Sak 08/18-20 Konstituering - Utvalg

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 08/18-20 Konstituering - Utvalg

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

 

Saksbakgrunn

Med bakgrunn i tidligere vedtatt AFA-kart (Ansvars-, Fullmakt- og Arbeidsfordeling), ny vedtatt virksomhetsplan og nedbemanning på forbundskontoret, må styret se på strukturen i forbundet på nytt og muligens også på en ny måte.

 

Se vedlagte forslag til nytt AFA-kart med beskrivelser av ulike arbeidsoppgaver. Det inviteres til bred diskusjon i styret rundt struktur og bemanning av de ulike utvalgene.

 

 

Styrevedtak i saksnr. 08/18-20

AFA-kartet vedtas med endringer gjort på styremøtet.

 

Det opprettes 3 administrative utvalg med følgende ledere:

Sport                        : Jostein Jullum
Turnering                : Robert Gelin Rysjedal
Organisasjonsutvalget: June Therese Håndstad

 

David Frew tiltrer turneringsutvalget. Miriam Thomassen, Olav Skrudland og Giena Tanilon tiltrer organisasjonsutvalget. Utvalgene oppnevner øvrige medlemmer etter behov.

 

Det opprettes et styrelederforum på Facebook hvor leder og nestleder i alle klubber inviteres som medlemmer. Alle utvalg kan føre diskusjoner i denne gruppen for å få et mest mulig omforent grunnlag til videre behandling.

 

Prioritering av arbeidsoppgaver og fordeling mellom tillitsvalgte og ansatt(e) bearbeides videre og tas opp igjen på styremøte nr. 2/18-20.

 

 

Vedtaksdato

03.06.2018