Sak 09/16-18 Åpenhet i idretten - reiseregninger

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 09/16-18 Åpenhet i idretten - reiseregninger

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn:

Som styret helt sikkert har fått med seg har det pågått en debatt i media vedr. åpenhet rundt reiseregninger i en del særforbund inkl. NIF. Noen særforbund inkl. Fotballforbundet har besluttet å legge informasjon rundt reiser og utgifter i forbindelse med disse åpent ut på sine hjemmesider.

 

NIF har – etter påtrykk fra departementet – satt ned et utvalg (Åpenhetsutvalget) ledet av John G. Bernander – som skal levere sin rapport innen 1. oktober 2016.

 

Utvalget skal ifølge mandatet:

Vurdere om idrettens kontrollrutiner er adekvate, transparente og tillitvekkende for å sikre at ressursene brukes i samsvar med gjeldende økonomiske retningslinjer og hensynet til en forsvarlig og ansvarlig ressursbruk.  

Utvalget bes særskilt vurdere om dagens kontrollrutiner er hensiktsmessige for å kunne avdekke og rapportere avvik og eventuelt misbruk, eller uforsvarlig ressursbruk i virksomhetene eller utøvelsen av arbeid eller verv innenfor disse. 

Hvordan idretten som organisasjon bør praktisere åpenhet om egen virksomhet, herunder økonomiske disposisjoner gitt dagens lover og regler og at idretten mottar offentlige midler.

Om det med utgangspunkt i andre sammenlignbare frivillige organisasjoner er en annen praksis knyttet til offentliggjøring av økonomisk informasjon, og derigjennom vurdere om det er grunn til å endre idrettens status knyttet til offentlighetsloven, herunder retten til tredjeparts innsyn.

 

 

Styrevedtak i sak 09/16-18

Generalsekretæren får i oppdrag å lage et utkast til retningslinjer for godtgjørelse på ulike former for representasjon og oppdrag. Forbundet avventer NIFs åpenhetsutvalg før det besluttes hvordan styrets reiseregninger skal synliggjøres i organisasjonen.