Sak 56/18-20 Orienterings- og informasjonssaker

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 56/18-20 Orienterings- og informasjonssaker

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

 

Informasjon fra NIF og aktiviteter på «Huset»

 

Høringer

oSpillemiddelsøknad 2020 (frist 1/9-19)

Norges Biljardforbund har levert høringssvar med utgangspunkt i det administrative notatet til Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF).

oIdrettsmeldingen – innspill på tema/utfordringer (frist 25/9-19)

Norges Biljardforbund leverer ikke innspill til dette, men venter til den ordinære høringen kommer.

o«Idretten skal!» (frist 25/9-19)

Norges Biljardforbund vurderer eventuelle høringssvar opp mot revidering av egen virksomhetsplan frem mot forbundstinget i 2020.

 

Informasjon internasjonal aktivitet

 

Prosess internasjonal snooker

oGeneralsekretæren informerte fra de seneste oppdateringene vedrørende uenighet og urolighet blant våre internasjonale organisasjoner.

Protokoll fra årsmøtet i EPBF

oDenne finnes nå tilgjengelig for styret. Det planlegges å publisere alle protokoller fra alle internasjonale organisasjoner som vi er medlem av slik at våre medlemmer kan få tilgang på denne informasjonen.

Årsmøte EBSA

oDavid Frew og generalsekretæren informerte fra gjennomføringen av dette årsmøte. I hovedtrekk ble det nevnt at ingen av de viktige vedtakene gikk i favør av styret i EBSA og dermed i favør av hva Norges Biljardforbund mener.

Årsmøte IBSF

oDette årsmøte avholdes i Tyrkia i forbindelse med VM. Det sammenfaller med styremøte nr. 6/18-20 som er et av få fysiske styremøter. Det blir derfor vanskelig med norsk representasjon på dette møtet.

 

Endringer turnering

 

David Frew informerte om enkelte reaksjoner fra Snookermiljøet i forbindelse med innføringen av 1. divisjon i Snooker.

 

Nytt ratingssystem

 

Presidenten informerte om arbeidet med det nye ratingssystemet som skal innføres fra og med sesongen 20/21. Nødvendige uttrekk og grupperinger nærmer seg ferdigstillelse og det vil forhåpentligvis bli publisert informasjon om dette i løpet av september.

 

Klubbutvikling/rekruttering

 

Generalsekretæren informerte fra et avholdt møte med Vegar Kristiansen med tanke på prosessen i dette arbeidet frem mote nyttår. Det vil bli publisert informasjon på hjemmesiden om dette og prosessen for klubber til å søke om klubbutviklingsmidler.

 

Dommerutdanning Snooker - EBSA

 

Styremedlem David Frew ønsket at vi avklarte muligheter for videreutdanning av snookerdommere som har startet sin utdanning.

 

NM-uka 2021

 

Det er en gruppe av ressurspersoner som ønsker å se på mulighetene for å avvikle biljardforbundets NM-uke fra 2021. Styret er takknemlig for initiativet og håper gruppen kan legge frem tanker om dette i forbindelse med fagdagen i forkant av Forbundstinget i april 2020.

 

Forbundstinget 2020

 

Det er gjort avtale med Thon Hotels om at Forbundstinget avholdes på Thon Hotel Oslo Airport. Dette er samme hotell hvor Ledermøtet ble avholdt i år. For ordens skyld er datoene for Forbundstinget 25.-26. april og vi ber klubbene merke seg disse datoene.

 

Støtteprosesser - videre arbeid

 

Presidenten informerte om at han ville ferdigstille informasjon om hvilke tiltak som var gjennomført i forbindelse med hovedområdene i virksomhetsplanen. Det erkjennes at vi – foreløpig – ikke har ressurser til å lage støtteprosesser på det nivået og etter de maler som vi først hadde satt oss fore.

 

Hjemmesider

 

Generalsekretæren informerte om prosessen med å modernisere og forenkle forbundets hjemmesider. Det er et mål å få nye sider som er enklere å vise på små skjermer samtidig som det skal blir enklere for både klubber og utøvere å finne frem til den informasjonen de er på jakt etter. Generalsekretæren driver dette prosjektet fremover.

 

Styrevedtak i saksnr. 56/18-20

Sakene tas til orientering.

 

Vedtaksdato

03.09.2019