vilket hål som helst, inklusive de båda hörnhålen i kvarteret.

 

7        DESSÄNG

7.1        Annonsering av boll och hål

Alla objektbollar måste göras på dessäng (på samma sätt som i 14.1), vilket innebär att avsedd boll och avsett hål måste aviseras innan stöt (exempelvis genom att säga ”3:an i vänster mitt” eller ”7:an i nedre högra hörnhålet” – det är önskvärt att spelare i tillägg till verbal annonsering också med hjälp av sin kö visuellt visar vilken boll som skall göras vart).

 

7.2        Vall, kombination,etc.

Hur spelare har för avsikt att sänka angiven objektboll i angivet hål behöver inte aviseras. Om spelaren med en annars korrekt stöt lyckas sänka rätt objektboll i rätt hål erhåller denne 1 poäng och kan fortsätta sin stöt.

 

7.3        Karambol-, kombinations- och kiss-stötar, etc.

Så länge inget foul görs i enlighet med reglerna för 14.1, är det tillåtet att använda sig av karambol-, kombinations-, kiss-, kick, vall-, massé- och hoppstötar, utan att dessa särskilt måste aviseras.

 

8        SPELETS FORTSÄTTNING

8.1        Fortsättning

Om spelaren lyckas göra en boll på dessäng och annars inte gör sig skyldig till något foul, kan denne fortsätta sin stöt (= inning). För varje ny stöt erhåller spelaren boll i hand i kvarteret (se §6) och kan hålla på så länge som rätt boll görs i rätt hål på ett korrekt sätt.

 

8.2        Upplägget färdigspelat

Stöten (inningen) är avslutad först när en spelare gör sig skyldig till ett fel (misslyckas med att sänka rätt boll i rätt hål) eller ett foul (i enlighet med reglerna för 14.1), eller korrekt har gjort alla bollar (antalet varierar beroende på nivå) som skall göras i enlighet med reglerna för den nivå man spelar på.

 

9        BOLL SOM GÖRS I SAMBAND MED FEL

En objektboll som görs i samband med ett fel (rätt boll går inte i hål, eller i fel hål) ger ingen poäng, och stöten (inningen) är avslutad. Antalet poäng som spelaren fått ihop är lika med det antal bollar som gjorts innan felet gjordes.

 

10        BOLL SOM GÖRS I SAMBAND MED FOUL

En objektboll som görs i samband med ett foul (i enlighet med reglerna i 14.1) ger ingen poäng och -1 poäng skall läggas till resultatet av stöten (= inningen) som nu är avslutad. (ex; en spelare har gort 6 bollar och scratchar spelbollen i samband med att den sjunde bollen görs – spelaren erhåller 5 poäng).

 

11        BOLL SOM GÖRS I SAMBAND MED DESSÄNGBOLL

En objektboll (eller flera) som görs i samband med att en dessängboll sänks på ett korrekt sätt i rätt hål skall tillgodoräknas spelaren på samma sätt som i 14.1.

 

12        BOLL SOM KOMMER TILL RO I KVARTERET

En objektboll, som genom att den berörs av annan boll under spelets gång kommer till ro i kvarteret (ovanför huvudlinjen), skall återplaceras på fotpricken (se §5) innan stöten (inningen) kan fortsättas. En stöt (inning) kan dock enbart fortsättas om en dessängboll på ett korrekt sätt gjorts i rätt hål.

 

13        NYTT UPPLÄGG

13.1        Miss eller Foul

Så snart en spelare har gjort sig skyldig till ett fel, ett foul eller har gjort alla objektbollar (antalet varierar beronde på nivå) på ett korrekt sätt, är en stöt (= inning) avslutad.

 

13.2        Protokoll

Det antal bollar som gjorts korrekt, minus eventuellt negativt score (på grund av foul på öppningsstöten, eller kanske beroende på att inningen avslutades med ett foul), skall på därför avsedd plats noteras i protokollet.

 

13.3        Fortsatt spel

13.3.1        Oavgort resultat

Om motståndaren redan har missat och har gjort färre eller fler poäng, så kan det förberedas för nästa inning på båda borden. Detsamma gäller om motståndaren fortsatt håller på med sin inning, men redan har gjort fler poäng. Om dock motståndaren håller på att spela och ännu inte gjort lika många poäng, så får inga bollar beröras på det bord där spelaren redan avslutat sin inning. I händelse av att motståndaren också stannar på samma poäng, så skall båda spelarna fortsätta sina innings tills dess att de återigen missar, eller alla bollar har gjorts (se också § 16.1.1). Den som har flest poäng efter denna förlängning har vunnit upplägget. Om det fortfarande är oavgjort så skall ”Sudden Death” tillgripas (se § 20).

 

Om en spelare (eller medspelare) redan har samlat in bollarna efter en miss eller ett feil, och det visar sig att motståndaren stannar på samma poeng, så vinner motståndaren upplägget eftersom bara denna kan fortsätta sitt spel (undantaget om båda spelarna gjort full poeng, i vilket fall det skall spelas vidare på det nya upplägget tills en av de båda misslyckas).

 

13.3.2        Nytt upplägg, ny öppningsstöt

När ett upplägg färdigspelats och det avgjorts vem som vunnit respektive förlorat detta upplägg, skall nästa stöt (inning) påbörjas med ett nytt upplägg (se §3) och med en ny öppningsstöt (se §4). Återigen skall båda spelarna på börja det nya upplägget samtidigt på varsitt bord. Det nya upplägget avslutas först i samband med ett nytt fel eller foul (undantaget öppningsstöten), eller efter det att spelaren korrekt har gjort alla objektbollar som ingår.

 

14        ANTALET UPPLÄGG

Varje spelare skall genomföra så många stötar (= innings) som ingår i en match och detta antal kan variera beroende på nivå. Som grundregel spelas varje individuell delmatch i antingen fem (5) eller tio (10) upplägg (innings).

 

15        RESULTAT (SCORE) I EN STÖT

Maximalt kan så många poäng göras i ett upplägg (inning) som det också ingår bollar i den nivå som spelas. Detta betyder att om alla 15 objektbollar ingår i ett upplägg och annat inte anges, så är den maximala poängen i en stöt (inning) lika med 15 poäng. Det är möjligt att i en enskild stöt (inning), eller i ett sammanlagt resultat efter det alla stötar (innings) har spelats, åstadkomma ett negativt resultat (genom att antalet erhållna minuspoäng är större än antalet korrekt gjorda objektbollar).

 

16        VINST OCH FÖRLUST I INDIVIDUELL MATCH

16.1        Parametrar som avgör vinst och förlust (V/F)

16.1.1        V/F enskilt upplägg

Följande parametrar, i angiven ordningsföljd, används för att avgöra vem som vunnit ett enskilt upplägg (frame);

Ett upplägg vinns av den spelare som korrekt gjort flest bollar (= erhållit flest poäng)

Om båda spelarna gjort lika många bollar i ett upplägg (= båda har uppnått samma poäng), skall spelet i aktuellt upplägg fortsättas fram tills dess att en vinnare kan särskiljas. Oavsett resultat i ett sådant särspel, så skall protokollet uppvisa det ursprungliga resultatet (ex: 11-11). Vinnare efter särspel åskådliggörs i protokollet genom att dennes score ringas in (ex: 11-11)

Om en spelare tvingats göra fler bollar för att uppnå samma poäng som sin motståndare, så har detta ingen betydelse. I händelse att situationen som beskrivs i b) ovan uppstår, så kan detta komma att bli avgörande eftersom den ena spelaren inte har fler bollar kvar att spela

Om spelarna inte kan skiljas åt med hjälp av ovanstående regler, skall ”Sudden Death” tillämpas (se p. 20.1.1).

 

16.1.2        V/F individuell match

Följande parametrar, i angiven ordningsföljd, används för att avgöra vem som vunnit i en enskild individuell match;

Flest antal vunna upplägg (om match spelas i bäst av 3, 5, 7 och så vidare upplägg)

Uppnått totalscore (om match spelas i bäst av 2, 4, 6 och så vidare upplägg)

Högsta stöt (därefter näst högsta, etc.)

 

16.2        Lika resultat

I händelse av att båda spelarna i en individuell match vunnit lika många upplägg (vid jämnt antal upplägg), så kan ”Sudden Death” direkt tillgripas för att skilja dem åt. Om denna regel inte tillämpas, och båda spelarna har identiskt lika resultat efter det att §16.1.2 tillämpats, så tillgrips ”Sudden Death” (se p. 20).

 

17        KOMPLETT RESULTAT I INDIVIDUELL MATCH

17.1        Individuellt resultat

Ett komplett individuellt matchresultat skall innehålla följande information;

lagets namn,

spelarens namn,

uppnått score,

antal stötar (innings),

snitt (score/stötar),

antal vunna och förlorade upplägg,

högsta stöt, och

resultat

prestasjon (uppnådd score i % av maximalt möjlig score)

 

17.2        Exempel

Om en match avgörs i fem stötar (innings) med 15 bollar som maximal poäng i varje stöt, kan därför en individuell match uppvisa följande resultat;

 

Lag

Utøver

1.

2.

3.

4.

5.

Tot.

score

Ant.

innings

Snitt

Ø

Opplegg

H.

støt

Resultat

%

støt

støt

støt

støt

støt

S

T

A

1

15

12

15

11

15

68

5

13,600

3

2

15

1

91

B

1

11

14

10

13

14

62

5

12,400

2

3

14

0

83

 

 

18        VINST OCH FÖRLUST I LAGMATCH

18.1        Matchresultat

Resultaten av de individuella matcherna läggs samman till ett matchresultat i lagmatchen. Om fyra spelare ingår i ett lag så kan det sammanlagda matchresultatet uppvisa 4-0, 3-1 eller 2-2 i matchkvot.

 

18.2        Oavgjort resultat

Ett vinnande lag (= det lag som vunnit flest individuella matcher) erhåller 2 poäng. Om en match slutar oavgjort (= båda lagen har vunnit lika många individuella matcher), erhåller båda lagen varsin poäng. I händelse av att ett system tillämpas där vinnande lag erhåller 3 poäng, skall lag som spelar oavgjort erbjudas möjlighet till en extra poäng genom särspel, ”Sudden Death” (se p. 20).

 

19        KOMPLETT MATCHRESULTAT I LAGMATCH

19.1        Slutresultat

Ett komplett matchresultat skall innehålla följande information;

lagets namn

matchkvot

setskillnad

högsta stöt (flest gjorad bollar på en inning)

uppnått totalt score

antal stötar (innings)

snitt (totalpoäng/stötar)

resultat sudden death

erhållna poäng

 

19.2        Exempel

Om varje lagmatch innehåller fyra individuella matcher och varje individuell match spelas i fem upplägg om vardera 15 bollar (= maxpoäng i ett upplägg), kan en lagmatch uppvisa följande resultat;

 

 

Lag

Match-kvot

Setskillnad

H. støt

Totalt score

Antal innings

Snitt Ø

Sudden Death

Poäng

V

F

1.

2.

3.

4.

5.

Vardø

2

10

10

15

210

20

10,500

1

1

0

0

2

1

Skien

2

10

10

15

208

20

10,400

0

0

1

1

3

2

 

19.3        Tabell

Lagspelet avgörs i from av gruppspel där alla möter alla två gånger. Tabell efter varje avslutad omgång skall uppvisa;

lagens namn

antalet vunna matcher

antalet oavgjorda matcher

antalet förlorade matcher

matchkvot

setskillnad

total score

snitt

tilläggspoäng (via ”Sudden Death”)

total poäng

 

20.        SUDDEN DEATH

20.1        Individuell match

20.1.1        Enskilt upplägg i individuell match

Om ”Sudden Death” skall tillgripas där inget avgörande har kunnat uppnås efter förlängning (se §16.1.1), får de båda spelarna varsin stöt på en prickboll. Den spelare som korrekt gör sin boll vinner upplägget. Om båda spelarna missar denna stöt, skall nya omgångar spelas tills dess att någon av spelarna korrekt gjort sin boll. Om båda spelarna korrekt gör sina prickbollar, i en första eller i någon av de följande omgångarna, skall objektbollen flyttas en halv diamant nedåt (i riktning fotvallen). På nytt får spelarna varsin stöt på denna boll, och den spelare som korrekt gör sin boll vinner upplägget. Om båda spelarna missar denna stöt, skall nya omgångar spelas tills dess att någon av spelarna korrekt gjort sin boll. Om båda spelarna korrekt gör sin boll, flyttas objektbollen ytterligare en halv diamant nedåt, etc. till dess att någon spelare vinner denna duell, och därmed upplägget.

 

20.1.2        Individuell match

I händelse att en individuell match spelas i ett jämnt antal upplägg och båda spelarna vunnit lika många upplägg, så tillgrips ”Sudden Death” om spelarna inte kan skiljas åt på annat sätt (se §§16.1.2 och 16.2). Sådan ”Sudden Death” avgörs i enlighet med §20.1.1.

 

20.2        Lagmatch

20.2.1        Första omgång

Om en lagmatch slutar oavgjort (=båda lagen har vunnit lika antal individuella matcher) och ett avgörande skall erbjudas på grund av möjlig extra poäng (se §18.2), skall detta ske med hjälp av ”Sudden Death”. Alla de fyra spelarna i respektive lag deltar i denna ”Sudden Death”, och den matchordning som annars gällt i matchen bibehålls. Spelare 1 i respektive lag spelar varsin prickboll, därefter spelare 2 i respektive lag, och så vidare. Det lag som korrekt gjort flest prickbollar får den extra poängen.

 

20.2.2        Andra omgång

I händelse av att resultatet fortfarande är oavgjort när samtliga fyra spelare i de båda lagen har spelat, så avgörs med lottens hjälp vilken spelare i respektive lag som nu skall fälla avgörandet. I detta nya särspel används reglerna beskrivna i §20.1.1. Vinnande spelares lag erhåller den extra poängen.

 

20.3        Prickboll

I händelse av Sudden Death skall objektbollen (gul boll nr. 1) placeras så att dess bas vilar på fotpricken (=prickboll), och så att bollens siffra pekar rakt uppåt. Spelbollen kan placeras valfritt inom kvarteret (=ovanför huvudlinjen) för varje ny stöt, om inte redan den första stöten blir avgörande (se också sportreglementet p. 3.2.6).

 

NORSK MESTERSKAP FOR KLUBBLAG

SPORTSREGLEMENT

 

1        FORUTSETNINGER FOR DELTAKELSE

For deltakere i det Norske Mesterskapet (NM) for klubblag finnes det et antall ulike forutsetninger som må være oppfyllt som følger:

 

1.1        Klubb

1.1.1        Innfridde forpliktelser

For at en klubb skal tillates deltakelse må den ha innfridd alle sine forpliktelser overfor Norges Biljardforbund (NB) og korrekt være påmeldt for deltakelse.

 

1.1.2        Antall spillere, matchleder og internett

I tillegg må klubben råde over minst så mange spillere som skal inngå i ett lag, ha utpekt en ansvarlig matchleder (om klubben deltar med flere lag og i ulike divisjoner bør det finnes flere enn én matchleder), ha tilgang til trådløst internett og webkamera, og være tilsluttet Skype eller tilsvarende program som muliggjør gratis forbindelse mellom to eller flere PC’er.

 

1.1.3        Avgifter, tilgjengelighet og bekledning

Klubben er overfor NB ansvarlig for at deltakeravgifter og matchavgifter blir innbetalt i overensstemmelse med NBs bestemmelser, at lag alltid stiller opp på fastsatt dag og tid, med de spillere som inngår i laget, og også at spillerne stiller i henhold til NBs kleskode og godkjente klubbantrekk.

 

1.1.4        Antall lag per klubb

Hver klubb kan ha så mange lag påmeldt i de ulike divisjonene som de har spillere til. I Eliteserien, Divisjon 1 og Divisjon 2 kan hver klubb dog bare ha ett lag per divisjon. I Divisjon 3 og 4 kan hver klubb ha flere enn ett lag per divisjon, og det er en målsetning at alle spillere i en klubb skal inngå i ett lag. Dersom en klubb har ett lag i Eliteserien og også et lag i Divisjon 1, og laget i Divisjon 1 vinner sin serie, så kan dette lag kvalifisere seg for spill i den høyeste divisjonen kun dersom dette blir på bekostning av det lag som under sesongen spilte i Eliteserien (se også opp- og nedrykk, respektive Play-Off og kvalifisering).

 

1.2        Spillere, registrering og lisens

Alle spillere som inngår i et klubblag og representerer klubben i en lagmatch må være registrert for den klubben de skal representere (normale overgangsregler gjelder), ha gyldig spillerlisens (gjelder ikke for de som kun spiller i Divisjon 4 eller lavere) og ellers ikke være avstengt fra spill på grunn av disiplinære årsaker (usportslighet, brudd mot dopingbestemmelser etc.).

 

1.3        Utstyr og reklame

Bord, baller og duk som skal anvendes i forbindelse med lagmatchene må være godkjente i forhold til NBs bestemmelser. Det samme gjelder også den enkelte deltakende spillers utstyr. I tillegg skal også NBs bestemmelser hva angår reklame på utstyr være ivaretatt.

 

1.4        Bekledning og reklame

En klubb har normalt en klubbdrakt som er godkjent av NB, men i forbindelse med NM for klubblag og der hvor enkelte klubber kan ha et stort antall deltakende klubblag, kan hvert enkelt lag ha sine egne drakter som da skiller seg fra de andre lagenes drakter fra samme klubb. Regelen om at slike klubbdrakter skal være godkjent av NB gjelder like fullt, slik også NBs regler for reklame på spillernes drakter gjør det.

 

1.5        Usportslig opptreden og anti-doping

En spiller som gjør seg skyldig i usportslig opptreden (blir tatt i juks, inntar alkoholholdig drikke, røyker eller snuser, etc.) eller blir tatt i å bryte NBs dopingbestemmelser, kan bli suspendert fra en eller flere matcher eller hel sesong. Det er viktig å poengtere at NBs anti-dopingbestemmelser for lagspill kommer til anvendelse i forbindelse med NM for klubblag.

 

1.6        Internett & Skype

1.6.1        Internett

For at en klubb skal kunne være med i Norsk Mesterskap for klubblag, uansett om det er med ett eller flere lag, og uansett divisjon, så må klubben (eller biljardhallen) ha tilgang til internett via bredbånd i det lokalet som man har til hensikt å spille sine matcher (uansett om det er hjemme- eller bortekamp). Bredbåndet må ha en slik kapasitet at lyd og bilde skal kunne formidles live mellom to lag som er innblandet i en match.

 

1.6.1.1        Kvalitet på forbindelse

Forbindelsen skal testes og godkjennes av begge parter innen matchstart. Om kvaliteten på lyd og/eller bilde ikke er akseptabel for det ene eller begge lagene, skal a) kontakt brytes, b) kontakt gjenopprettes, og c) nødvendige justeringer med hensyn til webkamera foretas.

 

1.6.1.2        Avbrudd under pågående match

Om forbindelsen blir dårligere under pågående match slik at det ene eller begge lagene ikke lengre kan se og/eller høre motparten, eller om forbindelsen brytes, så skal spillet stoppes med umiddelbar virkning. Spillet kan gjenopptas først når akseptabel forbindelse har blitt gjenopprettet (se også p. 1.6.3.2 og 1.6.3.3 nedenfor).

 

1.6.2        PC & webkamera

I tillegg må klubben råde over en PC (laptop eller desktop) og et webkamera med slik oppløsning og lyskvalitet at bilder med god skarphet kan formidles mellom to lag som er innblandet i match. Begge lagene må med hjelp av webkameraet være i stand til å se hvilken ball som meldes, like så hvilket hull, og må også enkelt kunne se hvorvidt en spiller lykkes med å senke rett ball.

 

1.6.3        Skype

1.6.3.1        Kontakt

Senest 15 minutter innen offisiell matchstart skal begge lag som er innblandet i en match være i kontakt med hverandre via Skype, eller tilsvarende PC-program, som muliggjør kommunikasjon fra PC til PC uten ekstra kostnad utover kostnaden for bredbåndet. Tiden frem til matchstart (oppvarmingstid for spillere) skal utnyttes til å justere bildevinkler og bildeskarphet slik at begge lag er tilfreds med begges bilde- og lydkvalitet innen matchen starter.

 

1.6.3.2        Matchledere

Ved hjelp av dette medium skal begge lag, og deres matchledere (se 1.1.2 ovenfor), kunne følge alt som skjer på begge bord som anvendes for matchen, og forsikre seg om at alle innblandede aktører opptrer korrekt og uten fusk på noe vis. Begge lagene skal, ved hjelp av sine respektive matchledere, løpende føre protokoll over alle opplegg / innings som spilles under matchens gang. I tillägg till att stötarna annonseras verbalt för varje ny stöt, skall matchledarna också använda ”chatt”-förbindelsen och skriva vilken boll som skall göras vart med hjälp av förkortningar (se 1.6.3.4 nedan). Om bilde- og/eller lydkvalitet reduseres under matchens gang, eller helt forsvinner, skal pause innføres i spillet inntil kontakt med akseptabel bilde- og lydkvalitet er gjenopprettet.

 

1.6.3.3        Avbrudd

Innen en pågående match spilles videre etter et avbrudd på grunn av tekniske årsaker (se 1.6.3.2 ovenfor), skal de to matchlederne tilse at respektive protokoller er samstemte.

 

1.6.3.4 Förkortningar

Följande förkortningar är officiella och skall användas i samband med att matchledarna chattar med varandra under pågående match;

 

©

F

HM

KI

M

VK

Forløp

Feil

Høyre

midthull

Kiss

Miss

Vant/

Kick

DO

HH

KA

KO

VH

VM

Dobbel

Høyre

hjørne

Karambol

Kombinasjon

Venstre

hjørne

Venstre

midthull

 

 

 

Chatt-protokollet förtydligar på detta sätt hörsel- och synintryck så att risken för oenighet om dessänger och resultat i görligaste mån kan undvikas. Om en spelar annonserar ”3:an i hörnet” kan matchledaren skriva eksempelvis ”KO 7-3 HH”, vilket då skulle betyda ”Kombination, 7:an på 3:an i höger hörnhål”. Det är inte nödvändigt att ange hur en boll skall göras, men om detta kan underlätta förståelse, så är det tillåtet.

 

1.6.4        Storskjerm & projektor

I den grad spilleplassen tillater det, så er det ønskelig at deltakende klubber har tilgang til både storskjerm og projektor slik at også publikum på spilleplassene kan følge med i matchutviklingen.

 

1.7        Flyttning av match

1.7.1        Lagmatch

1.7.1.1        Terminliste

Inför varje ny säsong upprättas en terminlista för alla matcher som inngår i respektive divisjon. I den mån som terminlistan inte specificerar både dag och tid för enskild match, vilar ansvaret på hemmalaget att kontakta motståndarlag och komma överrens om tidpunkt, och därefter meddela denna till NB.

 

1.7.1.2        Förhinder

Av orsaker som inte kan förutses i samband med planering och fastställande av tidpunkt för enskild lagmatch, kan en match måsta flyttas. Det lag som tvingas till sådan ändring har skyldighet att a) i god tid (senast dagen innan) varsla motståndarlag och NB, b) föreslå och överrenskomma med motståndarlag om alternativ tidpunkt, och c) meddela NB ny tid för utsatt match.

 

Om ett lag inte ställer upp till match i enlighet med terminliste, inte har varslat sin motståndare och NB om detta i god tid, och om anledningen inte kan bedömas som force majeure, blir detta lag föremål för bestraffning. Generellt gäller för enstaka förseelse att laget får poängavdrag i den sammanlagda tabellen. Vid upprepad förseelse, som inte kan bedömas som force majeure, kan lag komma att diskvalifiseras.

 

Alla matcher skall spelas. Om en match må utsättas och det inte är möjligt att finna en ny tidpunkt (båda parter måste anstränga sig för att finna en lösning), återstår som enda alternativ diskvalifikation av det lag som orsakat utsättelsen.

 

1.7.2        Individuell match

1.7.2.1        Antal och omfattning

Varje lagmatch består av fyra (4) individuella matcher, och varje individuell match består av fem (5) set (innings/upplägg).

 

1.7.2.2        Förhinder

Av orsaker som inte kan förutses i samband med att lagmatch äger rum, kan en individuell match delvis eller i sin helhet måsta utsättas. Generellt gäller att alla individuella matcher som kan spelas, skall spelas. Den match som helt eller delvis måste utsättas, skall spelas färdigt så snart som möjligt och senast innan nästa spelomgång. Det lag i vilket spelaren som tvingas till utsättelse inngår, har skyldighet att a) föreslå och överrenskomma med motståndarlag om tidpunkt för färdigspelande, och b) meddela NB om detta.

 

Om anledning till utsättelse inte kan bedömas som force majeure, blir laget i vilket spelare inngår föremål för bestraffning. Generellt gäller för enstaka förseelse att laget får poängavdrag i den sammanlagda tabellen. Vid upprepad förseelse, som inte kan bedömas som force majeure, kan lag komma att diskvalifiseras.

 

All fem (5) seten (innings/uppläggen) som ingår i en individuell match skall spelas. Om ett eller fler set i en individuell match må utsättas och det inte är möjligt att finna en ny tidpunkt (båda parter måste anstränga sig för att finna en lösning) då aktuell match kan färdigspelas, återstår som enda alternativ diskvalifikation av det lag som orsakat utsättelsen.

 

1.7.3        Walk-Over

1.7.3.1        Fiktiva resultat

I ett seriespel där alla skall möta alla en eller flera gånger under en säsong, är det inte möjligt att operera med fiktiva resultat när lag eller enskild spelare uteblir, utan att tredje part direkt eller indirekt blir berörd. Av den anledningen skall alla utsatta lagmatcher och/eller individuella delmatcher spelas färdigt.

 

 

1.7.3.2        Diskvalifikation

I händelse av att utsatt lagmatch eller individuell delmatch inte kan utsättas alternativt ny tidpunkt inte kan överrenskommas mellan inblandade parter, återstår endast walk-over som alternativ. Eftersom fiktiva resultat inte är en option skall det lag som orsakat utsättelsen diskvalifiseras.

 

2.        DIVISJONSINNDELING

For å muliggjøre at alle spillere som tilhører en klubb tilsluttet NB, og som har gyldig spillerlisens (unntatt Divisjon 4 og lavere), skal kunne inngå i et klubblag som deltar i NM for klubblag, så er det nødvendig å dele inn alle lagene i ulike divisjoner, så vel nasjonale og regionale som lokale. I det følgende redegjøres for de ulike divisjoner som inngår i NM, antall lag i hver divisjon, deres respektive geografiske grenser, spilleform med antall møter lagene imellom, og de regler som styrer hvilke lag som går til sluttspill, hvem som får kvalifisere seg for ny kontrakt, respektive flyttes ned til nærmeste lavere divisjon, respektive særskilte spilleregler som gjelder for respektive divisjon:

 

2.1        Antall lag og regionsinndeling av de ulike divisjonene

2.1.1        Eliteserien

Eliteserien består av 8 lag og er landsomfattende.

 

2.1.2        Divisjon 1

Divisjon 1 består av 8 lag og er inndelt i to regioner – Nord (1N) og Sør (1S). Dersom det beroende på opp- eller nedflyttinger blir slik at en region ikke lengre har tilstrekkelig antall lag, og det av samme årsak i en annen region blir flere lag enn de 8 som trengs, kan lag omfordeles slik at samtlige regioner har full deltakelse.

 

2.1.3        Divisjon 2

Divisjon 2 består av 8 lag og er inndelt i Troms/Finnmark (2A), Nordland (2B), Nord- & Sør-Trøndelag  (2C), Møre & Romsdal/Sogn & Fjordane (2D), Hordaland/Rogaland (2E), Agder/Telemark/ Vestfold/Buskerud (2F), Oslo (2G) og Akershus/Hedmark/Oppland/Østfold (2H). Dersom det beroende på opp- eller nedflyttinger blir slik at en region ikke lengre har tilstrekkelig antall lag, og det av samme årsak i en annen region blir flere lag enn de 8 som trengs, kan lag omfordeles slik at samtlige regioner har full deltakelse.

 

2.1.4        Divisjon 3

Divisjon 3 består av 6 lag og er inndelt i de samme åtte regioner som divisjon 2. Hver region kan ha en eller flere divisjon 3-grupper (3A1, 3A2, 3B1 og så videre). Dersom det beroende på opp- eller nedflyttinger blir slik at en region ikke lengre har tilstrekkelig antall lag, og det av samme årsak i en annen region blir flere lag enn de 8 som trengs, kan lag omfordeles slik at samtlige regioner har full deltakelse.

 

2.1.5        Divisjon 4

Divisjon 4 består av 6 lag, og hver klubb kan ha en eller flere divisjon 4-grupper.

 

 

3        ELITESERIEN

”Eliteserien” kan også hete ”Superligaen” eller tilsvarende, og kan naturligvis også bære navnet til en sponsor. I det følgende finnes alle regler som beskriver hvordan denne ligaen skal spilles (i tillegg til ”Spilleregler Equal Offense”);

 

3.1        Spilleform

1)Alle 8 lag skal i løpet av en og samme sesong møte hverandre to ganger, i form av en ”hjemme-” og en ”bortematch”. Alle lagmatcher spilles dog fysisk på hjemmebane.

 

2)Lagene består av fire spillere hver, som i utgangspunktet alltid er de samme match for match. Om en spiller som følge av sykdom, på grunn av suspensjon eller andre årsaker (bedømmes fra tilfelle til tilfelle), ikke kan delta i en (eller flere) matcher, kan denne erstattes av en annen spiller som representerer samme klubb. En slik erstatter kan ikke komme fra et andrelag i samme divisjon, men kun fra lag i lavere divisjon (med automatikk i de høyere seriene).

 

3)En erstatter, som ellers normalt tilhører et lag i en lavere divisjon, kan under en og samme spilleomgang medvirke i to matcher – dels som innhopper/reserve i den høyere serien, og dels som ordinær spiller i det laget som denne normalt spiller.

 

4)        Alle spillere som deltar i en eller flere matcher i Eliteserien må inneha gyldig spillerlisens.

 

5)        Hver lagmatch består av 4 individuelle matcher.

 

6)Hvert lag må presentere sin lagoppstilling til en kontrollør godkjent av NB, forut for hver ny match i form av en e-post samme dag som berørt match skal spilles, og senest 30 minutter innen offisiell matchstart. Begge lag skal deretter, senest 15 minutter innen offisiell matchstart, sende hverandre en kopi av det skjema som tidligere allerede har blitt sendt til NBs kontrollør. At denne regelen opprettholdes forut for hver ny match er av stor viktighet ettersom lagoppstillingen kan ha matchavgjørende betydning.

 

7)NB har utformet et eget skjema som skal anvendes til å angi lagoppstilling (se 3.1.6 ovenfor). Korrekt utfylt viser dette skjemaet hvilke spillere som inngår i matchen, respektive i hvilken rekkefølge de skal spille. Dersom et lag ikke spiller med de spillerne som man har meldt inn til NBs kontrollør, alternativt i en annen rekkefølge enn den angitte, blir matchen sendt til granskning av NB, og laget det stilles spørsmål ved må påregne konsekvenser.

 

8)Det lag som vinner flest delmatcher er vinner av matchen og tildeles 3 poeng. Ved uavgjort resultat (2-2) får hvert av lagene 1 poeng hver. Gjennom såkalt ”Sudden Death” (se også Spilleregler, §21) kan det ene laget skaffe seg 1 poeng i tillegg til det poeng man allerede har fått for det uavgjorte resultatet. Et tapende lag (1-3 eller 0-4) får 0 poeng.

 

9)Lagenes innbyrdes plassering avgjøres først og fremst gjennom det antall poeng som de har fått under ordinære spilleomganger gjennom 14 matcher – 7 hjemme- og 7 bortematcher. Ved lik poengsum vil den individuelle matchkvoten avgjøre, deretter poengkvoten og til sist lagets totalsnitt (antallet poeng/antallet støt). Vinneren etter ordinære spilleomganger mottar en egen premie.

 

10)De fire (4) beste lagene etter de ordinære spilleomgangene går til ”Play Off”, som avgjøres i form av en enkelcup. Lagene seedes etter plasseringen i de ordinære spilleomgangene. Play Off kan avgjøres på sedvanlig vis (ingen reiser), men kan også bli spilt på nøytral grunn en helg i slutten av sesongen. Hver enkelt match i dette Play Off spilles i samsvar med de regler som også ellers gjelder for Eliteserien. Vinneren av dette Play Off er offisiell Norsk Mester for klubblag. Begge lagene som taper i semifinale er bronsemedaljører. Samtlige 4 lag er direkte kvalifisert til neste års Eliteserie.

 

11)De to (2) lagene som plasserer seg på plassene 5-6 får kvalifisere seg sammen med de beste lagene fra Divisjon 1 (se 3.3) om to plasser i Eliteserien til kommende sesong. Hver enkelt match i denne kvalifiseringen til Eliteserien spilles i samsvar med de regler som også ellers gjelder for Eliteserien.

 

12)De to (2) lagene som plasserer seg på plassene 7-8 mister automatisk plassen i Eliteserien og kommer til å befinne seg i Divisjon 1 kommende sesong.

 

3.2        Særskilte spilleregler (se også ”Spilleregler Equal Offense”)

I tillegg til de regler som gjelder for Equal Offense, og det som er beskrevet under ”Spilleform”, skal følgende regler gjelde for Eliteserien;

 

1)        Hvert opplegg skal inneholde 15 baller

 

2)Maksimalt kan man tilegne seg 20 poeng per opplegg. Dette blir mulig ved at spilleren først senker 14 av de 15 ballene, de 14 senkede ballene legges så opp med fotplett fri, og først deretter forsøker spilleren å gjøre den 15. ballen og samtidig, om mulig, få løs de 14 på nytt opplagte ballene slik at spillet kan fortsettes (på samme måte som i 14.1). Om den 15. ballen ligger i vegen så att de 14 senkede ballene ikke kan legges opp på nytt uten at først flytte den 15. ballen, så skal den 15. ballen plasseres på fotplett og pre de 14 senkede ballene.

 

3)Totalt skal hver individuelle match omfatte fem (5) opplegg, slik at 100 poeng maksimalt kan oppnås i en individuell match.

 

4)Først skal de fire individuelle matchene spilles, og deretter, ved et uavgjort resultat, ”Sudden Death” (se også §§ 16-20 i Spilleregler for Equal Offense, respektive punkt 3.2.6 nedenfor).

 

5)Hvilke spillere som skal møte hverandre fra de to lagene fremgår av rekkefølgen spillerne er ført opp i det særskilte skjemaet som innen matchstart var sendt til NBs kontrollør (se p. 3.1.6 ovenfor). Det er også denne rekkefølgen som avgjør i hvilken rekkefølge Sudden Death skal spilles ved et uavgjort resultat.

 

6)Ved Sudden Death skal objektballen (gul ball nr. 1) plasseres slik at dens base hviler på fotplett (skjæringspunktet mellom den andre diamanten fra langvant og den andre diamanten fra fotvant), og slik at ballens siffer peker rett opp. Køballen mottas, som alltid, i form av ball i hånd bak hodelinjen.

 

3.3        Kvalifisering

 

1)Lagene som etter avsluttet grunnomgang i Eliteserien har plassert seg på plassene 5-6 skal kvalifisere seg for om mulig å bli værende i Eliteserien.

 

2)De to beste lagene fra Divisjon 1N og 1S spiller en Play-Off (se 2.3.1viii). Lagene som plasserer seg på 1-2. plass i dette Play-Off er klare for neste års Eliteserie. Lagene som plasserer seg på 3-4. plass i dette Play-Off skal møte de to lagene som plasserte seg på 5-6. plass i Eliteserien. Laget på 5. plass i Eliteserien skal møte det laget som kom på 4. plass i Play-Off for Divisjon 1, og laget på 6. plass i Eliteserien møter 3. laget i Play-Off for Divisjon 1. Klare for neste års Eliteserie er de to lagene som har vunnet ”best av tre matcher”. Taperne spiller neste sesong i Divisjon 1.

 

3)Hver enkelt match i kvalifiseringen spilles i samsvar med de regler som også ellers gjelder for Eliteserien.

 

4        DIVISJON 1

”Divisjon 1N” (og Divisjon 1S) kan også bære navnet til en sponsor. I det følgende finnes alle regler som beskriver hvordan denne ligaen skal spilles (i tillegg til ”Spilleregler Equal Offense”);

 

4.1        Spilleform

1)Alle 8 lag skal i løpet av en og samme sesong møte hverandre to ganger, i form av en ”hjemme-      og en ”bortematch”. Alle lagmatcher spilles dog fysisk på hjemmebane.

 

2)Lagene består av fire spillere hver, som i utgangspunktet alltid er de samme match for match. Om en spiller som følge av sykdom, på grunn av suspensjon eller andre årsaker (bedømmes fra tilfelle til tilfelle), ikke kan delta i en (eller flere) matcher, kan denne erstattes av en annen spiller som representerer samme klubb. En slik erstatter kan ikke komme fra et andrelag i samme eller høyere divisjon, men kun fra lag i lavere divisjon (med automatikk i de høyere seriene).

 

3)En erstatter, som ellers normalt tilhører et lag i en lavere divisjon, kan under en og samme spilleomgang medvirke i to matcher – dels som innhopper/reserve i den høyere serien, og dels som ordinær spiller i det laget som denne normalt spiller.

 

4)        Alle spillere som deltar i en eller flere matcher i Divisjon 1 må inneha gyldig spillerlisens.

 

5)        Hver lagmatch består av 4 individuelle matcher.

 

6)Hvert lag må presentere sin lagoppstilling til en kontrollør godkjent av NB, forut for hver ny match i form av en e-post samme dag som berørt match skal spilles, og senest 30 minutter innen offisiell matchstart. Begge lag skal deretter, senest 15 minutter innen offisiell matchstart, sende hverandre en kopi av det skjema som tidligere allerede har blitt sendt til NBs kontrollør. At denne regelen opprettholdes forut for hver ny match er av stor viktighet ettersom lagoppstillingen kan ha matchavgjørende betydning.

 

7)NB har utformet et eget skjema som skal anvendes til å angi lagoppstilling (se 3.1.6 ovenfor). Korrekt utfylt viser dette skjemaet hvilke spillere som inngår i matchen, respektive i hvilken rekkefølge de skal spille. Dersom et lag ikke spiller med de spillerne som man har meldt inn til NBs kontrollør, alternativt i en annen rekkefølge enn den angitte, blir matchen sendt til granskning av NB, og laget det stilles spørsmål ved må påregne konsekvenser.

 

8)Det lag som vinner flest delmatcher er vinner av matchen og tildeles 3 poeng. Ved uavgjort resultat (2-2) får hvert av lagene 1 poeng hver. Gjennom såkalt ”Sudden Death” (se også Spilleregler, §21) kan det ene laget skaffe seg 1 poeng i tillegg til det poeng man allerede har fått for det uavgjorte resultatet. Et tapende lag (1-3 eller 0-4) får 0 poeng.

 

9)Lagenes innbyrdes plassering avgjøres først og fremst gjennom det antall poeng som de har fått under ordinære spilleomganger gjennom 14 matcher – 7 hjemme- og 7 bortematcher. Ved lik poengsum vil den individuelle matchkvoten avgjøre, deretter poengkvoten og til sist lagets totalsnitt (antallet poeng/antallet støt). Vinneren etter ordinære spilleomganger mottar en egen premie.

 

4.2        Særskilte spilleregler (se også ”Spilleregler Equal Offense”)

1)I tillegg til de regler som gjelder for Equal Offense, og det som er beskrevet under ”Spilleform”, skal følgende regler gjelde for Divisjon 1;

 

2)        Hvert opplegg skal inneholde 15 baller

 

3)        Maksimalt kan man tilegne seg 15 poeng per opplegg.

 

4)Totalt skal hver individuelle match omfatte fem (5) opplegg, slik at 75 poeng maksimalt kan oppnås i en individuell match.

 

5)Først skal de fire individuelle matchene spilles, og deretter, ved et uavgjort resultat, ”Sudden Death” (se også §§ 16-20 i Spilleregler for Equal Offense, respektive punkt 4.2.6 nedenfor).

 

6)Hvilke spillere som skal møte hverandre fra de to lagene fremgår av rekkefølgen spillerne er ført opp i det særskilte skjemaet som innen matchstart var sendt til NBs kontrollør (se p. 4.1.6 ovenfor). Det er også denne rekkefølgen som avgjør i hvilken rekkefølge Sudden Death skal spilles ved et uavgjort resultat.

 

7)Ved Sudden Death skal objektballen (gul ball nr. 1) plasseres slik at dens base hviler på fotplett (skjæringspunktet mellom den andre diamanten fra langvant og den andre diamanten fra fotvant), og slik at ballens siffer peker rett opp. Køballen mottas, som alltid, i form av ball i hånd bak hodelinjen.

 

4.3        Kvalifisering

 

1)Lagene som etter avsluttet grunnomgang i Divisjon 1N og 1S har plassert seg på plassene 3-4 blir kvar i respektive Divisjon 1 neste år.

 

2)Lagene som etter avsluttet grunnomgang i Divisjon 1N og 1S har plassert seg på plassene 5-6 skal kvalifisere seg for om mulig å bli værende i Divisjon 1.

 

3)Lagene som etter avsluttet grunnomgang i Divisjon 1N og 1S har plassert seg på plassene 7-8 mister automatisk plassen i Divisjon 1 og kommer til å befinne seg i Divisjon 2 kommende sesong.

 

4)De to beste lagene fra Divisjon 1N og 1S spiller en Play-Off (se 2.3.1viii). Lagene som plasserer seg på 1-2. plass i dette Play-Off er klare for neste års Eliteserie. Lagene som plasserer seg på 3-4. plass i dette Play-Off skal møte de to lagene som plasserte seg på 5-6. plass i Eliteserien. Laget på 5. plass i Eliteserien skal møte det laget som kom på 4. plass i Play-Off for Divisjon 1, og laget på 6. plass i Eliteserien møter 3. laget i Play-Off for Divisjon 1. Klare for neste års Eliteserie er de to lagene som har vunnet ”best av tre matcher”. Taperne spiller neste sesong i Divisjon 1.

 

5)Hver enkelt match i kvalifiseringen spilles i samsvar med de regler som også ellers gjelder for Eliteserien.